English Estonian
Avaldatud: 2022-09-23 11:00:00 CEST
Baltika
Börsiteade

BALTIKA AS-i kommentaar seoses Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni otsusega

Baltika AS (edaspidi Baltika) on võtnud teatavaks Nasdaq Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjoni (edaspidi Komisjon) 20. septembril 2022 avaldatud otsuses toodud seisukohad reglemendi rikkumise eest ja arvestab nendega edasiste eksimuste vältimiseks.

Komisjon avalikustas 20. septembril 2022 otsuse, mille alusel määrati Baltikale reglemendi osa Nõuded Emitentidele punktide 1.2.1, 2.4.1, 6.1, 6.2 ja 7.9. rikkumise eest leppetrahv summas 3000 eurot.

Baltika selgitab, et Komisjoni otsuse aluseks olnud Baltika eksimus teabe avalikustamise kohustuse sätete tõlgendamisel oli tingitud asjaolust, et 10.04.2022 a. sõlmitud laenulepingu kohta avaldas Baltika info enda I kvartali vahearuandes leheküljel 4, millega Baltika luges reglemendis sätestatud teabe avalikustamise kohustuse täidetuks, aga mitte eraldi börsiteatena.

Börsiteatena avaldamata jäänud teabeks oli aprillis 2022 Baltika Grupi peamise aktsionäri KJK Fund Sicav-SIF-ga sõlmitud uus laenuleping, mille alusel andis KJK Fund Sicav-SIF Baltikale intressita laenu põhisummaga 700 tuhat eurot tagasimaksetähtajaga detsember 2024.

Komisjoni otsuse aluseks olnud Baltika eksimus reglemendi punktis 7.9.5, mis käsitleb olulise tehingu tegemisel seotud isikuga tehingu aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitamist, seondus asjaoluga, et kuna Baltika peamine aktsionär KJK Fund Sicav-SIF on juba aastaid andnud samadel tingimustel ja sama suurusjärguga summades Baltikale laenu, oli Baltika arvamusel, et laenu andmise näol oli tegemist tavapärase sarnase tehinguga tavapärastel tingimustel, mistõttu vastavalt reglemendi punktile 7.9.6.3 piirang ei kohaldunud.

Baltika kinnitab, et eksimused ei ole olnud tahtlikud, vaid tingitud erinevast praktikast ning arusaamast reglemendi nõuete sisustamisel. Kuna tegemist on iga-aastaste tavapäraste laenutehingutega sisuliselt samadel tingimustel, millel on pikaajaline praktika, kuid ka sõltuvalt kvartali aruannete olulisusest börsiteadetena, on Baltika seni lähtunud ebatäpsetest arusaamadest ning võtab Komisjoni ettekirjutatut tõsiselt.

Baltika peab avatust ja läbipaistvust oluliseks ning järelevalvemenetluse käigus Komisjonilt saadud info ja tähelepanekud on edaspidi oluliseks teeviidaks börsiteadete avaldamisel. Baltika börsiga suhtluse eest vastutavad töötajad viivad ennast jooksvalt ja pidevalt kurssi börsil teabe avalikustamise nõuetega ning osalevad edaspidi regulaarselt koolitustel.

Brigitta Kippak
Juhatuse liige, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com