English Estonian
Avaldatud: 2021-11-04 08:00:00 CET
Nordecon
Kvartaliaruanne

2021. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Vaatamata koroonapandeemia kestvale mõjule ja majanduse jätkuvale turbulentsile on kontserni pingutused vilja kandnud ning III kvartali kasumlikkus oli võrreldav 2020. aasta sama perioodiga. Küll aga survestavad sisendhindade tõus ning materjalide tarneraskused jätkuvalt tugevalt kasumimarginaali. 2021. aasta 9 kuu tulemusi iseloomustab eelmise aasta sama perioodiga võrreldes mõningane tegevusmahtude langus ning samas jätkuv teostamata tööde portfelli kasv.
Seisuga 30.09.2021 moodustas teostamata tööde maht 293 141 tuhat eurot, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes kasvanud 36%. Uusi lepinguid sõlmiti III kvartalis 2021 kokku 102 326 tuhande euro väärtuses. Mitmed suuremahulised lepingud annavad arvestatavat üleminevat ehitusmahtu ka 2022. ja 2023. aastasse.
Kontserni 9 kuuga brutokasumlikkus vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, moodustades 2,3% (9 kuud 2020: 4,4%). III kvartalis suutis kontsern kasumlikkust oluliselt parandada, kasumlikkus moodustas 3,9% (III kvartal 2020: 4,3%). Hoonete segmendi tulemuse suurimaks mõjutajaks on oluline sisendhindade tõus, mis mõjutab eelkõige 2020. aastal sõlmitud lepinguid. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Rajatiste segmendi tööde portfelli iseloomust tingitud vähene asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osakaal on tinginud olukorra, kus tavapärasest suuremas mahus on katmata püsikulu. See mõjutab oluliselt segmendi kasumlikkust.
Üldise hinnatõusu valguses on kontsern vähendanud üldhalduskulusid, mis on eelmise aasta 9 kuuga võrreldes vähenenud ligikaudu 20%.
Kontserni 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 208 894 tuhat eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 4%. Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, eelkõige Rootsi turul, kus müügitulu on vähenenud 58%, Eesti müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 3%.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00030.09.202131.12.2020
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid5 69712 576
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded62 73550 029
Ettemaksed3 3532 678
Varud27 40522 454
Käibevara kokku99 19087 737
 
Põhivara
  
Pikaajalised finantsinvesteeringud7626
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded8 8188 654
Kinnisvarainvesteeringud5 6395 639
Materiaalne põhivara17 70318 053
Immateriaalne põhivara15 02914 966
Põhivara kokku47 26547 338
VARA KOKKU146 455135 075
   
KOHUSTUSED  
Lühiajalised kohustused  
Laenukohustused17 61818 508
Võlad hankijatele63 12547 390
Muud võlad7 59011 814
Ettemaksed12 0477 738
Eraldised1 3061 059
Lühiajalised kohustused kokku101 68686 509
 
Pikaajalised kohustused
  
Laenukohustused6 5837 352
Võlad hankijatele3 3542 332
Eraldised1 3591 647
Pikaajalised kohustused kokku11 29611 331
KOHUSTUSED KOKKU112 98297 840
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital14 37914 379
Omaaktsiad -660-660
Ülekurss635635
Kohustuslik reservkapital2 5542 554
Realiseerumata kursivahed1 8622 423
Jaotamata kasum11 85514 543
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital30 62533 874
Mittekontrolliv osalus2 8483 361
OMAKAPITAL KOKKU33 47337 235
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU146 455135 075


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR´0009k 2021III kv 20219k 2020III kv 20202020
Müügitulu 208894 90928 217664 80866 296082
Müüdud toodangu kulu-203999-87339-208149-77358-285086
Brutokasum4 8953 5899 5153 508 10 996
      
Turunduskulud-394-180-386-184-528
Üldhalduskulud-4 267-1 434-5 312-1 452-7 073
Muud äritulud1987127395453
Muud ärikulud-93-64-138-28-273
Ärikasum 3391 9823 9521 9393 575
      
