English Estonian
Avaldatud: 2023-08-04 22:59:00 CEST
Silvano Fashion Group
Poolaastaaruanne

Silvano Fashion Group 2023.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2023. aasta 6 kuu (võrrelduna 2022. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2023 (võrrelduna 31.12.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 06 kuud 2023 06 kuud 2022 Muutus
Müügitulu 31 407 26 370 19,1%
Brutokasum 18 837 12 885                        46,2%
Ärikasum 10 681 5 685 87,9%
EBITDA 12 272 7 355 66,9%
Aruandeperioodi puhaskasum 5 422 9 827 -44,8%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 4 772 9 346 -48,9%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,13 0,26 -50,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil 10 802                 5 070 113,1%


tuhandetes eurodes 30.06.2023 31.12.2022 Muutus
Varad kokku 67 842 63 991 6,0%
Käibevarad kokku 55 309 50 309 9,9%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 47 398 44 786 5,8%
Raha ja raha ekvivalendid 31 041 25 909 19,8%


Rentaablusanalüüs, % 06 kuud 2023 06 kuud 2022 Muutus
Brutokasum 60,0 48,9 22,7%
Ärikasum 34,0 21,6 57,4%
EBITDA 39,1 27,9 40,1%
Puhaskasum 17,3 37,3 -53,6%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 15,2 35,4 -57,1%


Finantssuhtarvud, % 30.06.2023 31.12.2022 Muutus
ROA 10,8 19,0 -43,2%
ROE 15,6 28,1 -44,5%
Hinna/ kasumi suhe 5,5 3,4 61,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 5,8 5,1 13,7%
Likviidsuskordaja 3,6 2,8 28,6%

Majandustulemused

Kontserni 2023. aasta 6 kuu käive moodustas 31 407 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  19,1% võrra. Jaemüügi käive suurenes 20,6% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2023. aasta 6 kuu brutokasum oli 18 837 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 46,2%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2023. aasta 6 kuu jooksul 22,7% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu vähenes 6,8% võrra.

2023. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 87,9% ja ulatus 10 681 tuhande euroni võrreldes 2022. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 5 685 tuhat eurot. 2023. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 34,0% võrreldes 21,6%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 66,9% ja moodustas 2023. aasta 6 kuuga 12 272 tuhat eurot, mis tähendab 39,1% rentaablust (7 355 tuhat eurot ja 27,9% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 6 kuuga 4 772 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 346 tuhat eurot 2022. aasta 6 kuuga, puhaskasumi  marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta 6 kuuga 15,2% võrreldes puhaskasumiga 35,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 67 842 tuhande euroni, suurenedes 6,0% võrreldes 31. detsembriga 2022.

Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 1 195 tuhande euro võrra ja moodustasid  2023. aasta 30. juuni seisuga 3 321  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 1 342 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 30. juuni seisuga moodustas 20 922 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 2 612 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 30. juuni seisuga 47 398 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023.aasta 6 kuuga 288 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2023. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 708 tuhat eurot, 100 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2023. aasta 30.juuni seisuga oli kontsernil 1 663 töötajat, neist 527 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2023. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 6 902 tuhat eurot (5 641 tuhat eurot 2022.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 296 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2023 31.12.2022
    Auditeerimata Auditeeritud
VARAD    
Käibevara    
Raha ja rahalähendid 2 31 041 25 909
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 2 031                               1 044
Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 184 971
Antud lühiajalised laenud   25 10
Muud varad   106 111
Varud 4 20 922 22 264
Käibevara kokku   55 309 50 309
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   314 301
Investeeringud sidusettevõtetesse   78 82
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse   228 259
Edasilükkunud tulumaksuvara   2 006 2 166
Immateriaalne põhivara   575 585
Kinnisvarainvesteeringud   903 1 041
Materiaalne põhivara 5 8 429 9 248
Põhivara kokku   12 533 13 682
VARAD KOKKU   67 842 63 991
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised rendikohustused   1 177 2 373
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                       6 5 326 5 837
Maksukohustised   3 111 1 692
Lühiajalised kohustused kokku   9 614 9 902
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustis   921 1 039
Pikaajalised rendikohustused   4 790 4 041
Pikaajalised eraldised   36 41
Pikaajalised kohustused kokku   5 747 5 121
Kohustused kokku   15 361 15 023
    
