Publicēts: 2021-04-14 15:00:00 CEST
Latvenergo
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

Latvenergo koncerns publicē revidētos 2020. gada rezultātus un Ilgtspējas pārskatu

Rīga, 2021-04-14 15:00 CEST -- Šodien, 14. aprīlī, tiek publicēti revidētie Latvenergo koncerna konsolidētie un  AS "Latvenergo" finanšu rezultāti par 2020. gadu, kurus AS ''Latvenergo" valde ir apstiprinājusi 13. aprīlī. Līdz ar pārskatiem tiek publicēts Ilgtspējas pārskats, kas sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām, un AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu.

2020. gadā enerģētiku, tāpat kā visu pasaules ekonomiku, ietekmēja Covid-19 pandēmija. Neskatoties uz to, Latvenergo koncerna savlaicīgā un mērķtiecīgā rīcība droša darba režīma ievērošanai nodrošināja stabilu un nepārtrauktu enerģijas ražošanu, tirdzniecību un elektroenerģijas sadali. Šajā laikā koncerns ir uzsācis darbību Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgū, kā arī paplašinājis savu darbību elektromobilitātes jomā.

Latvenergo koncerns atbilstoši https://top101.lv/baltic-top-10  ir atzīts par vērtīgāko enerģētikas uzņēmumu Baltijā, un tā ieņēmumi atbilstoši revidētajiem finanšu rezultātiem 2020. gadā ir 773,4 milj. eiro. EBITDA* ir pieaugusi par 14 % līdz 277,9 milj. eiro. Savukārt koncerna peļņa ir 116,3 milj. eiro. Koncernā saražotas 4 249 gigavatstundas (GWh) un mazumtirdzniecībā pārdotas 6 394 GWh elektroenerģijas un 516 GWh dabasgāzes.

Latvenergo koncerna darbību 2020. gadā ir ietekmējuši vairāki notikumi ne tikai reģionālā, bet arī globālā mērogā. Elektroenerģijas cena Nord Pool reģionā samazinājās, ko galvenokārt noteica gan lielāka atjaunīgās elektroenerģijas izstrāde, gan zemāks pieprasījums siltāku laikapstākļu un Covid-19 ietekmē. Šo iemeslu dēļ Baltijas valstīs 2020. gadā par 2,4 %, salīdzinot ar 2019. gadu, samazinājās  elektroenerģijas patēriņš. Attiecīgi  dēļ zemas elektroenerģijas cenas un pieprasījuma krituma, par 6 % samazinājās arī elektroenerģijas izstrāde Baltijā.

2020. gada 10. jūnijā no Latvenergo koncerna tika nodalīti pārvades aktīvi, nododot AS "Latvijas elektriskie tīkli" akcijas Ekonomikas ministrijai 222,7 milj. eiro vērtībā. 2020. gadā notikušas arī izmaiņas koncerna pārvaldībā –  iecelta jauna uzņēmuma padome; par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju līdz patstāvīga sastāva izveidei iecelts valdes loceklis un finanšu direktors Guntars Baļčūns.

Latvenergo koncerns bija lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā, saražojot 29 % no kopējā Baltijas valstīs izstrādātā elektroenerģijas apjoma. Savukārt 60 % no tās ir saražoti no atjaunīgajiem energoresursiem, kas ir par 18 procentpunktiem vairāk nekā 2019. gadā. Latvenergo elektrostacijās ir saražotas 4 249 GWh elektroenerģijas un 1 702 GWh siltumenerģijas. Elektroenerģijas izstrādes apjoms Daugavas HES, salīdzinot ar 2019. gadu, ir par 23 % lielāks, un tas ir 2 528 GWh. Būtiski uzsvērt, ka Daugavas HES kaskāde operatīvi nodrošināja Latvijas un kaimiņvalstu energoapgādi 2020. gada jūnijā, kad pārvades tīklā notikusī avārija uz brīdi atstāja bez elektrības lielu daļu no Rīgas un tās apkārtnes.

