Avaldatud: 2020-07-14 09:14:16 CEST
LHV Group
Poolaastaaruanne

Parandus: LHV Groupi 2020. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

   * Parandatud viga vahearuande leheküljel 18 finantseisundi aruande kohustuste osas *

2020. aasta II kvartalis teenis AS LHV Group konsolideeritult kokku 3,6 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis 2,8 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Varahaldus 1 miljonit eurot puhaskasumit.

Võrreldes aasta esimese kvartaliga vähenes konsolideerimisgrupi puhaskasum 3,9 miljoni euro ehk 53% võrra ning võrreldes 2019. aasta II kvartaliga 4,1 miljoni euro võrra ehk 54%. Grupi omakapitali tootluseks kujunes 5,7%. Muus osas eduka kvartali tulemusi mõjutasid eelkõige koroonaviirusest tingitud eriolukorra tõttu tehtud laenude allahindlused summas 7,7 miljonit eurot.

LHV Groupi varade maht suurenes II kvartalis 3,7 miljardi euroni. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas kvartaliga 65 miljoni euro võrra 1,8 miljardi euroni (+4%; +52 miljonit eurot I kvartalis) ning konsolideeritud hoiused suurenesid 134 miljoni euro võrra 3,09 miljardi euroni (+5%; +252 miljonit eurot I kvartalis). Seejuures tulenes kasv eelkõige tavaklientide hoiustest. LHV poolt juhitud fondide koondmaht kasvas II kvartalis 96 miljoni euro võrra 1,44 miljardi euroni (+7%; -30 miljonit eurot I kvartalis).

AS-i LHV Group 2020. aasta 6 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 11,0 miljonit eurot, mis jäi 1,6 miljoni võrra väiksemaks 2019. aasta 6 kuu tulemusest. AS LHV Pank teenis 6 kuuga puhaskasumit 10,9 miljonit eurot ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu kommentaar:

"Teise kvartali tulemusi mõjutas globaalseks kujunenud tervise- ja majanduskriis. Samas tõestas keeruline aeg, et tegutsedes pikaajalise vaate nimel, on lõpptulemus ikkagi meie endi mõjutada. LHV juhindub pikaajalisest kasvuambitsioonist ja seetõttu saame ka möödunud kvartalit pidada tugevaks.

Ehkki ärimahtude kasv oli II kvartalis keskmisel tasemel ning laenukahjumid ootuspäraselt kõrgemad, siis Danske ettevõtete ja omavalitsuste portfelli soetamine, pandikirjade emissiooni õnnestumine, kapitali kaasamine, LHV Kindlustuse tegevusloa taotluse esitamine, dollarimaksete võimaldamine panga klientidele ja rohelise LHV tegevusplaani tutvustamine olid tegevused, mis kannavad meid siit kasumlikult ja jätkusuutlikult veel kaugele edasi.

Panga klientide hulk kasvab, kvartali jooksul lisandus koguni 8000 uut pangaklienti. Oleme jätkanud avatud ja kohaliku krediidipoliitikaga, vaadates laenutaotlusi läbi kliendipõhiselt. Meie laenuportfell suurenes kvartali jooksul 65 miljoni euro võrra. Olemasolevatele klientidele võimaldasime maksepuhkusi kokku summas 350 miljonit eurot. Suuresti on kliendid maksepuhkuseid kasutanud ettevaatusbinõuna likviidsuse tagamiseks, mistõttu on meie ootus, et maksepuhkuste lõppemisel asutakse laenusid taas graafikujärgselt tagasi maksma.

Ärimahtude kasvu tagamiseks sõlmisime lepingu Danske ettevõtete ja avaliku sektori laenuportfelli ostmiseks. Lepingu sõlmimise hetkel oli portfelli suurus 312 miljonit eurot, kuid tehingu hetkeks oktoobri alguses see veidi väheneb. Kokkuleppitud ostuhinna allahindlus on 19 miljonit eurot. Tehingu toimumine eeldab veel Konkurentsiametilt loa saamist.

Juuni alguses lõppes LHV esimene pandivõlakirjade emissioon, mille mahuks kujunes 250 miljonit eurot, perioodiks 5 aastat ja intressimääraks 0,12% aastas. Emissioonis osales 31 institutsionaalset investorit üle Euroopa. Pandikirjade reitinguks kujunes Aa1. Pandivõlakirjad on reaalne võimalus finantseerimise kaasamiseks, mis on oluline pidades silmas panga kiiret kasvu ja efektiivsust intressikuludes.