Finantstulud877340270212 995
Finantskulud-942-277-2 102-861-2 678
Finantstulud ja –kulud kokku-6563-1 832-840317
      
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum  0 0 966 487 734
      
Maksustamiseelne kasum 2742 0453 0861 5864 626
Tulumaks-642-23-820-508
Puhaskasum (kahjum)-3682 0223 0041 5864 118
      
Muu koondkasum (kahjum):
Tulevikus ümber klassifitseeritavad kirjed puhaskasumisse või -kahjumisse
     
Realiseerumata kursivahed-5611551 3755571 254
Kokku muu koondkasum (kahjum)-5611551 3755571 254
KOKKU KOONDKASUM (KAHJUM)-9292 1774 3792 1435 372
      
 Puhaskasum (kahjum):     
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -7961 3521 0401 1972 466
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa 4286701 9643891 652
Kokku puhaskasum (kahjum)-3682 0223 0041 5864 118
      
Koondkasum (kahjum)     
- emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 3571 5072 4151 7543 720
- mittekontrollivale osalusele kuuluv osa4286701 9643891 652
Kokku koondkasum (kahjum)-9292 1774 3792 1435 372
      
Aruandeperioodi puhaskasum aktsia kohta emaettevõtte aktsionäridele:     
Tavapuhaskasum aktsia kohta eurodes-0,030,040,030,040,08 
Lahustatud puhaskasum aktsia kohta eurodes-0,030,040,030,040,08 


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

EUR´0009k 20219k 2020
Rahavood äritegevusest  
Laekumised ostjatelt243 632267 488
Maksed hankijatele-214 901-238 592
Makstud käibemaks-6 548-8 245
Maksed töötajatele ja töötajate eest-19 128-20 849
Makstud tulumaks-617-81
Netorahavoog äritegevusest2 438-279
   
Rahavood investeerimistegevusest  
Materiaalse põhivara soetamine-134-184
Materiaalse põhivara müük246246
Immateriaalse põhivara soetamine-16-2
Tütarettevõtte soetus0-2
Tütarettevõtte soetusega saadud raha03 605
Antud laenud-18-17
Antud laenude laekumised8343
Saadud dividendid0251
Saadud intressid78
Netorahavoog investeerimistegevusest1683 948
   
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenud1 5352 333
Saadud laenude tagasimaksed-3 086-1 949
Rendimaksed-2 388-2 167
Makstud intressid-841-790
Makstud dividendid-4 706-472
Netorahavoog finantseerimistegevusest-9 486-3 045
   
Rahavoog kokku-6 880624
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi algul12 5767 032
Valuutakursimuutused1-16
Raha jäägi muutus-6 880624
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpul5 6977 640


Finantstulemuste kokkuvõte

Kontserni kasum

Nordeconi kontserni brutokasum 2021. aasta 9 kuuga oli 4 895 tuhat eurot (9 kuud 2020: 9 515 tuhat eurot) ning brutokasumlikkus 2,3% (9 kuud 2020: 4,4%). III kvartalis suutis kontsern kasumlikkust oluliselt parandada, brutokasum moodustas 3 589 tuhat eurot (III kvartal 2020: 3 508 tuhat eurot) ja kasumlikkus 3,9% (III kvartal 2020: 4,3%). 9 kuu kasumlikkus mõjutab oluliselt sisendhindade tõus, mis peamiselt avaldab mõju 2020. aastal sõlmitud lepingutele. III kvartalis toimus mõningane toorme- ja materjalihindade stabiliseerumine, mille pealt on oodata sisendhindade tõusu negatiivse mõju vähenemist. Samas jätkuvad materjalide tarneprobleemid, mis avaldavad survet ehituslepingute tähtaegadele.  Kasumlikkus vähenes mõlemas ärisegmendis. Hoonete segmendis kasumlikkus moodustas 9 kuuga 3,0% ning III kvartalis 3,8%, 2020 aasta sama periood vastavalt 4,7% ja 4,0%. Lisaks eelpool mainitule mõjutavad segmendi tulemust märkimisväärselt Nysäteri tuulepargi ehitustööde lõpetamisega seotud ühekordsed kulud. Rajatiste segmendi kasumlikkus moodustas 9 kuuga 1,8% ja III kvartalis 4,0%, 2020. aasta sama periood vastavalt 4,6% ja 5,9%. Tööde portfelli iseloomust tingitud vähene asfaltbetooni tootmise ja paigalduse osakaal on tinginud olukorra, kus tavapärasest suuremas mahus on katmata püsikulu.

