English Lithuanian
Paskelbta: 2019-08-12 15:00:00 CEST
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ 2019 m. rugpjūčio 12 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2019 m. rugpjūčio 12 d., priimti šie sprendimai:


1. Darbotvarkės klausimas - dėl pritarimo akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir akcinės bendrovės „Trenduva“ reorganizavimo sąlygų parengimui


Nuspręsta:

Pritarti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir akcinės bendrovės „Trenduva“ reorganizavimo sąlygų parengimui


1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalimi pritarti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, kurios kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Savanorių pr. 178B, ir UAB „Trenduva“ (pertvarkytos į akcinę bendrovę), kurios kodas 304438643, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., T. Narbuto g. 5, reorganizavimo sąlygų parengimui, kurių pagrindu akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ dalyvauja reorganizavime jungimo būdu, kurio metu prie akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, kuri užbaigus reorganizavimą tęsia veiklą, bus prijungta dukterinė bendrovė - akcinė bendrovė „Trenduva“.

2. Kadangi akcinei bendrovei „Vilniaus baldai“ nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės akcijos, reorganizavimo procesui taikomos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 str. nuostatos, numatančios, jog prijungimui, kai po reorganizavimo tęsianti veiklą bendrovė yra visų prijungiamos bendrovės akcijų savininkė, netaikomi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktai, 2, 3, 4 ir 5 dalys, 64 straipsnis, 65 straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktai, 5 ir 6 dalys, 67 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 69 straipsnio 6 dalis, tai yra:

2.1. Reorganizavimo sąlygose nenumatoma:

- po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcijų keitimo į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijas santykis, jo pagrindimas, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės akcijų skaičius pagal klases ir jų nominali vertė, taip pat akcijų skirstymo akcininkams taisyklės;

- po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijų išdavimo jų akcininkams tvarka ir terminai;

- akcininkams priklausančių ir gaunamų po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijų kainos skirtumas, išmokamas pinigais;

- momentas, nuo kurio po reorganizavimo pasibaigiančios bendrovės akcininkams suteikiama teisė į bendrovės, kuri veiks po reorganizavimo, pelną, ir visos su šios teisės suteikimu susijusios sąlygos.

2.2. Auditorius ar audito įmonė reorganizavimo sąlygų vertinimo neatlieka.

2.3. Reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaita nerengiama.

2.4. Reorganizuojamos bendrovės vadovas ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės valdyba nerengia išsamių rašytinių ataskaitų apie numatomą reorganizavimą.

2.5. Reorganizuojamos bendrovės ir dalyvaujančios reorganizavime bendrovės vadovai bendrovės akcininkams nepraneša apie esminius turto, teisių ir prievolių pasikeitimus nuo reorganizavimo sąlygų sudarymo dienos iki visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo, dienos.

2.6. Reorganizuojamos bendrovės akcijos į po reorganizavimo veiksiančios bendrovės – akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, akcijas nekeičiamos.

3. Pavesti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdybai iki 2019 m. rugsėjo 26 dienos, vadovaujantis šiuo sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimais, parengti reorganizavimo sąlygas ir po reorganizavimo veiksiančios akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatus.

4. Apie reorganizavimo sąlygų sudarymą vieną kartą viešai paskelbti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ įstatuose nurodytame šaltinyje - Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, ir pranešti visiems bendrovės kreditoriams raštu.

5. Kadangi apie reorganizavimą prijungimo būdu paskelbiama taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 63 straipsnio 8, 9, 10, 11 ir 12 dalyse bei 65 straipsnio 1 dalyje, tai yra:

- reorganizavimo sąlygos juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiamos ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie jų sudarymą bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje dieną;

- Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas;

- Juridinių asmenų registro tvarkytojas informaciją apie gautas reorganizavimo sąlygas skelbia iki reorganizavimo pabaigos. Su šia informacija kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti neatlygintinai;

- kiekvienam po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės akcininkui Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka sudaroma galimybė susipažinti su įstatyme nurodytais dokumentais: reorganizavimo sąlygomis; akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ pakeistais įstatais; akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ ir akcinės bendrovės „Trenduva“ trijų paskutinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais, metiniais pranešimais;

- akcinė bendrovė „Vilniaus baldai“ ir akcinė bendrovė „Trenduva“ apie parengtas reorganizavimo sąlygas viešai paskelbia atitinkamos bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje vieną kartą ir praneša visiems bendrovės kreditoriams raštu;

nė vienam (ar keliems) akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ akcininkui (akcininkams), kuriam (kuriems) priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, per 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas, nepareikalavus, kad būtų sušauktas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinis akcininkų susirinkimas, netaikomas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 62 straipsnis, tai yra nešaukiamas akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ visuotinis akcininkų susirinkimas, o sprendimą dėl reorganizavimo prijungimo būdu ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas reorganizavimo sąlygas priima akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ valdyba. Sprendimu dėl reorganizavimo patvirtinamos reorganizavimo sąlygos ir pakeisti po reorganizavimo tęsiančios veiklą bendrovės įstatai. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą reorganizuoti akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“, ne vėliau kaip per 5 dienas pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui.


Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00