Kaasasime ka investoritelt 15 miljonit eurot omavahenditesse kuuluvate võlakirjade kaudu. Ülejäänud aasta täiendavad kapitali kaasamised sõltuvad sellest, kui kiiresti kasvab meie laenuportfell ja kui palju on vaja teha laenude allahindlusi. Peame kapitali kaasamise otsused tegema lähikuudel.

Kvartali jooksul esitasime Finantsinspektsioonile LHV Kindlustuse tegevusloa taotluse. Samuti tutvustasime avalikkusele LHV rohelisi projekte ja tegevusi meie kliimamõju vähendamiseks.

Kui esimeses kvartalis sai rääkida aktsiaturgude järsust langusest, siis teist kvartalit iseloomustas turgude tugev taastumine. Teises kvartalis olid positiivse tootlusega ka kõik LHV Varahalduse hallatavad pensionifondid, seejuures parimat tootlust näitasid just suure aktsiariskiga fondid. Aktiivsete pensioniklientide hulk on mõnevõrra tõusnud 1200 võrra liginedes 179 tuhandele kliendile."

Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes II kv 2020 I kv 2020 6 kuud 2020 6 kuud 2019
   Neto intressitulu 15 545 16 323 31 868 22 573
   Neto teenustasutulu 6 188 6 507 12 696 12 838
   Neto finantstulud 322 -389 -68 381
   Muud tegevustulud -16 36 20 -7
Tulud kokku 22 039 22 477 44 516 35 784
   Personalikulu -6 146 -5 770 -11 916 -9 436
   Kontorikulud -236 -278 -514 -453
   IT kulud -782 -729 -1 511 -1 268
   Turunduskulud -315 -475 -790 -1 175
   Muud tegevuskulud -3 183 -3 922 -7 104 -6 176
Kulud kokku -10 661 -11 174 -21 835 -18 508
Ärikasum 11 378 11 303 22 681 17 276
Kasum enne allahindlusi 11 378 11 303 22 681 17 276
   Laenude allahindlus -7 672 -1 011 -8 683 -1 649
   Tulumaksukulu -156 -2 809 -2 964 -2 963
Aruandeperioodi puhaskasum jätkuvatelt tegevustelt 3 550 7 484 11 034 12 665
Kasum/-kahjum lõpetatud tegevustelt 0 0 0 0
Puhaskasum 3 550 7 484 11 034 12 665
   Vähemusosaluse osa 615 404 1 019 877
  Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 2 935 7 079 10 014 11 788

Bilanss, tuhandetes eurodes juuni.20 märts.20 juuni.19
   Raha ja raha ekvivalendid 1 438 793 1 284 182 1 099 009
   Finantsvarad 423 117 231 321 119 462
   Laenud klientidele 1 818 644 1 746 205 1 129 661
   Laenude allahindlus -14 608 -7 296 -11 757
   Nõuded klientide vastu 3 039 2 780 9 503
   Muud varad 28 527 30 148 28 835
Varad kokku 3 697 512 3 287 341 2 374 714
      Nõudmiseni hoiused 2 512 196 2 357 463 1 672 003
      Tähtajalised hoiused 574 739 595 948 411 384
      Saadud laenud 271 553 25 687 28 591
   Võlgnevused klientidele 3 358 488 2 979 098 2 111 977
   Muud kohustused 35 702 26 093 23 197
   Allutatud laenud 90 000 75 000 75 000
Kohustused kokku 3 484 190 3 080 191 2 210 175
Omakapital 213 322 207 150 164 539
   sh vähemusosaluse osa 5 243 4 190 3 799
Kohustused ja omakapital kokku 3 697 512 3 287 341 2 374 714


 

Kvartalitulemuste tutvustamiseks korraldab LHV Group investorkohtumise, mis viiakse läbi vebinari vormis veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu. Virtuaalne investorkohtumine toimub 14. juulil kell 18.00. Esitlus tehakse eesti keeles. Registreeruda saab aadressil https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_4DU53nSARLSXw2KTJFrZDQ.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab ligi 470 inimest. LHV pangateenuseid kasutab ligi 224 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 179 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
Email: priit.rum@lhv.ee 

Manused


LHV Group faktiraamat 2020-Q2-ET.pdf
LHV Group vahearuanne 2020-Q2-ET.pdf
LHV Group investoresitlus 2020-Q2-ET.pdf