Elektroenerģijas izstrāde AS "Latvenergo" TEC pārskata gadā ir 1 685 GWh, un tas ir par 39 % mazāk nekā 2019. gadā. TEC darbība tiek pielāgota elektroenerģijas tirgus apstākļiem un siltumenerģijas pieprasījumam. 2020. gadā saražotās siltumenerģijas apjoms ir samazinājies par 8 %, salīdzinot ar 2019. gadu, ko galvenokārt ietekmēja siltāki laikapstākļi.

2020. gadā Latvenergo darbojās visos enerģijas tirdzniecības segmentos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, turpinot arī aktīvi paplašināt darbību jaunos biznesa virzienos, uzsākot darbību Lietuvas elektroenerģijas mājsaimniecību tirgū. Pārskata gadā Latvenergo koncerns saviem klientiem Baltijā kopumā pārdeva 6,4 TWh elektroenerģijas, no kā  Latvijā 4,2 TWh, Lietuvā – 1,2 TWh un Igaunijā – 0,9 TWh. Kopējais Latvenergo klientu skaits pārsniedz 740 tūkstošus, no kuriem ārpus Latvijas – 49 tūkstoši klientu. Atveroties Lietuvas mājsaimniecību elektroenerģijas tirgum, līdz 2020. gada beigām Latvenergo ir noslēdzis  jau vairāk nekā 13 tūkstošus līgumu. Pārskata gadā par 70 % pieaudzis Latvenergo koncerna pārdotās dabasgāzes apjoms mazumtirdzniecības klientiem, un tas ir 516 GWh. Savukārt dabasgāzes klientu skaits Baltijā ir 13,5 tūkstoši, no kuriem 12,1 tūkstoši mājsaimniecības.

Gads bijis īpaši sekmīgs saules paneļu tirdzniecībā - Baltijā noslēgti vairāk nekā 600 līgumi par saules paneļu uzstādīšanu, tādējādi noslēgto līgumu skaits ir gandrīz dubultojies, salīdzinot ar 2019. gadu. Paplašinot šo segmentu, Elektrum īstenojis saules paneļu parka izbūvi Lietuvā un attīsta projektu Igaunijā ar kopējo jaudu 1,75 MW. 

2019. gadā uzsāktajā darbībā elektromobilitātes tirgū ir paplašināts elektroauto uzlādes staciju tīkls – līdz 36 pieslēgvietām 2020. gada beigās. Elektrum publiskajās uzlādes stacijās Elektrum mobilās lietotnes klienti veikuši vairāk nekā 8 000 uzlādes. Paralēli tiek attīstīti arī citi elektromobilitātes pakalpojumi un produkti - gan juridiskām personām, izveidojot uzlādes vietas, gan mājsaimniecībām, tirgojot mājas uzlādes iekārtas.

Pārskata gadā Latvenergo koncerna ieņēmumi sasniedza 773,4 milj. EUR, kas ir par 68,2 milj. EUR jeb 8 % mazāk nekā 2019. gadā. To galvenokārt ietekmēja mazāki ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas zemākas elektroenerģijas cenas un saražotās elektroenerģijas ietekmē, mazāki sadales segmenta ieņēmumi, samazinoties sadalītās elektroenerģijas apjomam un sadales sistēmas pakalpojuma tarifam un mazāki siltumenerģijas pārdošanas ieņēmumi siltāku laikapstākļu dēļ. EBITDA sasniedza 277,9 milj. EUR, kas ir par 14 % jeb 34,4 milj. EUR vairāk nekā 2019. gadā, ko pozitīvi galvenokārt ietekmēja zemākas enerģijas iepirkuma cenas un lielāka elektroenerģijas izstrāde Daugavas HES. Koncerna peļņa pārskata gadā sasniedza 116,3 milj. EUR.

Kopējais Latvenergo koncerna investīciju apjoms 2020. gadā ir 168,9 milj. EUR, kas ir par 60,6 milj. EUR jeb 26 % mazāk nekā 2019. gadā, ko nosaka mazākas investīcijas pārvades aktīvos. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā ir ieguldīti 18,5 milj. eiro. Nemainīgi būtisks investīciju apjoms ieguldīts tīklu modernizācijā - 69 % no kopējām investīcijām, kas ļauj nodrošināt augstu tīkla pakalpojumu kvalitāti, tehniskos rādītājus un darbības drošumu.

