Paskelbta: 2017-04-26 09:01:46 CEST
Vilkyskiu Pienine
Visuotinis akcininkų susirinkimas

2017-04-28 įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Koreguotas sprendimų projekto 7 punktas

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2017 m. balandžio 28 d., siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti bendrovės metinį pranešimą už 2016 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas: Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti  bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinius už 2016 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2016 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas: Patvirtinti paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymą taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2015 metų pabaigoje 9,681
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2015 metus -
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0,454
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 9,681
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 6,991
7) Pervedimai iš rezervų 150
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 16,822
-         pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus -
-        pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
-        pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 1,433*
-        pelno dalis, paskirta į kitus rezervus -
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 15,389

*vienai paprastai vardinei akcijai skiriama 0.12 eur. Viso dividendams paskirti 1,433,160 eur.

5 darbotvarkės klausimas – Dėl savų akcijų supirkimo.

Sprendimo projektas: Patvirtinti sprendimą dėl savų akcijų supirkimo:

a.     Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.

b.     Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.

c.      Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2018 m. balandžio 27 d.

d.     Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.

e.     Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Sprendimo projektas: Audito komiteto nepriklausomu nariu siūloma išrinkti Vilmą Morkaitienę, UAB „Bonus modus“ vyr buhalterė.

7 darbotvarkės klausimas – Audito įmonės rinkimai ir apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas:

1) Bendrovės 2017, 2018 ir 2019 m. finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti audito įmonę UAB, “PricewaterhouseCoopers”.

2) Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Gintarą Bertašių sudaryti audito paslaugų sutartį su  UAB “PricewaterhouseCoopers” ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

 

Daugiau informacijos įgaliota suteikti Ekonomikos ir finansų direktorė Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102