Estonian
Avaldatud: 2006-11-08 14:30:00 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne
Majandustulemused 9 kuud 2006
AS Eesti Ehitus       Majandustulemused       08. november
2006

Majandustulemused 9 kuud 2006

Seletuskiri

Kontserni
struktuur

AS Eesti Ehitus on projektijuhtimise ja peatöövõtu korras 
hoonete ja rajatiste
ehitamisele keskendunud  ehituskontsern,  mis 
tegutseb  Eesti  ja  Ukraina
ehitusturul. Sealhulgas tegutsetakse Eestis 
ka otsetöövõtjana teedeehituse ja
-hoolduse ning keskkonnaehituse ja
betoonitööde valdkonnas.

Kontserni liikmesettevõtetest on emaettevõte ja AS
 Linnaehitus tegevad ehituse
peatöövõtu ja projektijuhtimise valdkonnas, AS 
ASPI koos oma tütarettevõtetega
ehitab keskkonnarajatisi ning teid ja
teostab viimaste hooldust, OÜ Mapri Projekt
teenib üle 2/3 oma müügitulust
betoonitöödest, teostades samas projektijuhtimise
ja peatöövõtu korras ka
väiksemaid üldehitusobjekte, ning Eurocon OÜ on kontserni
Ukraina ehitus- 
ja  arendustegevust  koordineeriv  äriühing.  Tema  otsene
tütarettevõte
Eurocon Ukraine LLC on ehituse peatöövõtu ning projektijuhtimise
ettevõte,
  kellele  omakorda  kuuluvad  muuhulgas  osalused  
erinevaid
kinnisvaraprojekte arendavates ettevõtetes Kiievi lähipiirkonnas ja
Lvovis.

Kontserni emaettevõte on AS Eesti Ehitus, mis on 
registreeritud ja  asub
Tallinnas, Eestis. Alates 18.05.2006.a. on ettevõtte
aktsiad noteeritud Tallinna
Börsi põhinimekirjas.

AS-i Eesti Ehitus 
2006.a. üheksa kuu  auditeerimata  majandustulemused  on
konsolideeritud 
emaettevõtte  ja  järgmiste  konsolideerimisgruppi  kuuluvate
ettevõtete
raamatupidamisaruannete põhjal:

Ettevõte                  
  30.09.2006 30.09.2005 31.12.2005
AS Linnaehitus      tütarettevõte
  Eesti  100,0%   100,0%  100,0%
AS ASPI         
tütarettevõte   Eesti  100,0%   100,0%  100,0%
AS Järva Teed     
 tütarettevõte   Eesti  100,0%   100,0%  100,0%
OÜ Hiiu Teed     
  tütarettevõte   Eesti  100,0%   100,0%  100,0%
OÜ Mapri Projekt  
   tütarettevõte   Eesti  52,0%    52,0%   52,0%
Estcon OY     
    tütarettevõte   Soome  100,0%   100,0%  100,0%
OÜ EE Elekter  
     tütarettevõte   Eesti  100,0%   100,0%  100,0%
OÜ Eurocon  
      tütarettevõte   Eesti  64,0%    64,0%   64,0%
Eurocon
Ukraine LLC    tütarettevõte   Ukraina 61,4%    64,0%  
64,0%
Passage Theatre LLC    tütarettevõte   Ukraina 61,4%    0,0%  
 64,0%
Eurocon West LLC     tütarettevõte   Ukraina 61,4%    0,0%  
 0,0%
Bukovina Developments LLC tütarettevõte   Ukraina 60,8%    0,0%  
 0,0%
V.I. Center LLC      sidusettevõte   Ukraina 49,2%    0,0%  
 42,7%
EA Reng Proekt LLC    sidusettevõte   Ukraina 31,3%    0,0% 
  0,0%
Technopolis-2 LLC     sidusettevõte   Ukraina 30,7%    32,0% 
  32,0%
Eurobeton LLC       sidusettevõte   Ukraina 30,7%    0,0% 
  0,0%
OÜ Kastani Kinnisvara   sidusettevõte   Eesti  26,0%    0,0% 
  0,0%
 