Kontserni üldhalduskulud moodustasid 2021. aasta 9 kuuga 4 267 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on üldkulud vähenenud ligikaudu 20%  (9 kuud 2020: 5 312 tuhat eurot), mille põhjuseks peamiselt tööjõukulude vähenemine. 12 kuu libisev üldhalduskulude osakaal müügitulust on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäänud samaks, moodustades 2,1% (9 kuud 2020: 2,1%).
Kontserni ärikasumiks kujunes 2021. aasta 9 kuuga 339 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 952 tuhat eurot). Kulumiga korrigeeritud rahavooline ärikasum (EBITDA) moodustas 2 961 tuhat eurot (9 kuud 2020: 6 512 tuhat eurot).
Kontserni finantstulusid ja -kulusid mõjutavad valuutakursside muutused kontserni välisturgudel. 2021. aasta 9 kuuga tugevnes Ukraina grivna kurss euro suhtes ligikaudu 12%, Rootsi krooni kurss euro suhtes oluliselt ei muutunud. Kontserni Ukrainas asuvatele tütarettevõtetele eurodes antud laenu ümberhindamisest kohalikku valuutasse saadi kursikasumit kokku  697 tuhat eurot. (9 kuud 2020: Ukraina grivna kursikahjum 1 255 tuhat eurot, Rootsi krooni kursikasum 84 tuhat eurot).
Kontserni puhaskahjumiks kujunes 368 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 004 tuhat eurot), millest kontserni emaettevõtte Nordecon AS aktsionäridele kuuluv osa moodustas -796  tuhat eurot (9 kuud 2020: 1 040 tuhat eurot).

Kontserni rahavood

2021. aasta 9 kuu äritegevuse netorahavoog moodustas 2 438 tuhat eurot (9 kuud 2020: -279 tuhat eurot). Järjest enam mõjutab rahavoogusid jätkuvalt ettemaksete puudumine nii enamuses riigi- kui ka eratellijate lepingutes, kus samaaegselt tuleb ise tasuda ettemakseid. Eelkõige on oluliselt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenenud ettemaksete vajadus materjalide soetamisel. Rahavoogu vähendavad ka ehitusperioodil väljastatud arvetest kinnipeetud summad, mis vabastatakse tellijate poolt alles ehitusperioodi lõpus. Kinnipeetud summad on vahemikus 5-10% lepingu mahust. 

Investeerimistegevuse rahavoog 2021. aasta 9 kuuga oli 168 tuhat eurot (9 kuud 2020: 3 948 tuhat eurot), mis koosneb peamiselt investeeringutest põhivarasse summas 150 tuhat eurot ( 9 kuud 2020: 186 tuhat eurot) ning põhivara müük summas 246 tuhat eurot (9 kuud 2020: 246 tuhat eurot). Antud laenusid laekus 2021. aasta 9 kuuga 83 tuhat eurot (9 kuud 2020: 43 tuhat eurot). Võrreldaval perioodil 2020. aastal mõjutas enim rahavoogu Embach Ehitus OÜ muutumine kontserni sidusettevõttest tütarettevõtteks, mille mõju oli 3 605 tuhat eurot ning saadud dividendid summas 251 tuhat eurot.
Finantseerimistegevuse rahavoog 2021. aasta 9 kuuga oli -9 486 tuhat eurot (9 kuud 2020: - 3 045 tuhat eurot). Finantseerimistegevuse rahavoogu mõjutavad enim laenu- ja rendimaksed ning makstud dividendid. Saadud laenud moodustasid kokku 1 535 tuhat eurot, mis koosneb arvelduskrediidi ning arenduslaenude kasutamisest (9 kuud 2020: 2 333 tuhat eurot). Saadud laenude tagasimakseid oli kokku 3 086 tuhat eurot (9 kuud 2020: 1 949 tuhat eurot). Tegemist on pikaajaliste investeerimis- ja arenduslaenude graafikujärgsete tagasimaksetega. Rendimaksed moodustasid 2 388 tuhat eurot (9 kuud 2020: 2 167 tuhat eurot). Dividende maksti 2021. aasta 9 kuuga 4 706 tuhat eurot (9 kuud 2020: 472 tuhat eurot).
Seisuga 30.09.2021 moodustasid kontserni raha ja raha ekvivalendid 5 697 tuhat eurot (30.09.2020: 7 640 tuhat eurot).

