English Latvian
Publicēts: 2022-12-06 13:22:41 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces lēmumi

AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notika 2022.gada 6.decembrī, pieņemtie lēmumi

Riga, 2022-12-06 13:22 CET --  

 

A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

1.  Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021./2022. finanšu gada darbības rezultātiem.
 

2.  Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2021./2022. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2021./2022. finanšu gadu. 

3. 

(1) Izmaksāt dividendēs uzkrāto peļņu 0,68 EUR (sešdesmit astoņi centi) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 2 019 722.40 EUR (divi miljoni deviņpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit divi eiro un 40 centi) apmērā;

  • Ieraksta datums ir 2022. gada 20. decembris;
  • Izmaksu datums ir 2022. gada 21. decembris;
  • Ex-datums ir 2022.gada 19. decembris.

(2) Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 7 187 954.60 EUR (septiņi miljoni viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri eiro un 60 centi) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.

4.  Par sabiedrības revidentu 2022./2023. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2022./2023. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 13 500 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

5.  Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021./2022 gadu.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
         zane.jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com