AS "Latvenergo" dividendēs plāno izmaksāt 98,2 milj. EUR, kas atbilst Latvenergo koncerna stratēģijā noteiktajam dividenžu izmaksas apmēram (vairāk nekā 80% no peļņas) un valsts budžetā plānotajam dividenžu apmēram. Latvenergo koncerna kapitāla struktūras rādītāji ir pietiekami, lai veiktu dividenžu izmaksu. Koncerna aktīvi 2020. gada 31. decembrī sasniedz 3,4 miljardus EUR, bet pašu kapitāls pārsniedz 2,1 miljardus EUR.

AS "Latvenergo" dividendes tiek izmantotas arī kā finansējuma avots valsts budžeta programmai "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", kas tai skaitā nodrošina finansējumu obligātā iepirkuma komponentes likmes samazināšanai no 2021. gada 1. janvāra vidēji par 23 %.

2021. gada 11. februārī Moody's veica AS "Latvenergo" kredītreitinga periodisko pārskatīšanu. Reitings Baa2 ir nemainīgi stabils jau sesto gadu pēc kārtas, apliecinot Latvenergo koncerna stabilitāti un finansiālo uzticamību.

Latvenergo koncerna Ilgtspējas pārskats par 2020. gadu ir sagatavots atbilstoši GRI Standards vadlīniju prasībām. Pārskatā ir pieejama izvērsta informācija par koncernu, tā pārvaldību un darbības segmentiem. Tāpat dokumentā izklāstīta informācija par koncerna darbībai būtiskākajiem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides aspektiem. 2020. gada Ilgtspējas pārskatu ir revidējis SIA "PricewaterhouseCoopers".

Līdz ar Latvenergo koncerna finanšu rezultātiem publicēts arī AS "Latvenergo" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu. Korporatīvās pārvaldības ziņojums apliecina, ka Latvenergo koncernā būtiskos aspektos ievēroti visi uz tā darbību attiecināmie labas korporatīvās pārvaldības principi. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana tika uzsākta 2012. gadā līdz ar obligāciju emisijas programmas uzsākšanu un emitēto obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržā. Ziņojums sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un AS "Nasdaq Riga" 2010. gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā". 

* ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

 

LATVENERGO KONCERNA GALVENIE RĀDĪTĀJI

2020. gada 10. jūnijā pārvades aktīvi tika nodalīti no Latvenergo koncerna, tādēļ salīdzinošie rezultāti veidoti, pārvades segmenta darbību atspoguļojot kā pārtraucamo darbību. Skatīt Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada pārskata 30. pielikumu.

Darbības rādītāji

    2020 2019
Pārdotā elektroenerģija GWh   8 854 9 259
Mazumtirdzniecība* GWh   6 394 6 505
Vairumtirdzniecība** GWh   2 460 2 754
Mazumtirdzniecībā pārdotā dabasgāze GWh   516 303
Elektroenerģijas izstrāde GWh   4 249 4 880
Siltumenerģijas izstrāde GWh   1 702 1 842
Darbinieku skaits     3 295 3 423
Moody's kredītreitings     Baa2 (stabils)  Baa2 (stabils)

* Iekļaujot saimniecisko patēriņu

** tai skaitā OI ietvaros iepirktās enerģijas pārdošana Nord Pool

 

Finanšu rādītāji*

                                                                                                                        milj. EUR

    2020 2019
Ieņēmumi**   773,4 841,6
EBITDA1)**   277,9 243,5
Peļņa   116,3 94,4
Aktīvi   3 358,8 3 864,9
Pašu kapitāls   2 118,2 2 265,5
Neto aizņēmumi (koriģēts)2)**   555,9 564,0
Investīcijas   168,9 229,4

1) EBITDA – ieņēmumi pirms procentiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa, asociēto sabiedrību peļņas vai zaudējumu daļas, nolietojuma un amortizācijas, un nemateriālo ieguldījumu, un pamatlīdzekļu vērtības samazinājuma

2) Neto aizņēmumi (līdz 2019. gadam)= (aizņēmumi pārskata gada beigās – AS “Latvijas elektriskie tīkli” aizņēmumi ) – (nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās – AS “Latvijas elektriskie tīkli” nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās)

Neto aizņēmumi (no 2020. gada) = (aizņēmumi pārskata gada beigās – AS “Augstsprieguma tīkls” aizņēmumi ) – (nauda un naudas ekvivalenti pārskata gada beigās)

*Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada finanšu pārskata sadaļā "Latvenergo koncerna galvenie darbības rādītāji".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada finanšu pārskata 30. pielikumu.

