English Icelandic
Birt: 2022-10-27 17:58:49 CEST
Eik fasteignafélag hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Eik fasteignafélag hf.: Árshlutauppgjör fyrstu níu mánuði ársins 2022

 • Rekstrartekjur námu 7.387 m.kr.
 • Rekstrarhagnaður fyrir söluhagnað, matsbreytingu og afskriftir nam 4.875 m.kr.
 • Heildarhagnaður nam 7.234 m.kr.
 • Handbært fé frá rekstri nam 3.042 m.kr.
 • Bókfært virði fjárfestingareigna nam 118.270 m.kr. í lok tímabilsins.  
 • Bókfært virði eigna til eigin nota nam 4.186 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Matsbreyting fjárfestingareigna var 9.888 m.kr.
 • Handbært fé nam 1.734 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Vaxtaberandi skuldir námu 68.626 m.kr. í lok tímabilsins.
 • Eiginfjárhlutfall nam 34,1%.
 • Hagnaður á hlut var 2,12 kr.
 • Virðisútleiguhlutfall var 94,0% í lok tímabilsins
 • Vegnir verðtryggðir vextir námu 3,03% í lok tímabilsins.
 • Vegnir óverðtryggðir vextir námu 6,52% í lok tímabilsins.

Árshlutareikningur Eikar fasteignafélags hf. fyrir tímabilið 1. janúar til 30. september 2022 var samþykktur af stjórn og forstjóra félagsins þann 27. október 2022.

Meðfylgjandi er árshlutaskýrsla sem inniheldur árshlutareikning vegna fyrstu níu mánaða ársins ásamt ítarlegri upplýsingum um rekstur félagsins en fram koma í tilkynningunni.

Rekstur félagsins

Rekstur félagsins gekk vel á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 og var afkoman í takt við áætlanir stjórnenda félagsins. Rekstrartekjur félagsins á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 námu 7.387 m.kr. Þar af voru leigutekjur 6.275 m.kr. Rekstrarhagnaður fyrir söluhagnað, matsbreytingu og afskriftir nam 4.875 m.kr. og jókst um rúmlega 15% á milli ára. Hagnaður fyrir tekjuskatt nam 9.006 m.kr. og heildarhagnaður samstæðunnar á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 nam 7.234 m.kr.

NOI hlutfall (þ.e. rekstrarhagnaður fyrir söluhagnað, matsbreytingu og afskriftir sem hlutfall af leigutekjum) nam 74,6% á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 samanborið við 72,7% fyrir sama tímabil 2021.

Fjárfestingareignir félagsins eru metnar á gangvirði í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS) og stuðst er m.a. við núvirt framtíðarsjóðstreymi einstakra eigna. Breytingar á gangvirði eru færðar undir matsbreytingu fjárfestingareigna sem voru um 9.888 m.kr. á fyrstu níu mánuðum ársins.

Efnahagur félagsins

Heildareignir félagsins námu 126.089 m.kr. þann 30. september 2022. Þar af eru fjárfestingareignir að virði 118.270 m.kr. sem skiptast í fjárfestingareignir í útleigu að fjárhæð 114.216 m.kr., leigueignir 2.457 m.kr., fjárfestingareignir í þróun 1.137 m.kr., byggingarréttir og lóðir 448 m.kr. og fyrirframgreidd gatnagerðargjöld að fjárhæð 13 m.kr. Eignir til eigin nota námu 4.186 m.kr. og fasteignir í þróun 671 m.kr. Eigið fé félagsins nam 42.977 m.kr. í lok september 2022 og var eiginfjárhlutfall 34,1%. Á aðalfundi félagsins þann 5. apríl 2022 var samþykkt að greiða út arð til hluthafa vegna rekstrarársins 2021 að fjárhæð 1.740 m.kr. og var hann greiddur þann 28. apríl 2022.

Heildarskuldir félagsins námu 83.111 m.kr. þann 30. september 2022, þar af voru vaxtaberandi skuldir 68.626 m.kr. og tekjuskattsskuldbinding 10.451 m.kr. 