Kontserni struktuuris kolmandas kvartalis toimunud muutustest 
väärib eelkõige
tähelepanu septembris toimunud EA Reng Proekt LLC asutamine
Ukrainas. Tegemist on
Eurocon Ukraine LLC ja EA Reng AS poolt 
asutatud ühisettevõttega,  mille
põhitegevusalaks on arhitektuurne ja 
konstruktiivne projekteerimine, pakkumaks
muuhulgas meie Ukraina 
ehitustegevusele kvaliteetset projekteerimistuge ning
võimaldades   
Eesti    ühel    tuntumal    projekteerimis-    
ja
ehituskonsultatsiooniettevõttel, EA Reng AS-il laieneda uuele
turule.

Lisaks toimus Ukrainas juulikuus kaks osaluse muutust. Esiteks 
suurendas Eurocon
Ukraine LLC 13,3 protsendi võrra oma osalust V.I. 
Center  LLC-s,  omades
tehingujärgselt 80% ettevõttest. Arvestades 
vähemusosalusi OÜ-s Eurocon  ja
Eurocon Ukraine LLC-s, kuulub AS-ile Eesti
Ehitus selle tehingu tulemusena nüüd
49,2% V.I. Center LLC-st. Mainitud
ettevõte omab pikaajalist rendilepingut 4,3 ha
suurusele äriotstarbelisele
krundile Kiiev - Borispol kiirtee ääres.

Teiseks omandas LSR-Ukraina LLC 
50% Eurobeton LLC-st, ettevõttest, mis on
investeerinud 10,7 ha 
suurusesse tootmisotstarbelisse krunti Kiievi lähistel,
mille soetamist
finantseeriti laenudega võrdsetes osades Eurocon Ukraine LLC ja
Santora
Trade OÜ, mis kuulub samasse kontserni LSR-Ukraina LLC-ga, poolt.

Eestis on
AS Eesti Ehitus tütarettevõte AS ASPI sõlminud 04. septembril 
2006.a.
lepingu 52%-lise osaluse soetamiseks juhtivas teede-ehituse ja 
mullatöömasinate
rendiettevõttes OÜ Kaurits. Kuna vahearuande koostamise
kuupäeva seisuga ei olnud
kõik tehingu lõpuleviimiseks vajalikud toimingud
teostatud, ei kajastu OÜ Kaurits
majandustulemused veel konsolideerimisgrupi
aruannetes.

Kontserni ettevõtetes töötas 2006.a. esimesel üheksal kuul 
kokku keskmiselt 857
inimest, kusjuures septembrikuu lõpu seisuga oli 
meie töötajate arv 890 (sh
väljaspool Eestit 57). Insener-tehnilise 
personali osakaal kontserni töötajate
koguarvust on 39,7%. 2006.a. kolme 
kvartali tööjõukulud olid 170,5 miljonit
krooni (10,9 miljonit eurot),
kasvades aastataguse ajaga võrreldes 53,9%.

Arvutusvea tõttu esitasime 
eelmises aruandes suuremana  kontsernis  2006.a.
esimesel poolaastal
töötnud insener-tehnilise personali arvu, mille siinkohal
parandame.
2006.a. kuue kuu lõpu seisuga töötas ettevõttes 948 inimest, kellest
34,9%
kuulus insener-tehnilise personali hulka. III kvartalis toimus 
töötajate
arvu vähenemine peaasjalikult teedeehituses hõivatud 
hooajalise  iseloomuga
tööliste arvelt.