 

Finanšu koeficienti*

 

    2020 2019
EBITDA rentabilitāte3)   36 % 29 %
Neto aizņēmumi / EBITDA (koriģēts)4)   2,0 2,2
Neto aizņēmumi / pašu kapitāls (koriģēts)5)   0,26 0,25
Aktīvu atdeve (ROA)6)   3,2 % 2,5 %
Pašu kapitāla atdeve (ROE)7)   5,3 % 4,1 %
Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) (koriģēts)8)**   4,2 % 3,4 %

3) EBITDA rentabilitāte = EBITDA / ieņēmumi

4) Neto aizņēmumi / EBITDA = (neto aizņēmumi pārskata gada sākumā + neto aizņēmumi pārskata gada beigās) * 0.5 / EBITDA

5) Neto aizņēmumi / pašu kapitāls = neto aizņēmumi pārskata gada beigās / pašu kapitāls pārskata gada beigās

6) Aktīvu atdeve (ROA) = peļņa / vidējie aktīvi ((aktīvi pārskata gada sākumā + aktīvi pārskata gada beigās) / 2)

7) Pašu kapitāla atdeve (ROE) = peļņa / vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) / 2)

8) Ieguldītā kapitāla atdeve (ROCE) = saimnieciskās darbības peļņa / (vidējais pašu kapitāls ((pašu kapitāls pārskata gada sākumā + pašu kapitāls pārskata gada beigās) / 2) + aizņēmumu vidējā vērtība ((aizņēmumi pārskata gada sākumā + aizņēmumi pārskata gada beigās) / 2))

* Informācija par Latvenergo koncerna izmantotajiem finanšu rādītajiem un koeficientiem pieejama Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada finanšu pārskata sadaļā "Latvenergo koncerna galvenie darbības rādītāji".

** Izkļauta pārtraucamā darbība (pārvades sistēmas aktīvi) - sk. Latvenergo koncerna konsolidētā un AS "Latvenergo" 2020. gada finanšu pārskata 30. pielikumu.

    

Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins*

 EUR'000

  2020 2019
     
Ieņēmumi 773 391 841 636
Pārējie ieņēmumi 28 732 25 863
Izlietotās izejvielas un materiāli (369 261) (477 660)
Personāla izmaksas (105 971) (101 349)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (48 997) (44 964)
EBITDA 277 894 243 526
Nemateriālo ieguldījumu, pamatlīdzekļu un tiesību lietot aktīvus amortizācija, nolietojums un  vērtības samazinājums (156 544) (143 161)
Saimnieciskās darbības peļņa 121 350 100 365
Finanšu ieņēmumi 2 125 1 187
Finanšu izmaksas (10 776) (9 480)
Peļņa pirms nodokļa 112 699 92 072
Uzņēmumu ienākuma nodoklis (6 234) (7 945)
Pārskata gada pamatdarbības peļņa 106 465 84 127
Pārskata gada peļņa no pārtraucamās darbības 9 844 10 232
Pārskata gada peļņa 116 309 94 359
Attiecināma uz:    
  - mātessabiedrības akcionāru 114 513 92 660
  - nekontrolējošo pusi 1 796 1 699

* 2020. gada konsolidētie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

 

 