Omakapital    
Aktsiakapital 7 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Realiseerimata kursivahed   -21 569 -19 409
Jaotamata kasum   59 094 54 322
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   47 398 44 786
Vähemusosalus   5 083 4 182
Omakapital kokku   52 481 48 968
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   67 842 63 991

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad II kvartal           2023 II kvartal

2022
6 kuud 2023 6 kuud
2023
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu 9 17 266 15 334 31 407 26 370
Müüdud toodangu kulu   -6 553 -8 967 -12 570 -13 485
Brutokasum   10 713 6 367 18 837 12 885
          
Turustuskulud   -2 775 -2 776 -5 554 -5 027
Üldhalduskulud   -1 091 -1 090 -2 277 -2 042
Muud äritulud   59 129 116 219
Muud ärikulud   -188 -166 -441 -350
Ärikasum   6 718 2 464 10 681 5 685
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -1 492 8 455 -2 591 5 985
Muud finantstu/(kulu)   -29 -126 -185 -230
Finantstulud /(-kulud) kokku   -1 521 8 329 -2 776 5 755
         
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil   8
2

12

-11
Kasum enne tulumaksu 5 205 10 795 7 917 11 429
Tulumaksukulu   -1 650
-775

-2 495

-1 602
           
Aruandeperioodi kasum   3 555 10 020 5 422 9 827
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   3 156 9 612 4 772 9 346
   Vähemusosaluse osa   399 408 650 481
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8 0,09


0,270,130,26
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad II kvartal  2023 II kvartal 2022 6 kuud
2023
6 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata
         
Aruandeperioodi kasum   3 555 10 020 5 422 9 827
           
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele   -624
576

-1 384

-719
Aruandeperioodi muu koondkasum -624
576

-1 384

-719
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   2 931
10 596

4 038

9 108
Sealhulgas:         
   Emaettevõtte omanike osa   2 029 10 294 2 612 8 456
   Vähemusosaluse osa   902 302 1 426 652

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 06 kuud
 2023
06 kuud
2022
    Auditeerimata Auditeerimata
Rahavood äritegevusest     
Aruandeaasta kasum   5 422 9 827
Korrigeerimised:     
  Põhivara kulum   1 591 1 670
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt   -12 11
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist   -11 1
  Finantstulud/-kulud kokku   2 776 -2 000
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis   -1 0
  Varude eraldis   2 3
  Tulumaksukulu   2 495 1 602
Varude muutus   1 342 -3 861
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes   -1 195 -897
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades   -125 -347
Makstud tulumaks   -1 482 -939
Rahavood äritegevusest kokku   10 802 5 070
      
Rahavood investeerimistegevusest     
Saadud intressid   172 12
Saadud dividendid   11 3
Materiaalse põhivara müük   5 8
Väljaantud laenud   -15 -9
Materiaalse põhivara soetamine   -708 -100
Immateriaalse põhivara soetamine   -88 -42
Rahavood investeerimistegevusest kokku   -623 -128
      
Rahavood finantseerimistegevusest     
Rendikohustiste põhiosamaksed   -1 118 -1 137
Rendikohustistelt tasutud intress   -367 -246
Makstud dividendid   -525 0
Rahavood finantseerimistegevusest kokku   -2 010 -1 383
      
Raha ja rahalähendite muutus   8 169 3 559
Raha ja rahalähendid perioodi alguses   25 909 17 098
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju   -3 452  0
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele   415 -166
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus   31 041 20 491

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2023.a. II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne auditeerimata.pdf