Paskelbta: 2021-12-06 16:08:17 CET
AUGA group
Pranešimas apie esminį įvykį

Pateiktas prašymas išbraukti AUGA group, AB akcijas iš prekybos Varšuvos vertybinių popierių biržoje

2021 m. gruodžio 6 d. AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) pateikė prašymą Lenkijos finansų priežiūros institucijai dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – WSE). Prašymas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad tiek Bendrovę kontroliuojantis akcininkas Baltic Champs Group, UAB, tiek ir pati Bendrovė atliko visas teisės aktuose ir 2021 m. spalio 14 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose numatytas procedūras, būtinas Bendrovės akcijų išbraukimui iš prekybos WSE, – t. y. buvo įgyvendintas oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos WSE ir priimtas reikiamas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas.

Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos WSE datą nustatys Lenkijos finansų priežiūros institucija priimdama atitinkamą sprendimą ir ši data negali būti vėlesnė kaip 1 mėnesis nuo Lenkijos finansų priežiūros institucijos sprendimo priėmimo dienos. Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka atskirai informuos apie tai, nuo kurios datos Bendrovės akcijos bus išbrauktos iš prekybos WSE.

Išbraukus Bendrovės akcijas iš prekybos WSE, jos toliau liks įtrauktos į prekybą ir jomis bus galima prekiauti AB Nasdaq Vilnius.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340