Julkaistu: 2003-10-30 12:30:16 CET
Citycon Oyj
neljännesvuosikatsaus
Cityconin osavuosikatsaus 1.1.?30.9.2003
CITYCON OYJ     PÖRSSITIEDOTE 30.10.2003  KLO 1.30

Cityconin
osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2003
- Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 15,4
milj. euroa 
(15,8 milj. euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden

myyntivoittoja 0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa).
- Liikevaihto oli 57,9
milj. euroa (59,2 milj. euroa).
- Tulos/osake oli 0,11 euroa (0,11 euroa).
-
Liiketilojen kysyntä ja käyttöasteet säilyivät 
katsauskaudella edelleen
vahvoina.

AVAINLUVUT
             1-9 2003  1-9 2002  1-12
2002
Liikevaihto, Me       57,9    59,2     79,0
Liikevoitto,
Me       33,2    34,5     43,9
% liikevaihdosta      
57,3    58,2     55,6
Tulos ennen satunnaiseriä
ja veroja, Me    
    15,4    15,8     19,2
% liikevaihdosta       26,6    
26,7     24,2
Tilikauden tulos       11,3    11,4    
13,8
Henkilöstön määrä 30.9.2003  35     33      33
Tulos/osake,
euroa      0,11    0,11     0,14
Oma pääoma/osake, euroa   
1,98    1,94     1,96
Oman pääoman tuotto, %    7,6     7,9  
   7,1
Oman pääoman tuotto, kun
vähemmistöosuus otetaan
huomioon, %   
      5,2     5,4     4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,1  
  6,3     6,0
Omavaraisuusaste, %     48,3    48,2    
48,4
Omavaraisuusaste, kun 
pääomalaina ei sisälly 
omaan pääomaan, %   
   39,1    38,9     39,1
Kiinteistökannan
nettovuokratuotto, %   
  8,5     8,6     8,6
Liiketilojen taloudellinen 
käyttöaste, %  
      97,6    98,0     97,8

TOIMINTAYMPÄRISTÖN
KEHITYS
Cityconin vahva asema nykyisessä markkinatilanteessa 
perustuu yhtiön
liiketoiminnan keskittymiseen 
vähittäiskaupan liiketiloihin. Liiketilojen
osuus yhtiön 
kiinteistöomaisuudesta on noin 98 prosenttia.

Kiinteistöomaisuudesta 53,2 prosenttia sijaitsee 
pääkaupunkiseudulla ja
28,0 prosenttia Suomen muissa 
suurimmissa kaupungeissa.

Katsauskaudella
vähittäiskaupan vahva myynti ylläpiti 
liiketilojen vuokrauskysyntää etenkin
pääkaupunkiseudulla 
ja muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Liiketilojen

vajaakäyttöasteet pysyivät matalina. Pääkaupunkiseudulla 
liiketilojen
vajaakäyttöaste oli 1,4 prosenttia ja muissa 
suurimmissa kaupungeissa, kuten
Tampereella, Oulussa, 
Lahdessa ja Jyväskylässä vajaakäyttöasteet olivat
1,0–2,6 
prosenttia. Tiedot perustuvat Catella 
Kiinteistökonsultointi Oy:n
syyskuussa julkaisemaan 
markkinakatsaukseen.

Vähittäiskaupan myönteisen
kehityksen taustalla on 
yksityinen kulutuskysyntä, joka säilyi
katsauskaudella 
Suomessa edelleen muuta euroaluetta paremmalla tasolla.

Vaikka vähittäiskaupan myynnin kasvu on hidastunut 
edellisvuodesta, kasvu
oli edelleen vahvaa. 
Tilastokeskuksen mukaan tammi-elokuussa tavaratalokauppa

kasvoi 5,7 prosenttia ja päivittäistavarakauppa 3,7 
prosenttia
edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

ASIAKKAAT JA SOPIMUSKANNAN
KEHITYS
Cityconin asiakasrakenteessa ja vuokrasopimuskannassa ei 
tapahtunut
katsauskaudella merkittäviä muutoksia. Yhtiö 
teki katsauskauden aikana
yhteensä 138 vuokrasopimusta, 
joista 104 koski kauppakeskusten liiketiloja ja
34 market- 
ja myymäläkiinteistöjä. Katsauskauden lopussa Cityconilla 
oli
kaikkiaan 1 143 vuokrasopimusta noin 700 vuokralaisen 
kanssa.
Vuokrasopimusten keskimääräinen kestoaika on 3,7 
vuotta.

