Avaldatud: 2014-06-09 14:30:28 CEST
Tallink Grupp
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

9. juuni 2014.a. korralise üldkoosoleku otsused

Tallinn, 2014-06-09 14:30 CEST -- 9. juuni 2014.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 73 aktsionäri, kes omasid 519 001 872 aktsiat (519 001 872 häält), mis moodustab kokku 77,48 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on maha arvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad.

 

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

 

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. jaanuar 2013.a. - 31. detsember 2013.a. majandusaasta aruanne.

 

Hääletustulemused:

Poolt – 518 269 404 häält (99,86% koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 0 häält 

Erapooletu – 730 256 häält (0,14 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 2212 häält

 

2. Kasumi jaotamine

  1. Kinnitada 2013 majandusaasta puhaskasum summas 43 420 000 eurot;
  2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 171 000 eurot;
  3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;
  4. Kanda 21 153 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26. juuni 2014 kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 8. juulil  2014 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

 

Hääletustulemused:

Poolt – 518 997 104 häält (100% koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 1396 häält  (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 1160 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 2212 häält

 

3. Audiitori nimetamine

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2014.a. – 31.12.2014.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.

2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

 

Hääletustulemused:

Poolt – 516 488 538 häält (99,52 % koosolekul esindatud häältest )

Vastu – 2 472 974 häält  (0,48% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 38 148 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 2212 häält

 

 

         Harri Hanschmidt
         Finantsosakonna juhataja
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee


AGM 2014 EST.pdf