Virðisútleiguhlutfall

Virðisútleiguhlutfall félagsins var 94,0% í lok tímabilsins en var 94,2% um áramótin. Félagið fékk Lónsbakka í Hörgársveit til baka úr langtímaleigu frá Húsasmiðjunni. Sú eign er nú flokkuð sem fjárfestingareign í þróun.

Horfur

Miðað við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í nóvember 2022 gerir félagið ráð fyrir að EBITDA ársins verði á bilinu 6.430 – 6.690 m.kr. á föstu verðlagi út árið.

Áhrif COVID-19

Áhrif COVID-19 á rekstur félagsins fara hratt dvínandi og voru metin ekki til staðar á þriðja ársfjórðungi. Miðað við óbreytta stöðu faraldursins væntir félagið að svo verði áfram.  Félagið mat að áhrifin hafi verið neikvæð um 40 – 45 m.kr. á EBITDA á fyrri helmingi ársins. Þá eru áhrif COVID-19 á virði fjárfestingareigna félagsins að mestu leyti horfin.

Eignasafn félagsins

Á árinu hefur félagið fengið afhentar fjórar eignir á höfuðborgarsvæðinu, Sóltún 24, Skeifuna 5, hluta Pósthússtrætis 2 og nú í lok september Smiðshöfða 9, sem telja samanlagt 2.968 fermetra. Þá hefur félagið selt og afhent þrjár fasteignir á árinu, Hjalteyrargötu 4 á Akureyri og Höfðasel 2 og 4 á Akranesi, sem telja samanlagt 3.911 fermetra og nemur bókfærður söluhagnaður á þriðja ársfjórðungi 362 m.kr. 

Líkt og fram kom í fréttatilkynningu félagsins til kauphallar þann 15. september hefur viðræðum verið slitið um möguleg kaup félagsins á Lambhagavegi 23 ehf. og Laufskálum fasteignafélagi ehf.

Fasteignir innan samstæðunnar eru nú í kringum 110 talsins og telja rúmlega 312 þúsund útleigufermetra í rúmlega 600 leigueiningum. Heildarfjöldi leigutaka er yfir 400. Helstu fasteignir félagsins á höfuðborgarsvæðinu eru Borgartún 21 og 21a, Borgartún 26, Suðurlandsbraut 8 og 10, Mýrargata 2-16, Pósthússtræti 2 (Hótel 1919), Smáratorg 3 (Turninn), Smáratorg 1, Álfheimar 74 (Nýi Glæsibær), Grjótháls 1-3 og Austurstræti 5, 6, 7 og 17. Helsta fasteign félagsins utan höfuðborgarsvæðisins er Glerártorg, Akureyri. Stærstu leigutakar félagsins eru Húsasmiðjan, Flugleiðahótel, Ríkiseignir, Landsbankinn, Sýn, Össur, Míla, Deloitte, Síminn og VÍS.

Stærsti hluti fasteignasafns félagsins er skrifstofuhúsnæði eða 41%. Næst koma verslunarhúsnæði 24%, lagerhúsnæði 14%, hótel 9%, heilsutengt húsnæði 7% og veitinga- og skemmtistaðir 3%. Um 93% fasteigna félagsins eru á höfuðborgarsvæðinu, þar af 38% á fjármála- og viðskiptasvæði Reykjavíkur (aðallega innan póstnúmera 105 og 108), 17% í miðbæ Reykjavíkur og 19% í Smáranum - Mjódd. 7% eignasafnsins er á landsbyggðinni, þar af rúmlega 6% á Akureyri.

Rafrænn kynningarfundur
Rafrænn kynningarfundur verður haldinn föstudaginn 28. október 2022 klukkan 8:30. Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri og Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, munu kynna uppgjörið og svara spurningum að lokinni kynningu.

Skráning á fundinn fer fram hér:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qQhwBndkSMyhL3DmJjcIsw

Eftir skráningu fá þátttakendur tölvupóst með nánari upplýsingum.

Fjárhagsdagatal

Stefnt er að birtingu árshluta- og ársuppgjöra á neðangreindum dagsetningum:

Stjórnendauppgjör 2022 og áætlun 2023                               6. febrúar 2023
Ársuppgjör 2022                                                                     28. febrúar 2023

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s. 820-8980

Viðhengi22.09.30 3F Arshlutaskyrsla 2022.pdf