SOPIMUSKANNAN
KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
                    1-9
2003  1-12 2002
Kauppakeskukset
Katsauskaudella tehdyt
vuokrasopimukset
yhteensä, kpl                104    
155
Sopimukset uusien asiakkaiden kanssa, kpl  68     123
Korvaavat
sopimukset vanhojen asiakkaiden
kanssa, kpl                 
36     32
Tehtyjen vuokrasopimusten pinta-ala
yhteensä, m2       
       12 131   19 555
Taloudellinen käyttöaste
katsauskauden
lopussa, %                 98,3    
98,0
Vuokrasopimuskannan keskimääräinen voimassa-
oloaika katsauskauden
lopussa, vuotta    2,9     3,4

Market- ja
myymäläkiinteistöt
Katsauskaudella tehdyt vuokrasopimukset
yhteensä, kpl   
             34      83
Sopimukset uusien asiakkaiden kanssa,
kpl  23      53
Korvaavat sopimukset vanhojen asiakkaiden
kanssa, kpl 
               11      30
Tehtyjen vuokrasopimusten
pinta-ala
yhteensä, m2               8 058    34
095
Taloudellinen käyttöaste katsauskauden
lopussa, %            
    96,9     97,7
Vuokrasopimuskannan keskimääräinen
voimassaoloaika
katsauskauden lopussa,
vuotta                   4,4     
4,8

VUOKRATUOTOT
Cityconin vuokratuotoista noin 70 prosenttia muodostuu 10

suurimman asiakkaan kanssa tehdyistä vuokrasopimuksista. 
Merkittävimpänä
asiakasryhmänä ovat Keskon eri ketjut. 
Muita merkittäviä vuokralaisia ovat
käyttötavarakaupan 
kansainväliset ketjut sekä pankki- ja rahoitusalan

yritykset.


Cityconin vuokraustoiminnan nettovuokratuotot olivat

katsauskaudella yhteensä 40,9 miljoonaa euroa (42,1 milj. 
euroa).
Kauppakeskusten osuus nettovuokratuotoista oli 49,6 
prosenttia (49,2 %) ja
markettien ja myymälöiden osuus 
50,4 prosenttia (50,8 %). Cityconin koko

kiinteistöomaisuuden taloudellinen vuokrausaste oli 97,6 
prosenttia (98,0
%).

VUOKRATUOTTOJEN KEHITYS LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN
            
        1-9 2003  1-12 2002
Kauppakeskukset
Bruttovuokratuotot, Me  
         26,8    35,9
Nettovuokratuotot, Me           
20,3    27,7
Nettotuottoaste, %             8,0    
8,2

Market- ja myymäläkiinteistöt
Bruttovuokrtuotot, Me          
 27,4    37,8
Nettovuokrtuotot, Me            20,6    
28,5
Nettotuottoaste, %             9,0    
9,1

LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO
Cityconin liikevaihto katsauskaudella oli
57,9 miljoonaa 
euroa (59,2 milj. euroa). Bruttovuokratuottojen osuus

liikevaihdosta oli 93,6 prosenttia (92,3 %). Cityconin 
liiketoiminnan
tuotoista yli 75 prosenttia muodostuu yhtiön 
omistamista 13 kauppakeskuksesta
ja 15 suurimmasta 
marketista. 
Katsauskauden liikevoitto oli 33,2 miljoonaa
euroa (34,5 
milj. euroa). Liikevoitto pieneni myytyjen kiinteistöjen

vaikutuksesta edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Myös
vertailukauden myyntivoitot ja 
kertaluonteiset muut tuotot olivat
katsauskautta suuremmat. 
Tilikauden tulos oli 11,3 miljoonaa euroa (11,4
milj. 
euroa). Tulos sisältää käyttöomaisuuden myyntivoittoja 0,2 
miljoonaa
euroa (0,4 milj. euroa).

