English Lithuanian
Paskelbta: 2023-01-24 15:00:00 CET
AB Šiaulių bankas
Nuosavų akcijų įsigijimas ar netekimas

Šiaulių banko valdyba nusprendė supirkti savų akcijų, kurios bus suteiktos darbuotojams

AB Šiaulių banko (toliau Bankas) valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 21 dalimi, 2023 m. sausio 24 d. posėdyje priėmė sprendimą supirkti 2 491 317 Banko akcijų (VP ISIN kodas LT0000102253), turint tikslą šias akcijas suteikti Banko ir Banko patronuojamųjų įmonių darbuotojams kaip atidėtą metinio kintamojo atlygio dalį.

Akcijos bus superkamos Nasdaq Vilnius oficialaus siūlymo rinkoje 2023 m. sausio 25-26 d., atsiskaitymo už supirktas akcijas data 2023 m. sausio 27 d. Vienos akcijos įsigijimo kaina – 0,75 euro.

Papildoma informacija teikia:
Tomas Varenbergas
Rinkų ir iždo departamento direktorius
tomas.varenbergas@sb.lt, +370 5 203 22 00