Publicēts: 2020-04-30 22:42:50 CEST
PATA Saldus
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS "PATA Saldus" revidēts gada pārskats par 2019. gadu

Komercsabiedrības saimnieciskās darbības pamatnozares ir mežizstrāde un koksnes pirmējā apstrāde – zāģmateriālu ražošana.

Saimnieciskās darbības ietvaros tiek veikti nepieciešamie mežsaimnieciskie darbi, lai nodrošinātu meža atjaunošanu, uzturēšanu un tā vērtības palielināšanu, veicot videi draudzīgu, nenoplicinošu meža apsaimniekošanu, strādājot saskaņā ar meža apsaimniekošanas un koksnes piegāžu ķēdes sertifikātu prasībām un rekomendācijām. Koksnes pārstrādes procesā AS PATA Saldus darbojas saskaņā ar energopārvaldības sistēmas (LVS EN ISO 50’001:2012) sertifikāta prasībām. Šo prasību ievērošanai, sabiedrība regulāri veic attiecīgos uzraudzības un pilnveidošanas pasākumus, bet šo izmaksu īpatsvars ražošanas pašizmaksā nav būtisks.

AS „PATA Saldus” 2019. gada zaudējumi no saimnieciskās darbības ir 1 865 259 EUR pie neto apgrozījuma 57 387 266 EUR, kas sastāda zaudējumus uz vienu emitēto akciju 2,25 EUR. Uzņēmumu finanšu pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz kapitālsabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības un konsolidācijas grupas aktīviem, pasīviem, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. Ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Attiecībā pret iepriekšējo pārskata gadu, 2019. gadā Uzņēmums strādāja ar zaudējumiem. Tādējādi neto apgrozījums samazinājās par 11 758 828 EUR. Uz 2019.gada 31.decembri Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedza īstermiņa saistības par 7 902 820 EUR, savukārt kopējie aktīvi pārsniedza kopējās saistības par 13 432 590 EUR.

 

Kontaktinformācija:

Valdes locekle Ilze Bukulde

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv


GP_2019_LV.pdf
KORPORATIVAS_PARVALDIBAS_PRINCIPI_2019.pdf
REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS FP_2019_GPKGPL.pdf
GP PATA Saldus konsolidetais 2019.pdf
REVIDENTU_ZINOJUMS_PAS FP_2019_IFRS_EU_GRUPA.pdf