Konsolidētais pārskats par finanšu stāvokli* 

EUR'000                                                                                                                                

    31/12/2020 31/12/2019  
         
AKTĪVI        
Ilgtermiņa aktīvi        
Nemateriālie ieguldījumi     50 028 22 587
Pamatlīdzekļi     2 827 326 2 752 945
Tiesības lietot aktīvus     8 253     5 522
Ieguldījuma īpašumi     512 301
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi     40 39
Ilgtermiņa aizdevumi saistītajām pusēm         86 620
Citi ilgtermiņa debitori     429 433
Atvasinātie finanšu instrumenti     291
Pārējie finanšu ieguldījumi     2 693 16 885
Ilgtermiņa aktīvi kopā     2 976 192 2 798 712
Apgrozāmie līdzekļi        
Krājumi     68 754 104 927
Īstermiņa nemateriālie ieguldījumi     3 157
Parādi no līgumiem ar klientiem     108 178 111 530
Citi īstermiņa debitori     85 316 77 085
Nākamo periodu izmaksas     1 083 3 015
Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājums     43 140
Atvasinātie finanšu instrumenti     1 266 6 717
Pārējie finanšu ieguldījumi     14 143                   –
Nauda un naudas ekvivalenti     100 703 122 422
Apgrozāmie līdzekļi bez nodalīšanai turētiem aktīviem     382 643 425 836
Aktīvi turēti nodalīšanai                       –        640 393
Apgrozāmie līdzekļi kopā     382 643 1 066 229
AKTĪVU KOPSUMMA     3 358 835 3 864 941
PASĪVI        
Pašu kapitāls        
Akciju kapitāls     790 348 834 883
Rezerves     1 154 367 1 075 235
Nesadalītā peļņa     165 672 318 555
Rezerves, kas klasificētas kā turētas nodalīšanai            28 936
Mātessabiedrības akcionāra kapitāla līdzdalības daļa     2 110 387 2 257 609
Nekontrolējošās puses kapitāla līdzdalības daļa     7 855 7 878
Pašu kapitāls kopā     2 118 242 2 265 487
Kreditori        
Ilgtermiņa kreditori        
Aizņēmumi     634 077 702 129
Nomas saistības     6 783       4 349
Atliktā uzņēmumu ienākuma nodokļa saistības     6 401 8 327
Uzkrājumi     17 317 18 491
Atvasinātie finanšu instrumenti     9 672 6 149
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     139 613 143 330
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     170 413 194 033
Ilgtermiņa kreditori kopā     984 276 1 076 808
Īstermiņa kreditori        
Aizņēmumi     109 122 180 542
Nomas saistības     1 561           1 216
Parādi piegādātājiem un pārējiem kreditoriem     100 912 115 708
Nākamo periodu ieņēmumi no līgumiem ar klientiem     15 091 13 764
Pārējie nākamo periodu ieņēmumi     24 799 24 857
Atvasinātie finanšu instrumenti     4 832 6 983
Īstermiņa kreditori  bez saistībām, kas attiecinātas uz nodalīšanai turētiem aktīviem     256 317 343 070
Attiecinātās saistības uz nodalīšanai turētiem aktīviem          179 576
Īstermiņa kreditori kopā     256 317 522 646
Kreditori kopā     1 240 593 1 599 454
PASĪVU KOPSUMMA     3 358 835 3 864 941

* 2020. gada konsolidētie finanšu pārskati, kas sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem 

    

Papildu informācija:
Jānis Irbe
Finanšu un kredītu vadības direktors
Tālrunis: +371 29 453 897
E-pasts: 
investor.relations@latvenergo.lv

www.latvenergo.lv

Par Latvenergo

Latvenergo koncerns ir viens no lielākajiem enerģijas tirgotājiem Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību un elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšanu. AS "Latvenergo" vairākus gadus ir atzīta par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's AS "Latvenergo" ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa2/stabils.

Latvenergo koncernā ietilpst mātessabiedrība AS "Latvenergo" (elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, dabasgāzes tirdzniecība) un meitassabiedrības - AS "Sadales tīkls" (elektroenerģijas sadale), Elektrum Eesti, OÜ (elektroenerģijas un dabasgāzes tirdzniecība Igaunijā), Elektrum Lietuva, UAB (elektroenerģijas un dabazgāzes tirdzniecība Lietuvā), AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" (elektroenerģijas obligātā iepirkuma administrēšana) un SIA "Liepājas enerģija" (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība Liepājā, elektroenerģijas ražošana). Visas AS "Latvenergo" akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.


01_Latvenergo_Ilgtspejas_Gada Parskats_2020.pdf
02_Latvenergo_Korporativas_parvaldibas_zinojums_2020.pdf
03_Latvenergo_prezentacija_finansu_parskati_2020.pdf