TASE JA RAHOITUS
Cityconin kiinteistöomaisuuden
kirjanpitoarvo katsauskauden 
lopussa oli 643,3 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen
lukumäärä 
oli 146, joista 13 kohdetta oli kauppakeskuksia ja 133 
market-
tai myymäläkiinteistöä. Taseen loppusumma 30.9.2003 
oli 752,2 miljoonaa euroa
(743,8 milj. euroa), josta 
likvidit varat olivat 23,5 miljoonaa euroa (5,5
milj. 
euroa). 

Konsernin rahoitustilanne säilyi katsauskaudella hyvänä.

Katsauskauden lopussa Cityconilla oli vierasta pääoma 
yhteensä 386,6
miljoonaa euroa (383,5 milj. euroa). 
Korollista velkaa oli 440,3 miljoonaa
euroa (438,6 milj. 
euroa), josta pääomalainan osuus oli 68,5 miljoonaa euroa

(68,5 milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste oli 48,3 
prosenttia (48,2
%). Kun pääomalaina ei sisälly omaan 
pääomaan, omavaraisuusaste oli 39,1
prosenttia (38,9 %).

Nettorahoituskulut laskivat ja olivat 17,9 miljoonaa
euroa 
(18,7 milj. euroa). Korollisen vieraan pääoman keskikorko 
oli
katsauskaudella 5,5 prosenttia (5,6 %). Keskimääräinen 
lainapääomilla
painotettu laina-aika oli noin 4,8 vuotta 
(5,2 vuotta) ja keskimääräinen
korkosidonnaisuusaika 4,1 
vuotta (3,9 vuotta). 

Cityconin korolliseen
velkaan sisältyi 84,4 prosenttia 
vaihtuvakorkoisia lainoja, joista 74,7
prosenttia oli 
muutettu kiinteäkorkoiseksi koronvaihtosopimuksilla ja 14,5

prosenttia oli suojattu korkokattosopimuksilla. 
Koronvaihtosopimusten
nimellisarvo oli katsauskauden 
lopussa 277,2 miljoonaa euroa ja
korkokattosopimusten 53,8 
miljoonaa euroa. Velanhoitokate eli edellisen 12
kuukauden 
tulos ennen korkokuluja, veroja ja poistoja suhteessa

nettorahoituskuluihin oli 2,1.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSHANKKEET
Cityconin
bruttoinvestoinnit katsauskaudella olivat 
yhteensä 2,0 miljoonaa euroa (5,8
milj. euroa).
Investoinnit suunnattiin kiinteistöjen yleisiin

perusparannuksiin ja muutostöihin sekä kehityshankkeiden

suunnitteluun.

Kauppakeskukset-ryhmä jatkoi ensimmäisellä

vuosineljänneksellä käynnistyneen kauppakeskus IsoKarhun 
laajennushankkeen
toteutusta. Hankkeen rakennusvaihe eteni 
katsauskaudella suunnitellusti.
Laajennuksen arvioidaan 
valmistuvan aikataulussaan elokuussa 2004. IsoKarhun
uusien 
vuokrattavien tilojen kysyntä jatkui katsauskaudella 
hyvänä, ja
tilojen vuokrausaste oli 88,5 prosenttia.

Kauppakeskukset-ryhmä jatkoi myös
Vantaan Myyrmannin ja 
Espoon Lippulaivan kauppakeskusten laajennusten

suunnittelua. Lisäksi ryhmä panosti kauppakeskus 
Jyväskeskuksen kaupallisen
kehittämisen suunnitteluun. 
Tavoitteena on lisätä Jyväskeskuksen kaupallista

houkuttelevuutta muun muassa uuden ankkurivuokralaisen, H&M 
Hennes &
Mauritz Oy:n avulla ja kehittämällä kohteen 
ravintolapalveluita.
Jyväskeskuksen kehitys- ja muutostyöt 
toteutetaan vaiheittain vuonna 2004, ja
Citycon investoi 
kohteeseen noin 2 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi, että

investointien positiivinen tulosvaikutus näkyy aikaisintaan 
vuonna 2005.


Marketit ja myymälät -ryhmässä valmistui asiakkaiden kanssa 
yhteistyössä
toteutetut Porin Citymarketin ja Espoossa 
sijaitsevan Mankkaan
K-Supermarketin kehityshankkeet. 
Hankkeiden tavoitteena on vahvistaa
kohteiden markkina-
asemaa. Citycon investoi hankkeisiin noin miljoona euroa.