Töötajate keskmine arv
kontsernis
Periood     ITP     Töölised  Keskmine kokku
9 k 2006  
   317     540    857
6 k 2006     303     523    826
9
k 2005     256     461    717
2005       261     461  
  722

Müügitulu ja segmendid

AS Eesti Ehitus 2006.a. esimese üheksa kuu
müügitulud olid 1,765 miljardit krooni
(112,8 miljonit eurot), kasvades 
eelmise aasta võrreldava perioodiga 39,7%.
Müügitulust 56% andis hoonete
ehitus (kasv 50,1%) ning 44% rajatiste ehitus (kasv
28,4%). Geograafiliselt
teenisime 92,4% müügitulust Eestist ja 7,6% Ukrainast
(vastavalt 93,5% ja
6,5% aasta tagasi).

Müügitulu jaotus segmenditi
Ärisegmendid      9 k
2006   9 k 2005   2005
Rajatised       44%     48%     
45%
Hooned         56%     52%     55%

Hoonete segmendi
osakaal müügituludes on III kvartali jooksul mõnevõrra langenud
ja  jõudnud
 seejuures  vastavusse  kontserni  pikaajalise  
tasakaalustatud
tuludestruktuuri eesmärgiga hoida rajatiste ja hoonete
osakaalu võrdsena.

2005.a. üheksa kuuga võrreldes on hoonete segmendis
ühtlaselt head kasvu näidanud
nii ärihoonete, tööstus- ja laohoonete kui ka 
korterelamute valdkond; vähenenud
on ühiskondlike hoonete ehitusmaht. 
Kontserniliikmete lõikes on  ärihoonete
valdkonnas suurim panustaja AS
Linnaehitus, tööstus- ja laohoonete osas AS Eesti
Ehitus ja korterelamute 
valdkonnas samuti AS Linnaehitus.  Esimeses  kahes
valdkonnas on
tugevnenud ka Eurocon Ukraine LLC positsioon ning panus 
kontserni
tulemusse. Arvestades asjaolu, et lühemas perspektiivis pole 
endiselt kavas
Ukrainas sekkuda korterelamute ehituse valdkonda, 
eeldame  tütarettevõttelt
jätkuvalt keskendumist tänagi kasvu andvatele
ehitustele nii turult tööd saades,
kui ka ise arendades.

Müügitulu jaotus
hoonete segmendis
Hooned         9 k 2006     9 k 2005    
2005
Korterelamud      13%       6%       
11%
Ühiskondlikud hooned  19%       42%       35%
Ärihooned  
     44%       35%       37%
Tööstus- ja laohooned 24%  
     17%       17%

Rajatiste segmendi osakaalu tõusu taga on
 suvekuudel täismahus  käivitunud
teedeehitustegevus, mis on viinud
teedeehituse ja -hoolduse suurima osakaaluga
valdkonnaks kontserni
müügitulude struktuuris.
Kontserni sõlmitud ehituslepingute teostamata osa 
maht oli üheksa kuu lõpu
seisuga 2,2 miljardit krooni (141 miljonit 
eurot), võrrelduna aastataguse 1,6
miljardi krooniga (102,5 miljonit
eurot).

Kasumlikkus ja rahavoog

Kontserni brutokasumlikkus on III
kvartali jooksul paranenud ühe protsendi võrra,
jõudes tasemele 10,9% 
müügituludest (9,0% 9  kuud  2005.a.).  Tööjõukulude
kasvukiirus on
seejuures mõnevõrra aeglustunud, ületades üheksa kuu 
kokkuvõttes
müügitulude kasvu siiski jätkuvalt 9,4% võrra. Seda 
tasakaalustava faktorina on
otsekulude suurima komponendi, alltöövõtu- 
ja materjalikulude,  kasv  olnud
müügitulude kasvust 3,8% võrra
aeglasem.

Üldhalduskulude suhe müügituludesse oli 9 kuu seisuga 4,2% (3,8% 
9 kuud 2005),
olles võrreldava perioodi suhtes kasvanud  müügituludest 
 13,7%  kiiremini,
põhjustatuna peamiselt tööjõukulude kasvust.