Olulisemad suhtarvud ja näitajad

Suhtarv / näitaja 9k 20219k 20209k 20192020
Müügitulu, tuhat eurot208 894217 664172 237296 082
Müügitulu muutus-4%26,4%2,8%26,5%
Puhaskasum/kahjum, tuhat eurot-3683 0042 8764 118
Puhaskasum/kahjum emaettevõtte aktsionäridele, tuhat eurot-7961 0402 5322 466
Kaalutud keskmine aktsiate arv, tk31 528 58531 528 58531 528 58531528585
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot-0,030,030,080,08
Üldhalduskulude määr müügitulust2,0%2,4%2,7%2,4%
Libisev üldhalduskulude määr müügitulust2,1%2,7%2,8%2,4%
EBITDA, tuhat eurot2 9616 5124 7327 003
EBITDA määr müügitulust1,4%3,0%2,7%2,4%
Brutokasumi määr müügitulust2,3%4,4%4,5%3,7%
Ärikasumi määr müügitulust0,2%1,8%1,5%1,2%
Ärikasumi määr ilma varamüügi kasumita0,1%1,8%1,4%1,2%
Puhaskasumi määr müügitulust-0,2%1,4%1,7%1,4%
Investeeritud kapitali tootlus1,7%6,2%5,8%9,3%
Omakapitali tootlus-1,0%8,5%8,8%11,8%
Omakapitali osakaal22,9%25,8%25,9%27,6%
Vara tootlus-0,3%2,3%2,5%3,3%
Finantsvõimendus32,1%30,2%30,0%21,1%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja0,981,000,931,01
 30.09.202130.09.202030.09.201931.12.2020
Ehituslepingute teostamata tööd, tuhat eurot293 141215 494196 493215 796


Majandustegevus geograafiliste turgude lõikes

Kontserni välisturgude osakaal on 2021. aasta 9 kuuga võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oluliselt vähenenud, moodustades kogu müügitulust ligikaudu 5%.

 9k 20219k 20209k 20192020
Eesti95%88%91%82%
Soome4%5%4%6%
Ukraina1%1%2%1%
Rootsi0%6%3%11%


Välisturgude osakaalu vähenemist müügitulus mõjutab oluliselt Rootsi turu oluline vähenemine, mis moodustab aruandeperioodi müügitulust alla 1%. Soome ja Ukraina müügitulu ja osakaal kontserni mahtudest on jäänud eelmise aasta sama perioodiga võrreldavale tasemele.
Müügitulu hajutamine erinevate geograafiliste segmentide vahel on olnud kontserni juhtkonna poolt valitud strateegia, mille abil hajutada riske, mis tulenevad liigsest kontsentreeritusest ühele turule. Samas on majandusolud ka osadel valitud välisturgudel ebastabiilsed ning mõjutavad tuntavalt kontserni jooksvaid tulemusi. Välisturgude osakaalu kasvatamine on kontserni üks strateegilisi lähtekohti.

