Estonian
Avaldatud: 2022-09-30 17:37:00 CEST
Tuul Mobility
Börsiteade

Tuul Mobility OÜ 2022. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne ja prognoosi korrigeerimine

Tegevusaruanne

Üldine informatsioon

Tuul Mobility OÜ on registreeritud Eesti Äriregistris 16.12.2021. Kuni 2021. aasta lõpuni toimus Tuule renditeenuse osutamine Comodule OÜ koosseisus. 2022. aasta 1. jaanuarist tegutseb Tuule üksus Comodule OÜ 100% tütarettevõttena Tuul Mobility OÜ (edaspidi “Tuul”).

2022. I poolaasta olulised sündmused

Perioodil 11. märts kuni 23. märts korraldas Tuul edukalt avaliku võlakirja pakkumise. Võlakirjade märkimisest võttis osa 1757 investorit, kes esitasid märkimiskorraldusi kokku 4,453 miljoni euro eest. Pakkumise tulemusena emiteeris Tuul 6200 võlakirja kogunimiväärtusega 3,1 miljonit eurot. Lisanduvat kapitali kasutatakse ettevõtte tegevuse laiendamiseks - tõukerattapargi suurendamiseks 2200 tõukerattaga ning ühe uue turu avamiseks.

Tuul tegi tellimuse 2200 uue tõukeratta soetamiseks. I poolaasta jooksul tarniti Tuulele 1420 tõukeratast, mis on võrreldes esialgse plaaniga 30% vähem. Tarned hilinesid globaalsete tarneahela probleemide ja komponentide kriisi tõttu. Ülejäänud tõukerattad saabuvad 2022. aasta kolmanda kvartali jooksul. Tõukerattapargi suurendamise investeeringu suurus on kokku 2,73 miljonit eurot.

Terve I poolaasta jooksul pakuti tõukerataste renditeenust Tallinnas. Tuul alustas 8. aprillil tõukerataste renditeenuse pakkumisega Lätis, Riias. Läti turu avamisega avas Tuul oma esimese välisturu väljaspool Eestit täites sellega eesmärgi avada 2022. aastal üks uus turg. 25. mail taasavas Tuul tõukerataste renditeenuse pakkumise ka Pärnus.

I poolaasta jooksul lisandus Tuule meeskonda kaks võtmetähtsusega ametipositsiooni: turundusjuht ja Läti üksuse juht.

2022. II poolaasta plaanid

2022. II poolaasta eesmärk on kõik tellitud tõukerattad kätte saada ning need turgudele tööle panna. Kolmanda kvartali lõpuks on Tuule tõukeratta pargi suuruseks 3000 tõukeratast. Jätkame II poolaastal teenuse kvaliteedi parandamisega, tarkvara süsteemide arendusega, operatsioonide efektiivsuse tõstmisega ning kliendibaasi kasvatamisega.

Majandustulemused

Tuule konsolideeritud auditeerimata 2022. I poolaasta müügitulu oli 665 553 eurot. Tuule 2022. I poolaasta müügitulu tulemused on oodatult madalamad kui prognoositud II poolaasta tulemused. Tõukerataste renditeenuse kasutatavus on aasta lõikes kõikuv ning sõltub ilmast. Baltikumi regioonis on ajalooliselt II poolaasta tugevama nõudlusega kui I poolaasta. Lisaks on Tuul alates teisest kvartalist järjepidevalt tõukerataste parki suurendanud ning tõukerataste kasv jätkub ka kolmandas kvartalis. Seega 2022. I poolaastal on keskmiselt vähem tõukerattaid rendis võrreldes II poolaastaga. Tõukerataste hulk rendis mõjutab käibe numbreid.