Ärikasumi 
määr koos muude ärituludega moodustas 2006.a. üheksa kuuga 
8,1%
müügitulust (5,4% aasta tagasi), ärikasumi määr arvestamata muid 
äritulusid aga
6,6% müügitulust (5,0% aasta tagasi).

Kokku teeniti 2006.a.
üheksa kuuga puhaskasumit 115,9 miljonit krooni ehk 7,4
miljonit eurot
(2005.a. 9 kuud 50,3 miljonit krooni ehk 3,2 miljonit eurot),
millest
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa moodustas 114,4 miljonit krooni
ehk
7,3 miljonit eurot (2005.a. 9 kuud 40,1 miljonit krooni ehk 2,6 
miljonit
eurot).

Netorahavoog äritegevusest on nii aastataguse ajaga kui
 ka kolmanda kvartali
algusega võrreldes märkimisväärselt paranenud, olles
2006.a. üheksa kuuga tasemel
34 miljonit krooni ehk 2,2 miljonit eurot (aasta
tagasi -18 miljonit krooni ehk
-1,1 miljonit eurot).

Olulisemad
suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja           9 k 2006    
9 k 2005     2005

Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk  10 561 532   
3 056 486    3 160 631
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), krooni 10,8     
 13,1       27,5

Keskmine töötajate arv        857      
 717       723
Müügitulu töötaja kohta, tuh. krooni 2 059      1
762      2 319
Tööjõukulude määr müügitulust, %   9,7%      
8,8%       10,9%
Üldhalduskulude määr müügitulust, %  4,2%      
3,8%       4,3%

EBITDA, tuh. krooni          165 432    
87 277      143 850
EBITDA määr müügitulust, %      9,4%      
6,9%       8,6%
Ärikasumi määr müügitulust, %     8,1%      
5,4%       7,0%
Puhaskasumi määr müügitulust, %    6,6%      
4,0%       5,6%

Investeeritud kapitali tootlus, %   24,8%     
20,0%      31,1%
Varade tootlus, %           12,2%     
9,5%       15,8%
Omakapitali tootlus, %        39,6%     
31,2%      59,9%
Omakapitali osakaal, %        28,3%     
16,2%      20,2%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1,27      
1,18       1,14

Ehituslepingute teostamata osa,    2 200 663   
1 599 362    1 232 349
tuh. krooni

Puhaskasum aktsia kohta =
Emaettevõtja aktsionäride osa kasumist / Kaalutud
keskmine aktsiate
arv
Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu / Keskmine töötajate arv
Tööjõukulude
määr müügitulust = Tööjõukulud / Müügitulu
Üldhalduskulude osakaal müügitulust
= Üldhalduskulud / müügitulu
EBITDA = Ärikasum + Kulum
EBITDA määr
müügitulust = EBITDA / Müügitulu
Ärikasumi määr müügitulust = Ärikasum /
Müügitulu
Puhaskasumi määr müügitulust = Aruandeperioodi puhaskasum /
Müügitulu
Investeeritud kapitali tootlus = (Kasum enne tulumaksustamist +
intressikulud) /
Perioodi keskmine (intressi kandvad kohustused +
omakapital)
Varade tootlus = Ärikasum / Perioodi keskmine varad
kokku
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi puhaskasum / Perioodi keskmine
omakapital
kokku
Omakapitali osakaal = Omakapital kokku / Kohustused ja
omakapital kokku
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja = Käibevara kokku /
Lühiajalised kohustused
kokku

