Paskelbta: 2021-06-15 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pradėta atranka į AB „Ignitis grupė“ nepriklausomų stebėtojų tarybos narių pozicijas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. birželio 15 d. 73,08 proc. Bendrovės akcijų valdanti Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) paskelbė penkių nepriklausomų narių atranką į Bendrovės stebėtojų tarybą atsižvelgiant į tai, kad kadencija baigiasi 2021 m. rugpjūčio 29 d. Atrinkti kandidatai turės būti patvirtinti visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime.

Kandidatų į nepriklausomus Bendrovės stebėtojų tarybos narius atranką vykdys vadovų ir vadovaujančio personalo paieška užsiimanti agentūra UAB „J. Friisberg & Partners“, kartu su tinklo „J.Friisberg and Partners International“ partneriais.

Bendrovės stebėtojų tarybą iš viso sudaro 7 nariai: 5 nepriklausomi nariai ir 2 Finansų ministerijos atstovai. Finansų ministerijos atstovus į kitos kadencijos Bendrovės stebėtojų tarybą, vadovaudamasi Vyriausybės nutarimu, deleguos Finansų ministerija.

Skelbimas apie vykdomą stebėtojų tarybos narių atranką ir nepriklausomiems stebėtojų tarybos nariams keliamus reikalavimus yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje (nuoroda). Nariai bus atrinkti remiantis stebėtojų tarybos kompetencijų profilyje (nuoroda) įtvirtintais bendraisiais lūkesčiais ir kompetencijomis.

Bendrovės stebėtojų tarybos sudarymo principai yra suformuoti atsižvelgiant į užsienio šalių gerosios valdysenos pavyzdžius ir praktiką, susijusią su kolegialių organų formavimu. Pagal ją įmonių (įmonių grupių) kolegialiuose organuose turėtų veikti įvairiapuses kompetencijas turintys nariai, o patį kolegialų organą turėtų sudaryti pakankamas asmenų skaičius, kad būtų užtikrinta įmonės veiklos srityje reikalingų kompetencijų visuma.

Apie tolimesnius veiksmus, susijusius su nepriklausomų stebėtojų tarybos narių atranka, Bendrovė informuos teisės aktų nustatyta tvarka.


Daugiau informacijos:

Lukas Zadarackas
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene projektų vadovas
lukas.zadarackas@ignitis.lt
+370 687 48080