 

Konsolideeritud bilanss
(eurodes)

    30.06.2022   01.01.2022
Varad    
Käibevarad    
Raha 705 824 102 500
Nõuded ja ettemaksed 748 232 2 832
Varud 24 877 46 481
Kokku käibevarad 1 478 933 151 813
Põhivarad    
Materiaalsed põhivarad 2 405 667 614 982
Immateriaalsed põhivarad 204 691 215 464
Kokku põhivarad 2 610 358 830 446
Kokku varad 4 089 291 982 259
Kohustised ja omakapital    
Kohustised    
Lühiajalised kohustised    
Võlad ja ettemaksed 455 848 10 933
Kokku lühiajalised kohustised 455 848 10 933
Pikaajalised kohustised    
Laenukohustised 3 100 000 100 000
Kokku pikaajalised kohustised 3 100 000 100 000
Kokku kohustised 3 555 848 110 933
Omakapital    
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv
omakapital
   
Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500
Muud reservid 868 826 868 826
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -337 883 0
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või
osanikele kuuluv omakapital
533 443 871 326
Kokku omakapital 533 443 871 326
Kokku kohustised ja omakapital 4 089 291 982 259

 

Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)

  01.01.2022 -30.06.2022   16.12.2021 -31.12.2021
Müügitulu 665 553 0
Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -754 086 0
Brutokasum (-kahjum) -88 533 0
Turustuskulud -30 562 0
Üldhalduskulud -128 750 0
Muud ärikulud -8 883 0
Ärikasum (kahjum) -256 728 0
Intressikulud -81 155 0
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -337 883 0
Aruandeperioodi kasum (kahjum) -337 883 0
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) -337 883 0

 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)

  01.01.2022 -30.06.2022   16.12.2021 -31.12.2021
Rahavood äritegevusest    
Ärikasum (kahjum) -256 728 0
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 145 758 0
Muud korrigeerimised -81 155 0
Kokku korrigeerimised 64 603 0
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -62 577 0
Varude muutus 21 604 0
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 444 915 0
Kokku rahavood äritegevusest 211 817 0
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel
-2 608 493 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 608 493 0
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenud 0 100 000
Saadud laenude tagasimaksed -100 000 0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 0 2 500
Muud laekumised finantseerimistegevusest 3 100 000 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 3 000 000 102 500
Kokku rahavood 603 324 102 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 102 500 0
Raha ja raha ekvivalentide muutus 603 324 102 500
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 705 824 102 500

 

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes) 

  Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital  
  Osakapital
nimiväärtuses
Muud reservid Jaotamata kasum
(kahjum)
Kokku
16.12.2021 2 500     2 500
Muutused reservides   868 826   868 826
31.12.2021 2 500 868 826   871 326
Aruandeperioodi
kasum (kahjum)
    -337 883 -337 883
30.06.2022 2 500 868 826 -337 883 533 443

 

Prognooside korrigeerimine 

Tuul annab teada, et langetab käesoleva aasta konsolideeritud käibeprognoosi 10.03.2022 esitatud ettevõtte kirjelduses sisalduvate prognoosidega võrreldes 3,514 miljonilt eurolt 2,133 miljonile eurole.

Tuul korrigeerib märtsis avaldatud 2022. aasta prognoose tingituna uute tõukerataste tarnete hilinemisest võrreldes plaaniga ning veidi aeglasemast kasutajabaasi kasvust võrreldes plaaniga. 

Jaan Kekišev, Tuul Mobility OÜ tegevjuht: “Kinnitan, et Tuules käib järjepidev töö teenuse kvaliteedi tõstmise ja kliendibaasi kasvatamise nimel. Liigume õiges suunas ja on näha, et baas, mille pealt 2023. aasta hooajale vastu läheme, on tugev. Liigume tempos, et registreerunud kasutajate arvu aasta lõpuks kahekordistada võrreldes 2021. aastaga ning terve 2023. aasta hooaja vältel on meie kasutuses 2022. aastaks planeeritud tõukerataste kogus. Need faktorid loovad eeldused käibe märgatavaks kasvatamiseks tulevikus.”

 

Tuul Mobility OÜ pakub elektritõukerataste rendi teenust. Tuule missioon on pakkuda keskkonnahoidlikku, efektiivset ja mugavat liikumisvõimalust, rikastades sellega linna elustiili ning vähendades ökoloogilist jalajälge ja linnamüra. Oma missiooni täidab Tuul rentides välja Eestis toodetud vastupidavaid ja loodussõbralikke e-tõukerattaid ning neid loodussäästlikult opereerides.
 

         Lisainfo:
         Jaan Kekišev
         Tuul Mobility OÜ
         Juhatuse liige
         jaan@tuul.xyz


Tuul Mobility OU 2022. aasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne.pdf