Swedish
Publicerad: 2021-12-22 08:30:17 CET
Bonzun AB
Information om nyemission
Bonzun genomför en fullt garanterad företrädesemission av units om cirka 14,1 MSEK
BONZUN GENOMFÖR EN FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OM CIRKA 14,1
MSEK

Styrelsen för Bonzun AB (publ) ("Bonzun" eller "Bolaget") har beslutat
att, med stöd av det bemyndigande som lämnades av extrastämman den 30 september
2021, genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga
aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 14,1 MSEK före
emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen
innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) unit bestående
av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption till 2,50 SEK per
unit, motsvarande 1,25 SEK per aktie. Företrädesemissionen är fullt garanterad
genom teckningsförbindelser från bl a vd Bonnie Roupé (via bolag) och Erik
Mitteregger (via bolag) samt via garantiåtaganden. Genom Företrädesemissionen
kan Bolaget som högst tillföras cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader. Vid
fullt utnyttjande av samtliga vidhängande teckningsoptioner kan Bonzun komma
att tillföras högst cirka 25,4 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och
motiv i sammandrag

Bonzun står inför fortsatt produktutveckling och
marknadsetablering. Bolagets bedömning är att det finns en hög efterfrågan av
Bonzuns tjänster och att det föreligger goda kommersiella möjligheter för
Bolagets tjänster understött av Bonzuns samlade erfarenhet, kunskapsbank och
digitala kompetens. Bonzuns ambition är att etablera sina digitala tjänster i
de mest utvecklade länderna i Europa, Nordamerika och Asien. Etablering kommer
att ske via digital marknadsföring direkt till konsumenter samt
direktmarknadsföring och samarbeten med företag avseende Bonzun Evolve samt
IVF-kedjor och kliniker avseende Bonzun IVF. Bolaget kan även komma att bedriva
marknadsetablering via förvärv av egna IVF-kliniker. Bonzun är ett
mjukvarubolag med Software as a Service (SaaS) tjänster inom områden med stora
problem att lösa och stora möjligheter att skala upp tjänsterna
globalt.

Bolagets befintliga rörelsekapital är enligt styrelsens bedömning
inte tillräckligt för Bonzuns aktuella behov med kommande marknadsetablering
och expansion. Med rörelsekapital avses Bolagets möjligheter att få tillgång
till likvida medel för att fullgöra sina betalningsförpliktelser varefter de
förfaller till betalning. Styrelsen för Bonzun har beslutat att genomföra
Företrädesemissionen som vid full teckning tillför Bolaget omkring 14,1 MSEK
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 2,9 MSEK. Nettolikviden om
11,2 MSEK vid full teckning avses disponeras för följande användningsområden, i
prioritetsordning:

Återbetalning av lån, 15 procent

Marknadsföring &
säljaktiviteter, 45 procent

Allmänt rörelsekapital, 25 procent

Investeringar
(tech & produktutveckling), 15 procent

Vid fullt utnyttjande av i Erbjudandet
vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras en likvid om högst
ytterligare cirka 25,4 MSEK, före emissionskostnader, vilket avses disponeras i
sin helhet för utökad marknadsbearbetning och
kommersialisering.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

En (1) befintlig
aktie i Bonzun som innehas på avstämningsdagen den 13 januari 2022 berättigar
till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1)
unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av
serie 2022/2023:1.

Teckningskursen uppgår till 2,50 SEK per unit, motsvarande
1,25 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.

Genom Företrädesemissionen kan
Bonzun som högst tillföras cirka 14,1 MSEK före emissionskostnader, vilka
beräknas uppgå till cirka 2,9 MSEK.

Teckningsperioden löper under perioden 17
- 31 januari 2022.

Teckningsoptionerna erhålls utan vederlag och berättigar
till teckning av en (1) aktie per teckningsoption. Teckning av aktier med stöd
av teckningsoptioner ska ske under perioderna 12 - 26 september 2022 och 13 -
27 mars 2023 till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth
Market under en period om tio (10) handelsdagar som föregår lösenperioderna, 24
augusti - 7 september 2022 respektive 22 februari - 8 mars 2023, dock lägst
2,50 SEK och högst 4,50 SEK. Detta innebär att Bonzun, vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 25,4 MSEK
före emissionskostnader.

Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden
blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske
på Nasdaq First North Growth Market under perioden 17 - 26 januari
2022.

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 5
636 341,00 SEK, motsvarande högst 11 272 682 aktier, innebärande en maximal
utspädning om 40,0 procent.

I första hand ska tilldelning av units som
tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat
units med stöd av uniträtter. I andra hand ska tilldelning av units som
tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av
uniträtter. I tredje och sista hand ska tilldelning av units som tecknats utan
stöd av uniträtter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i
egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske
enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom
lottning.

Styrelsens beslut om Företrädesemissionen fattas med stöd av det
bemyndigande som lämnades vid extrastämman den 30 september
2021.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från bl a Bonzuns
vd Bonnie Roupé (via bolag) och Erik Mitteregger (via bolag) samt
emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 14,1 MSEK. Teckningsförbindelserna
uppgår till cirka 1,9 MSEK, motsvarande ca 13,7 procent av Företrädesemissionen
och resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 12,2 MSEK, omfattas av
emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa
investerare.

Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats
skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För
emissionsgarantierna utgår en kontant ersättning om tio (10) procent av
garanterat belopp eller, om garanterna väljer att erhålla betalning i form av
aktier, tolv (12) procent av garanterat belopp. Förbindelserna och garantierna
är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande
arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen
samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt
som beräknas offentliggöras omkring den 14 januari 2022. Tidplanen är
preliminär och kan komma att ändras, bland annat baserat på handläggningstiden
för det aktuella prospektet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

11
januari 2022: Sista handelsdag inklusive rätt att erhålla uniträtter

12
januari 2022: Första handelsdag exklusive rätt att erhålla uniträtter

13
januari 2022: Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

14 januari
2022: Offentliggörande av prospekt

17 - 26 januari 2022: Handel med uniträtter
vid Nasdaq First North Growth Market

17 - 31 januari 2022: Teckningsperiod

3
februari 2022: Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Förändring av
aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom Företrädesemissionen ökar
aktiekapitalet i Bolaget med högst 5 636 341,00 SEK, från 8 454 511,50 SEK till
14 090 852,50 SEK, genom utgivande av högst 11 272 682 aktier. Antalet aktier
ökar därmed från 16 909 023 till högst 28 181 705 aktier. För befintliga
aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär detta vid full
teckning en utspädningseffekt om 40,0 procent av kapital och röster i Bolaget.
Vid efterföljande fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner ökar
aktiekapitalet i Bolaget med ytterligare 2 818 170,50 SEK till högst 16 909
023,00 SEK och antalet aktier med 5 636 341 till högst 33 818 046
aktier.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Berghco Advokatbyrå AB är
finansiell respektive legal rådgivare till Bonzun i samband med
Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som Bonzun AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den [22 december 2021 kl 08:30].

För ytterligare information,
vänligen kontakta:

Håkan Johansson, Styrelseordförande
Tel: 070-478 31
49
E-post: hakan@seagull.se

Följande dokument kan hämtas från
beQuoted
20211222 PM Bonzun-AB
Bonzun-genomfor-en-fullt-garanterad-fo.pdf-https://www.bequoted.com/beQPress/dow
nload.asp?Id=54950

Bonzun
Bonzun
grundades 2012 av Bonnie Roupé med visionen av att tillgängliggöra
evidensbaserad medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till
allmänheten. Bonzuns första tjänst, den virtuella barnmorskan som lanserades
2014, har hjälpt miljontals kvinnor att känna sig trygga under sina
graviditeter. I slutet av 2019 släpptes Bonzun IVF, en personlig IVF-app som
utvecklats specifikt för att minska stress och ångest samt öka chanserna att
lyckas med en fertilitetsbehandling. Företagets senaste tillskott, Bonzun
evolve, är ett interaktivt digitalt program som stöder självutveckling och
hantering av stress genom beteendeterapi.

För mer information, vänligen besök:
www.bonzun.com http://www.bonzun.com

Bonzuns aktie handlas under kortnamnet
BONZUN på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är
G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se.
 


20211222 PM Bonzun-AB Bonzun-genomfor-en-fullt-garanterad-fo.pdf