Yhtiö arvioi investointien vaikuttavan kohteiden 
vuokratuottoihin
positiivisesti kuluvan vuoden viimeisellä

vuosineljänneksellä.

Katsauskaudella käynnistyi uusi, vastaavanlainen
asiakkaan 
kanssa yhteistyössä toteutettava kehityshanke Valkeakosken

K-Supermarketissa. Hankkeen arvioidaan valmistuvan jouluksi 
2003. Citycon
investoi hankkeeseen 0,8 miljoonaa euroa ja 
arvioi investointien vaikuttavan
kohteen vuokratuottoihin 
positiivisesti vuoden 2004 ensimmäisellä

vuosineljänneksellä.

Retail Park -ryhmä jatkoi uusien liikekeskusten

kaupallisten edellytysten tutkimista pääkaupunkiseudulla 
sekä Tampereen ja
Turun markkina-alueilla. Citycon panosti 
suunnitellusti maanhankinta- ja
kaavoitusprosessien 
etenemiseen katsauskaudella.

Citycon myi
katsauskaudella strategiansa mukaisesti kuusi 
kohdetta ja vähensi omistustaan
kahdessa kohteessa. 
Kohteista saatu myyntivoitto oli 0,2 miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuuden myyntivoitot sisältyvät muihin tuottoihin. 
Citycon ei
ostanut katsauskaudella kiinteistöjä.

HENKILÖSTÖ
Citycon-konsernin
palveluksessa oli katsauskauden lopussa 
yhteensä 35 (33) henkilöä, joista 28
(27) oli emoyhtiön 
palveluksessa. 

YHTIÖKOKOUS
Cityconin varsinaisen
yhtiökokouksen 20.3.2003 päätökset on 
raportoitu 8.5.2003 julkaistussa
osavuosikatsauksessa. 
Katsauskauden lopussa kaikki yhtiökokouksen myöntämät

valtuudet olivat täysimääräisinä käyttämättä.

CITYCONIN OSAKE JA
OMISTUS
Cityconin osakepääoma oli katsauskauden lopussa 142 800 
108,30 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 105 777 858. Osakkeen 
nimellisarvo on 1,35
euroa.

Katsauskauden aikana Cityconin osakkeiden vaihto Helsingin

Pörssissä oli 9,1 miljoonaa osaketta ja 10,7 miljoonaa 
euroa. Jakson ylin
kurssinoteeraus oli 1,34 euroa ja alin 
1,00 euroa. Jakson painotettu
osakekohtainen keskikurssi 
oli 1,18 euroa ja 30.9.2003 päätöskurssi oli 1,32
euroa. 
Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 
134,5
miljoonaa euroa, kun omien osakkeiden osuus oli 
vähennetty. 

Yhtiöllä oli
katsauskauden lopussa yhteensä 1 146 
osakkeenomistajaa. Kymmenen suurimman
osakkeenomistajan 
hallussa oli yhteensä 83,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja

äänistä.
Suurimmat osakkeenomistajat olivat Nordea Pankki Suomi Oyj, 
Kesko
Oyj tytäryhtiöineen, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 
sekä Etra Invest Oy Ab,
joiden omistuksessa oli yhteensä 
78,0 prosenttia yhtiön osakkeista ja
äänistä. 
Hallintarekisteröityjen ja ulkomaisessa omistuksessa 
olevien
osakkeiden määrä oli noin 4,1 miljoonaa kappaletta 
eli 3,9 prosenttia osake-
ja äänimäärästä. 

Citycon Oyj:n hallussa oli katsauskauden lopussa 3 874 000

yhtiön omaa osaketta. Osakkeiden hankintahinta oli yhteensä 
4,7 milj. euroa
alimman osakekohtaisen hinnan ollessa 1,10 
euroa ja ylimmän 1,35 euroa.
Yhtiön hallussa olevat 
osakkeet edustavat 3,7 prosenttia koko osake- ja

äänimäärästä. Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 30.9.2003 
vastasi
hankintahintaa, joka oli katsauspäivän markkina-
arvoa
alhaisempi.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Citycon osti 30.10.2003 If
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ltä 
kauppakeskus Jyväskylän Forumin. Kauppahinta oli
28,3 
miljoonaa euroa. Kohteen pinta-ala on noin 15 000 m2, josta 
on
vuokrattu yli 99 prosenttia. Kohde antaa ostohetkellä 
kauppahinnalle 8,3
prosentin nettotuoton.