2021. aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes

Segmentide müügitulu

Kontserni 2021. aasta 9 kuu müügitulu oli 208 894 tuhat eurot. Võrreldes eelmise perioodiga, mil vastav näitaja oli 217 664 tuhat eurot, vähenes müügitulu ligikaudu 4%. Oluline osa müügitulu langusel on välisturgudel, eelkõige Rootsi turul, kus müügitulu on vähenenud 58%, Eesti müügitulu on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenenud 3%. Segmentide lõikes on müügitulu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenenud hoonete segmendis (9%) ning suurenenud rajatiste segmendis (13%). Hoonete segmendi müügitulu vähenemist mõjutab olukorras, kus teostamata tööde portfell on kasvanud ja sisaldab suuremahulisi projekteerimis – ja ehitustöövõtte, muuhulgas ehitustegevusele eelnev pikk projekteerimisperiood.

Üldist ehitusturgu jätkuvalt mõjutanud rajatiste valdkonna ehituse väike maht avaldas mõju ka kontserni müügitulu jaotusele. 2021. aasta 9 kuuga oli müügitulu hoonete ja rajatiste segmendis vastavalt 154 599 ja 54 029 tuhat eurot. Aasta tagasi olid vastavad näitajad 169 439 ja 48 025 tuhat eurot.

Tegevussegmendid9k 20219k 20209k 20192020
Hooned72%75%70%72%
Rajatised28%25%30%28%


Segmendisisene müügitulu

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, on vähenenud kõikide hoonete ehituse alamsegmentide mahud välja arvatud ärihoonete alamsegment, kus on toimunud 7% kasv.  Praktiliselt võrdse osakaaluga on äri- ja ühiskondlike hoonete ning korterelamute alamsegmendid, jätkuvalt on tagasihoidlik tööstus- ja laohoonete alamsegmendi käive.

Ärihoonete suuremateks töös olevateks objektideks olid Tallinnas asuvad Rotermann City seitsmekorruselise ärihoone ja Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Ülemiste Citys ning Tallinna lähedal asuvasse Rae valda ehitatav IKEA kontseptsioonipood.
Kontserni teostamata tööde portfellis on ühiskondlike hoonete alamsegmendi mahud oluliselt kasvanud, mis on eelduseks alamsegmendi käibe kasvule käesoleval aastal. Aruandeperioodi suuremad objektid olid: Saaremaa Gümnaasium, Tartu Ülikooli kliinikum, Tartu kesklinna Perearstikeskus, Välisluureameti büroohoone laiendus Rahumäe teel Tallinnas, Kaitsepolitseiameti peahoone Tallinnas ning kasarmu Paldiskis.
Oluline osa kontserni poolt Eestis ehitatavatest korterelamutest asub Tallinnas. Neist suuremahulisemad olid aruandeperioodil Kalaranna Kvartali kahe esimese etapi projekteerimine ja ehitamine ning Tallinna läänepiirile rajatava Tiskreoja elurajooni projekteerimine ja ehitamine.
Kontsern jätkab omaarenduste ehitust (kajastub korterelamute segmendis) nii Tallinnas kui ka Tartus. Aruandeperioodil jätkus Tartus Mõisavahe Kodu (https://moisavahe.ee) elurajooni arenduse kahe esimese kortermaja ehitus. Tallinnas toimub Nõmmel asuva Kivimäe Süda uue elurajooni kruntide arendus. Omaarenduste müügitulu moodustas aruandeperioodil 388 tuhat eurot (9 kuud 2020: 2 455 tuhat eurot). Arendades jätkuvalt oma kinnisvara, jälgib kontsern tähelepanelikult võimalikke riske elamuarenduse turul.
Tööstus- ja laohoonete alamsegmendi osakaal hoonete segmendis on jäänud võrreldes 2020. aasta 9 kuuga samale tasemele. Suurim töös olev objekt on E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks. Valdavalt on töös siiski väikesemahulised objektid, keskmise maksumusega 2 mln. eurot, millest olulisemad:  Tallinnas Tähetorni Tehnopargi kahekordne lao- ja büroohoone ja Tallinnas Pakendikeskuse logistikakeskus.