Konsolideeritud bilanss

auditeerimata,
tuhandetes kroonides         
                    
  30.09.2006 30.09.2005 31.12.2005
VARAD       
Käibevara      
 
Raha ja raha ekvivalendid          140 708   43 780   192
490
Nõuded ostjate vastu             483 845   298 341  210
944
Muud nõuded ja ettemaksed          169 990   122 162  93
228
Varud                    261 340   159 680  140
360
Käibevara kokku               1 055 883  623 963  637
022
Põhivara        
Sidusettevõtete aktsiad ja osad       6
001    21 210   21 309
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud   24
107   300    10 748
Kinnisvarainvesteeringud           5 975 
   2 607   2 601
Materiaalne põhivara             151 006  
104 007  134 871
Immateriaalne põhivara            157 295  
131 822  131 845
Põhivara kokku                344 384  
259 946  301 374
VARAD KOKKU                 1 400 267 
883 909  938 396

KOHUSTUSED       
Lühiajalised kohustused    
     
Laenukohustused               79 607   57 531  
117 650
Võlad hankijatele              296 009   226 440  
129 174
Maksuvõlad                  45 129   10 926   29
200
Muud võlad ja ettemaksed           410 001   232 513  278
741
Lühiajalised eraldised            2 340    1 947   2
912
Lühiajalised kohustused kokku        833 086   529 357  557
677
Pikaajalised kohustused         
Pikaajalised laenukohustused  
       167 738   151 719  160 338
Muud pikaajalised võlad      
     1 794    58 060   29 126
Pikaajalised eraldised        
   2 047    1 247   2 047
Pikaajalised kohustused kokku       
 171 579   211 026  191 511
KOHUSTUSED KOKKU               1
004 665  740 383  749 188

OMAKAPITAL          
Vähemusosalus 
               11 236   5 675   12 257
Emaettevõtte
aktsionäridele kuuluv omakapital         
Aktsiakapital       
         153 784   34 819   34 819
Ülekurss            
       108 465   8 192   8 192
Kohustuslik reservkapital      
    4 158    3 000   4 158
Muud reservid              
  1 333    834    795
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 2
258    50 882   42 180
Aruandeaasta kasum (kahjum)         114
368   40 124   86 807
OMAKAPITAL KOKKU               395 602
  143 526  189 208
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        1 400 267 
 883 909  938 396

auditeerimata, tuhandetes eurodes       
    
                  30.09.2006 30.09.2005 31.12.2005
VARAD  
    
Käibevara        
Raha ja raha ekvivalendid         
 8 993    2 798   12 302
Nõuded ostjate vastu             30
923   19 067   13 482
Muud nõuded ja ettemaksed          10 864
   7 808   5 958
Varud                    16 703   
10 205   8 971
Käibevara kokku               67 483   39
878   40 713
Põhivara        
Sidusettevõtete aktsiad ja osad   
    384     1 355   1 362
Muud pikaajalised finantsinvesteeringud  
 1 541    20     687
Kinnisvarainvesteeringud           381 
    167    166
Materiaalne põhivara             9 651   
6 647   8 620
Immateriaalne põhivara            10 053   8
425   8 426
Põhivara kokku                22 010   16 614
  19 261
VARAD KOKKU                 89 493   56 492  
59 974

KOHUSTUSED       
Lühiajalised kohustused         

Laenukohustused               5 088    3 677   7
519
Võlad hankijatele              18 918   14 472   8
256
Maksuvõlad                  2 884    698    1
866
Muud võlad ja ettemaksed           26 204   14 860   17
815
Lühiajalised eraldised            150     124    
186
Lühiajalised kohustused kokku        53 244   33 831   35
642
Pikaajalised kohustused         
Pikaajalised laenukohustused  
       10 720   9 697   10 247
Muud pikaajalised võlad      
     115     3 711   1 861
Pikaajalised eraldised         
  131     80     131
Pikaajalised kohustused kokku        10
966   13 488   12 239
KOHUSTUSED KOKKU               64 210
   47 319   47 881