Kauppa rahoitetaan syndikoidulla
rahoitusjärjestelyllä. 

Osana kaupan rahoitusjärjestelyä Cityconin hallitus
päätti 
30.10.2003 varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2003 antaman 
valtuutuksen
perusteella luovuttaa myytäväksi 3 874 000 
yhtiön hallussa olevaa omaa
osaketta Helsingin Pörssin 
järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
Citycon arvioi liiketilojen
kysynnän, käyttöasteiden ja 
vuokratasojen säilyvän edelleen hyvinä
pääkaupunkiseudulla 
ja Suomen suurimmissa kaupungeissa. Yhtiö arvioi koko

vuoden tuloksen olevan edellisen vuoden tasolla.

Helsinki
30.10.2003
Citycon Oyj
Hallitus              1-9 2003  
1-9 2002  1-12 2002 
KONSERNITULOSLASKELMA
Me
Liikevaihto         
 57,9    59,2     79,0
Muut tuotot           0,2    0,7 
    0,7
Liikevoitto          33,2    34,5    
43,9
Rahoituskulut (netto)     -17,9   -18,7    -24,7
Voitto ennen
satunnaiseriä
ja veroja           15,4    15,8    
19,2
Tilikauden voitto       11,3    11,4    
13,8

KONSERNITASE
Me
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet 
    4,1     3,9     4,0
Aineelliset hyödykkeet    620,7   
628,5    625,5
Sijoitukset          96,3    98,2    
97,7
Omat osakkeet          4,7     4,0     4,3
Pysyvät
vastaavat yhteensä  725,8    734,5    731,5
Vaihtuvat
vastaavat
Saamiset            2,9     3,8     3,1
Rahat
ja pankkisaamiset    23,5     5,5    11,7
Vaihtuvat
vastaavat
yhteensä            26,4     9,3    
14,8
Vastaavaa yhteensä      752,2    743,8   
746,3

Vastattavaa
Oma pääoma          206,6    201,4   
204,0
Pääomalaina          68,5    68,5    
68,5
Vähemmistöosuus        90,6    90,5    90,5

Vieras
pääoma         386,6    383,5    383,3
Pitkäaikainen      
  366,1    355,7    371,8
Lyhytaikainen         20,5    
27,8    11,5
Vastattavaa yhteensä     752,2    743,8   
746,3

Bruttoinvestoinnit taseen
pysyviin vastaaviin       2,0    
5,8     5,9
% liikevaihdosta        3,5     9,8    
7,4
Suunnitelman mukaiset
poistot ja arvonalennukset   4,9     5,2  
  7,6
Henkilöstö keskimäärin      33     33     
33

RAHAVIRTALASKELMA
Me                 1-9 2003    1-12
2002
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      
Voitto (tappio) ennen 
satunnaisia
eriä            15,4      19,2
Oikaisut:
Suunnitelman
mukaiset poistot      4,9       7,6
Rahoitustuotot ja –kulut    
    17,9      24,7
Muut oikaisut              0,1    
  -0,2
Rahavirta ennen käyttöpääoman 
muutosta               
 38,2      51,4

Käyttöpääoman muutos          0,5      
 0,0
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja        
38,7      51,4

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan
rahoituskuluista    -15,8      -23,8
Saadut osingot ja
korot
liiketoiminnasta            0,3       0,2
Maksetut
välittömät verot       -3,2      -3,6
Liiketoiminnan rahavirta
(A)       20      24,2

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit
aineellisiin ja 
aineettomiin hyödykkeisiin       -1,9      
-1,9
Ostetut tytäryhtiöosakkeet       0,0      -5,8
Myydyt
tytäryhtiöosakkeet        1,4       1,2
Ostetut
osakkuusyhtiöosakkeet     -0,2      -1,3
Myydyt
osakkuusyhtiöosakkeet      1,6       5,2 
Muut erät        
        0,1       0,1
Investointien rahavirta (B)       1,0
      -2,7

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Vähemmistön rahastosuoritukset    
 0,0       0,1
Lyhytaikaiset lainojen nostot      0,0      
0,0
Lyhytaikaiset lainojen takaisinmaksut  0,0      
-7,1
Pitkäaikaisten lainojen nostot     0,0      
3,9
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -0,2      -4,3
Maksetut
osingot ja muu voitonjako   -9,2      -8,2
Rahoituksen rahavirta (C) 
      -9,3      -15,5