Hoonete segment9k 20219k 20209k 2019 2020
Ärihooned30%25%35%23%
Ühiskondlikud hooned29%36%28%37%
Korterelamud29%28%30%28%
Tööstus- ja laohooned12%11%7%12%


Rajatiste segmendis on ülekaalus jätkuvalt teedeehituse- ja hoolduse alamsegment, mille käive on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud ligikaudu 21%. Suurimad aruandeperioodil töös olnud objektid olid: Tallinna idapiirile jääva Väo liiklussõlme ja Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine, Tallinn-Tartu maantee Võõbu-Mäo teelõigu pinnasetööde teostamine ning  Hiiu maakonna riigiteede rekonstrueerimine ja taastusremondi teostamine. Kontsern jätkas teehooldelepingute teostamist Järva ja Hiiu maakonnas ning Harju maakonnas Kose hooldepiirkonnas.
Kontsern on olnud edukas väikesadamate ehitushangetel. Aruandeperioodil teostati töid Salmistu sadama, Vasknarva paadisadama ehitusel ning Saaremaal Roomassaare sadama kaide laiendusel, mis moodustavad olulise osa insenerehituse alamsegmendi mahust.

Rajatiste segment9k 20219k 20209k 20192020
Teedeehitus ja –hooldus85%77%81%74%
Muud rajatised5%18%16%21%
Keskkonnaehitus5%1%3%1%
Insenerehitus (s.h. vesiehitus)5%4%0%4%


Ehituslepingute teostamata tööde mahud

Kontserni ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht seisuga 30.09.2021 oli 293 141 tuhat eurot. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on teostamata tööde maht suurenenud 36%. III kvartalis sõlmiti uusi lepinguid kokku 102 326 tuhande euro väärtuses (III kvartal 2020: 87 751 tuhat eurot).

 30.09.202130.09.202030.09.201931.12.2020
Ehituslepingute teostamata tööd293 141 215 494196 493215 796


Tööde portfellis jaotuse osas kahe põhisegmendi vahel ei ole toimunud olulisi muutusi, endiselt on ülekaalus hoonete segmendiga seotud projektid, mis moodustavad 87% teostamata tööde portfellist, rajatised moodustavad 13% (30.09.2020: vastavalt 79% ja 21%). Võrreldes seisuga 30.09.2020 on hoonete segmendi tööde portfell suurenenud 51% ning rajatiste segmendi portfell vähenenud 18%.
III kvartalis sõlmitud lepingutest moodustasid olulise mahu hoonete segmendi tööd, millest suuremahulisemad olid:

  • Kastani Kodud elurajooni ehitamine Tallinna lähedal Jõelähtme vallas, maksumusega ligikaudu 5 500 tuhat eurot;
  • Vektori äri- ja eluhoonekompleksi projekteerimine ja ehitamine Tallinnas, aadressil Pärnu mnt 137, maksumusega ligikaudu 38 000 tuhat eurot;
  • Roseni Maja büroohoone ehitamine Tallinnas, aadressil Ahtri 4, maksumusega ligikaudu 17 000 tuhat eurot;
  • Ülenurme Gümnaasiumi spordihoone projekteerimine ja renoveerimine Tartu lähedal, maksumusega ligikaudu 5 600 tuhat eurot;
  • Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse ladude ja seonduvate välisvõrkude projekteerimine ja ehitamine Harjumaal, maksumusega ligikaudu 9 800 tuhat eurot.

Lisaks eelpool mainitud lepingutele on oluline osa teostamata tööde portfellis 2021. aasta I poolaastal ning varasematel perioodidel sõlmitud lepingutel, millest suurimateks on: Tallinnas Kaitsepolitseiameti peahoone, Tallinna lähedal Rae vallas IKEA kontseptsioonipood, E-Piima Paidesse ehitatav tehasekompleks, Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku III etapp ning Alma Tominga nimelise LEED kuldsertifikaadiga ärimaja Tallinnas, Ülemiste Citys.
Jätkuvalt on rajatiste segmendi teostamata tööde portfellis ülekaalus teedeehituse ja -hoolduse alamsegmendi lepingud, moodustades ligikaudu 90%. III kvartalis sõlmiti üks suuremahulisem leping:

  • IKEA kontseptsioonipoe territooriumi juurdepääsuteede ja Kurna-Tuhala uue ringristmiku ehitus Rae vallas, maksumusega ligikaudu 3 500 tuhat eurot.

Lisaks on teostamata tööde portfellis 2021. aasta I poolaastas sõlmitud suuremahulised lepingud: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Kärevere- Kardla lõigu 2+2 möödasõidualade ehitamine, Lätis Targale vallas tuulepargi ehitamine, Saaremaal Roomassaare sadama kaide laiendustööd ning Tallinnas Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimine- ja ehitamine.
Arvestades teostamata tööde portfelli suurust, s.h. 2022. ja 2023. aastasse üleminevat ehitusmahtu ning tihedat konkurentsi peatöövõtuturul, prognoosib kontserni juhtkond 2021. aastal tegevusmahtude jäämist 2020. aastaga samale tasemele. Tekkinud olukord, sisendhindade tõus ning materjalide tarneraskused, mis mõjutavad eelkõige 2020. aastal sõlmitud lepinguid, on pannud kasumimarginaali tugeva surve alla. Kontserni juhtkond on äärmiselt tihedas konkurentsiolukorras vältinud põhjendamata riskide võtmist, mis võiksid lepingute täitmisel suure tõenäosusega realiseeruda ettevõttele negatiivselt. Sisendhindade riski maandamiseks on eratellijatega sõlmitud avatud eelarvega lepinguid, milles fikseeritakse peatöövõtja kasumimarginaal. Fookuses on ettevõtte püsikulude juhtimine ning aktiivne töö ettevalmistuse ja projekteerimise valdkonnas, et realiseerida oma erialaseid konkurentsieeliseid.

Töötajad

Töötajad ja tööjõukulud

2021. aasta 9 kuuga töötas kontserni emaettevõttes ja tütarettevõtetes kokku keskmiselt 690 inimest, kellest insenertehniline personal (ITP) moodustas 432 inimest. Võrreldes aastataguse perioodiga on töötajate arv vähenenud ca 2%

Töötajate keskmine arv kontserni ettevõtetes (ema- ja tütarettevõtted):

 9k 20219k 20209k 20192020
ITP432422413450
Töölised258261276258
Keskmine kokku690703689708


Kontserni 2021. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid 18 325 tuhat eurot, eelmise majandusaasta samal perioodil olid tööjõukulud kokku 19 476 tuhat eurot. Tööjõukulude ligikaudu 6%lise vähenemise põhjuseks on nii töötajate arvu vähenemine kontsernis, 2020. aasta keskel toimunud töötasude vähendamine kui ka tulemustasude väiksem osakaal tööjõukuludes.
Nordecon AS-i nõukogu liikmete teenistustasud moodustasid 2021. aasta 9 kuuga 112 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 37 tuhat eurot (9 kuud 2020: vastavalt 135 tuhat eurot ja 45 tuhat eurot).
Nordecon AS-i juhatuse liikmete teenistustasud moodustasid 2021. aasta 9 kuuga 276 tuhat eurot, millele lisandus sotsiaalmaks 91 tuhat eurot (9 kuud 2020: vastavalt 357 tuhat eurot ja 118 tuhat eurot).

Töö tootlikkuse mõõtmine

Kontsern kasutab põhitegevuse efektiivsuse hindamisel järgmisi töötajate arvule ja nendele makstud töötasudele tuginevaid tootlikkussuhtarve:

 9k 20219k 20209k 20192020
Töötajate nominaaltootlikkus (libisev), tuhat eurot416,5400,4335,0422,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %4,0%19,5%5,1%24,2%
     
Tööjõukulude nominaaltootlikkus (libisev), eurot11,110,39,510,9
Muutus võrreldava perioodi suhtes, %6,9%8,4%-0,6%18,0%


Kontserni aruandeperioodi töötajate ja tööjõukulude nominaaltootlikkus suurenes võrreldes eelmise aastaga, kasvu on tingitud nelja viimase kvartali müügitulu mõningasest kasvust ning töötajate arvu ning tööjõukulude vähememisest.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com 
www.nordecon.com

ManusedNCN investor presentation Q3_2021.pdf
Nordecon_Aruanne_3Q_2021.pdf