OMAKAPITAL          
Vähemusosalus    
            718     363    783
Emaettevõtte aktsionäridele
kuuluv omakapital         
Aktsiakapital               
 9 829    2 225   2 225
Ülekurss                   6
932    524    524
Kohustuslik reservkapital          266   
  192    266
Muud reservid                85     53 
    51
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 144     3 252   
2 696
Aruandeaasta kasum (kahjum)         7 309    2 564   5
548
OMAKAPITAL KOKKU               25 283   9 173   12
093
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU        89 493   56 492   59
974

Konsolideeritud kasumiaruanne

auditeerimata, tuhandetes kroonides  
            
              IIIkv 2006 IIIkv 2005 9k
2006  9k 2005  2005
Müügitulu         838 409  575 590  1 764
923 1 263 169 1 674 454
Müüdud toodangu (kaupade, 738 445  517 096  1
572 832 1 150 024 1 498 375
teenuste) kulu
Brutokasum         99
964   58 494  192 091  113 145  176 079
Üldhalduskulud       28
247   17 450  74 178   48 361   72 495
Muud äritulud       889 
   800    27 029   6 199   18 603
Muud ärikulud       1 563 
  783    2 777   3 051   4 359
Ärikasum (kahjum)     71 043  
 41 061  142 165  67 932   117 828
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud 
       2 175   2 306   4 829   3 648   6 381
Finantskulud  
     6 242   2 364   15 717   4 842   11 075
Finantstulud ja
-kulud   -4 067   -58    -10 888  -1 194   -4 694
kokku
Kasum
(kahjum) enne    66 976   41 003  131 277  66 738   113
134
tulumaksustamist
Tulumaks          4 625   1 611   15 426 
 16 488   19 159
Aruandeperioodi puhaskasum 62 351   39 392  115 851  
50 250   93 975
(-kahjum)
sh emaettevõtja      59 626   32 954  
114 368  40 124   86 807
  aktsionäride osa kasumist
  vähemusosaluse
osa   2 725   6 438   1 483   10 126   7 168
 
kasumist
Tavapuhaskasum aktsia   3,88    10,40   10,83   13,13   
27,47
kohta (kroonides)
Lahustatud puhaskasum   3,88    10,40   10,83
   13,13   27,47
aktsia kohta (kroonides)

auditeerimata, tuhandetes
eurodes             
              IIIkv 2006 IIIkv
2005 9k 2006  9k 2005  2005
Müügitulu         53 584   36 787  
112 799  80 731   107 017
Müüdud toodangu (kaupade, 47 195   33 048  
100 522  73 500   95 764
teenuste) kulu
Brutokasum         6 389 
  3 739   12 277   7 231   11 253
Üldhalduskulud       1 806  
 1 115   4 741   3 091   4 633
Muud äritulud       57    
51    1 727   396    1 189
Muud ärikulud       100    50
    177    195    279
Ärikasum (kahjum)     4 540   2 625 
 9 086   4 341   7 530
Finantstulud ja -kulud
Finantstulud      
 139    147    309    233    408
Finantskulud       
398    151    1 005   309    708
Finantstulud ja -kulud   -259
   -4    -696    -76    -300
kokku
Kasum (kahjum) enne    4
281   2 621   8 390   4 265   7 230
tulumaksustamist
Tulumaks   
       296    103    986    1 054   1 224
Aruandeperioodi
puhaskasum 3 985   2 518   7 404   3 211   6 006
(-kahjum)
sh
emaettevõtja      3 811   2 106   7 309   2 564   5 548
 
aktsionäride osa kasumist
  vähemusosaluse osa   174    412    95 
   647    458
  kasumist
Tavapuhaskasum aktsia   0,25    0,66 
  0,69    0,84    1,76
kohta (eurodes)
Lahustatud puhaskasum   0,25
   0,66   0,69    0,84    1,76
aktsia kohta (eurodes)

Andri
Hõbemägi
AS Eesti Ehitus
Tel: 6400 450
E-post: eestiehitus@eestiehitus.ee