Rahavarojen muutos
(A+B+C)lisäys(+)/
vähennys(-)              11,7      
6,0
Rahavarat tilikauden alussa      11,7       5,8
Rahavarat
tilikauden lopussa      23,5      11,7

TUNNUSLUKUJA       
1-9 2003  1-9 2002  1-12 2002

Tulos/osake, euro       0,11    
0,11    0,14
Oma pääoma /osake, euro    1,98    1,94    
1,96
Oman pääoman tuotto, %     7,6     7,9     7,1
Oman pääoman
tuotto, kun
vähemmistöosuus otetaan 
huomioon, %           5,2   
  5,4     4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %  6,1     6,3    
6,0
Omavaraisuusaste, %      48,3    48,2    
48,4
Omavaraisuusaste, kun 
pääomalaina ei sisälly 
omaan pääomaan, %    
   39,1    38,9    39,1

KONSERNIN
VASTUUSITOUMUKSET
Me
Tytäryhtiöosakkeet       0,0    450,7    
0,0
Muut pantatut osakkeet     96,2    96,6    96,5
Kiinnitykset
maa-alueisiin
ja rakennuksiin        337,2    12,0   
323,4
Muut annetut vakuudet      3,2     0,0     0,6

KONSERNIN
JOHDANNAISSOPIMUKSET

Korkojohdannais-
sopimukset, Me    30.9.2003   
  31.12.2002
           Nimellis- Käyvät Nimellis- Käyvät
  
         arvot   arvot  arvot   
arvot
Koronvaihtosopimukset
2004 erääntyvät      50,0   -1,7   50,0
  -1,5
2007 erääntyvät      78,2   0,0
2009 erääntyvät     
66,0   -7,0   66,0   -5,1
2010 erääntyvät      83,0   -7,4   
83,0   -5,4
Yhteensä         277,2  -16,1   199,0  
-12,0

Korko-optiosopimukset
Ostetut korkokattosopimukset
2004 erääntyvät 
    53,8    0,0   53,8   0,0

Johdannaissopimusten käyvät arvot
kuvaavat sopimusten 
arvoa, mikäli kaikki sopimukset olisi suljettu

katsauspäivän markkinahintoihin. Sopimusten käypiin 
arvoihin sisältyvät
katsauskauden kertyneet korot 1,4 Me 
0,3 Me 31.12.2002) on kirjattu
korkokuluihin. 
Johdannaissopimuksia on käytetty lainasalkun

suojaamistarkoituksessa. 

OMAT OSAKKEET       1-9 2003   1-9 2002
 1-12 2002

Hankittu 25.11.1999-30.9.2003 
Lukumäärä, milj. kpl      
3,9     3,9    3,9
Yhteenlaskettu nimellisarvo, Me 5,2     5,2 
   5,2
Osuus osakepääomasta, %     3,7     3,7    3,7
Osuus
äänimäärästä, %      3,7     3,7    3,7
Suoritettu vastike, Me 
    4,7     4,7    4,7

Omien osakkeiden kirjanpitoarvo 30.9.2003
vastasi 
hankintahintaa, joka oli katsauspäivän markkina-arvoa 
alhaisempi.
Omien osakkeiden vaikutus on eliminoitu 
tunnuslukuja laskettaessa. 

Muut
tuotot sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot, jotka 
on aikaisemmin esitetty
osana liikevaihtoa. Vertailuvuoden 
luvut on korjattu vastaavasti.

Veroina
on käytetty katsauskauden tulosta vastaavia veroja.

Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 
Citycon Oyj julkaisee
vuoden 2003 tilinpäätöstiedotteen 
12.2.2004. Vuosikertomus julkaistaan
viikolla 10.

Lisää sijoittajatietoa Cityconin verkkosivuilta osoitteesta

www.citycon.fi. 

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora 
Puhelin
(09) 680 36 738 tai 0400 333 256 
petri.olkinuora@citycon.fi

Talousjohtaja
Pirkko Salminen
Puhelin (09) 680 36 730 tai 050 3022
485
pirkko.salminen@citycon.fi


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi