English Lithuanian
Paskelbta: 2021-12-02 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

AB „Ignitis grupė“ valdybos sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2021 m. gruodžio 2 d. Grupės valdyba (toliau – Valdyba), vadovaujantis 2021 m. liepos 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu (nuoroda), priėmė sprendimą vykdyti Grupės paprastų vardinių akcijų (ISIN kodas LT0000115768, toliau – PVA), kurių vienos nominali vertė yra 22,33 euro, įsigijimą ir jo sąlygas:

  1. PVA įsigijimas vykdomas per AB „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui;
  2. PVA įsigijimo laikotarpis: 2021 m. gruodžio 6 d. – 2021 m. gruodžio 14 d. (imtinai);
  3. PVA įsigijimo kaina: 18,50 euro už vieną PVA (kaina atitinka 2021 m. liepos 29 d. įvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo (nuoroda) patvirtintą kainos intervalą);
  4. maksimalus įsigyjamų PVA kiekis: 1 243 243 vnt.;
  5. bendra maksimali įsigyjamų PVA kaina: 23 000 000 eurų (lygi sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (nuoroda));
  6. PVA pasiūlai viršijus maksimalų įsigyjamų PVA skaičių, visiems PVA pardavėjams bus proporcingai mažinamas jų parduodamų PVA skaičius;
  7. atsiskaitymo diena: 2021 m. gruodžio 16 d.

Rinkos dalyviai norintys parduoti savo PVA Grupei iki jų įsigijimo laikotarpio pabaigos banke ar finansų maklerio įmonėje, kurioje turi asmeninę vertybinių popierių sąskaitą, turėtų pateikti pavedimą parduoti savo PVA Grupei. Tuo tarpu Grupės PVA reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų (angl. Global Depositary Receipt, toliau – TDP) savininkai norintys sudalyvauti PVA pardavime turėtų konvertuoti savo turimus TDP į PVA per savo vertybinių popierių tvarkytoją ir tuomet pateikti pavedimą parduoti savo PVA Grupei. TDP savininkai turi atsižvelgti į turimų išvestinių finansinių priemonių teisinio reglamentavimo specifiką ir rinkų skirtumus. Tiek PVA, tiek TDP savininkai visais kilusiais klausimais privalo konsultuotis su savo vertybinių popierių tarpininku.

Grupė primena, kad PVA įsigijimo tikslas yra įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant Grupės įgytus PVA ryšium su po 2020 m. spalio 5 d. įvykdyto pirminio viešo akcijų siūlymo (angl. Initial Public Offering, toliau – IPO) vykusiu stabilizavimu. Plačiau su po IPO vykusiu stabilizavimu galite susipažinti 2021 m. liepos 7 d. sušaukto Grupės visuotinio akcininkų susirinkimo pranešimo 5-7 psl. (nuoroda). Atitinkamai, svarbu pabrėžti, kad PVA įsigijimo kaina neatspindi Grupės nuomonės dėl tikrosios vertybinių popierių vertės.

Tuo tarpu PVA įsigijimas Grupės akcininkams užtikrins didesnę grąžą, tenkančią vienai PVA bei lems teigiamą finansinį efektą Grupei, dėl šiuo metu PVA rinkos kainai esant žemiau IPO pasiūlymo kainai (22,50 eurai).

Pažymima, jog Grupės įstatinio kapitalo mažinimui su tikslu anuliuoti PVA turės būti priimtas atskiras Grupės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas. Apie tolimesnius veiksmus Grupė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis: 

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
arturas.ketlerius@ignitis.lt 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
aine.riffel@ignitis.lt