English Estonian
Avaldatud: 2022-10-24 07:30:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

J. Molner AS aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

J. Molner AS (registrikood 16579077, Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti, edaspidi Molner või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Molneri poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Molneri kodulehel https://www.jmolner.com/et/investor.  

Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ning Lätis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Molneri juhatuse liikme Jason Grenfell-Gardneri kommentaar:

„Molner ehitab Eesti juurtega spetsiifiliste ravimite firmat, mille põhiturud on Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Omades portfoolios kolme USAs juba heakskiidetud ravimit, mis ootavad turuletulekut, olles esitanud Kanadas esimese ravimitaotluse ja omades töövoos uusi tooteid kasutab Molner Eesti keemikute teadmisi ja oskusi ning kohalikku regulatiivkeskkonda jõudmaks ühtedele suurimatele ravimiturgudele maailmas. Keskendumine spetsiifilistele geneerilistele toodetele nagu steriilsed süstelahused haiglatele ja apteegimüügiks mõeldud mittesteriilsed dermatoloogilised ja toopilised ravimid võimaldab meil kiirelt skaleerida oma arendusvõimekust, kasvatada töövoogu ja suurendada kasvutempot.“

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 123 152 Molneri lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 147 783 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 000 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 200 000 eurot. Molner kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike oma meeskonna kasvatamiseks ja uute toodete turule toomiseks aga ka Molneri laborivõimekuse kasvatamiseks, mis toetab Molneri kiiret kasvu.  

Molner on esitanud taotluse kõigi Molneri aktsiate sh. pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate,  kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 24. oktoobril 2022 kell 10.00 ning lõppeb 4. novembril 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 8,12 eurot, millest 1,00 euro on nimiväärtus ja 7,12 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga või kontot haldava finantsinstitutsiooniga, kes on Nasdaq Tallinna börsi liige.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

24. oktoober 2022 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
4. november 2022 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
7. november 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
9. november 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
10. november 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil
18. november 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris
22. november 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil uute emiteeritud aktsiatega

Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Molneri ainuaktsionäri poolt AS LHV Pangale laenatud juba olemasolevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata arvelduse toimumisele järgneval päeval. Ajakavas toodud viide 22. novembri 2022 kuupäevale puudutab Molneri poolt AS LHV Pangale laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: J. MOLNER AKTSIA
ISIN-kood: EE3100109034
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 8 eurot ja 12 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS LHV Pank
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99104086627
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Molner otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 7. novembril 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid võrdselt ja samadel tingimustel, kuid Molner jätab endale õiguse eelistada Molneri juhtkonda, töötajaid, kliente ja/või olemasolevaid investoreid. Molneril on õigus kasutada jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite rühmade puhul erinevaid jaotuspõhimõtteid. Lisaks pakkumisele on Molneril õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele, tingimusel et selliseid investoreid saab pidada kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses, ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides investoritele, kellele aktsiaid pakutakse mitteavalikult Prospektimääruse artikli 1 lõikes 4 kirjeldatud asjaoludel.

Enne Molner aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:

Jason Grenfell-Gardner

J.Molner AS juhatuse liige

+372 536 00 346

jason@jmolner.com

 

Molner on Eestis asutatud ja Eestis, Kanadas ja USAs tegutseva Molner Grupi valdusettevõtja. Molner Grupp tegeleb geneeriliste ravimite arenduse ja müügiga Kanadas ja USAs ning analüütilise keemia ja stabiilsustestide teenuse pakkumisega Euroopas, Kanadas ja USAs.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ja Läti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.  

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.