English Estonian
Avaldatud: 2009-11-10 08:00:00 CET
Nordecon
Börsiteade
2009 III KVARTALI JA 9 KUU KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA)
Tegevusaruanne
                                
 
2009. aasta 9 kuu majandustulemuste kokkuvõte               
  

Kontserni äritegevuse kasumlikkus                   
    
Nordecon International kontserni brutokasum 2009. aasta 9 kuu seisuga
moodustas 
165,2 miljonit krooni (10,6 miljonit eurot), mis on võrreldes
eelmise aastaga  
vähenenud 47%, millal brutokasumi suuruseks kujunes 312,0
miljonit krooni (19,9 
miljonit eurot). Brutokasumi vähenemisele
absoluutnumbrites avaldas kõige    
suuremat mõju ehitusprojektide
kasumlikkuse vähenemine kõikides segmentides.  
Normaaltingimuses on
keskmisest nõrgem kasumlikkus I kvartalis olnud tegevuse  
sesoonsusest
tingitult iseloomulik just rohkem teedehituse sektoris      

tegutsevatele ettevõtetele, mida on II ja III kvartalis aga seevastu     
 
kompenseeritud. Käesoleval aastal on sesoonsuse mõjule teedeehituses
lisandunud 
väga nõrk nõudlus hoonete valdkonnas, mis omakorda on põhjustanud
äärmuslikult 
tihedast konkurentsist tingitud marginaalide vähenemise.    
        

Kontserni ärikasum 30.09.2009 seisuga moodustas 44,6
miljonit krooni (2,9    
miljonit eurot). Vähenenud brutokasumi juures on
positiivse ärikasumi      
tekkimisele suurimat mõju avaldanud
üldhalduskulude kahanemine. Võrreldava   
perioodiga on üldhalduskulud
vähenenud 41,5 miljonit krooni (2,7 miljonit eurot)
ehk 30%. 9 kuu seisuga
moodustas üldhalduskulude osakaal müügitulust 4,9% (9  
kuud 2008: 4,7%),
mis on kooskõlas juhtkonna poolt eesmärgistatud 5%-lise    
piirmääraga.
Kontserni eesmärk on jätkuvalt vähendada kulubaasi tervikuna kuni 
30% võrra
perioodil 2009-2010 võrreldes aastatega 2007-2008 ning valmis ollakse

vajalikeks otsusteks ka tulevikus.                      
 

2009. aasta 9 kuuga teenis Kontsern puhaskasumit 46,7 miljonit krooni
(3,0   
miljonit eurot). Sellest Kontserni emaettevõtte aktsionäridele
kuuluv kasum   
moodustas 65,4 miljonit krooni (4,2 miljonit eurot).
Kontserni vähemusosanikega 
ettevõtetest teeniti kahjumit, millest
vähemusosanike osa moodustas 18,7    
miljonit krooni (1,2 miljonit
eurot).                      

Kontserni juhtkonna poolt
jälgitavates rentaablusnäitajates on jätkunud eelmise 
majandusaasta viimases
kvartalis alguse saanud suundumused, mis on tingitud   
ärikeskkonna
märkimisväärsest halvenemisest. Rentaablusnäitajate vähenemiseni  
(sh
kõikidel Kontserni tegutsemisturgudel) on võrreldava perioodi suhtes viinud

eelkõige toimunud langus nõudluses. Spetsiifiliselt väljendub see peamiselt 
 
järjest kasvavas ehitusvõimsuse ülejäägis võrrelduna pakutavate uute    
  
ehitusprojektide hulgaga. Kõikide ehitusettevõtete ärivajaduste
rahuldamiseks  
ebapiisav nõudlus avaldas järjest kasvavat survet hindade
langetamiseks.    
Püsimaks konkurentsis oli Kontsern sunnitud
majandusaasta esimese 9 kuu tegevuse
tulemusel langetama brutokasumi
marginaali 8,4%-ni, mis võrreldes varasema   
perioodiga on läbi teinud
olulise vähenemise (9 kuud 2008: 10,7%). Kontserni  
eesmärk on läbi
sisemiste protsesside ümberkujundamise (teenuste sisseostmise  
tõhustamine,
kulude kokkuhoid jms.) ning ehitusturul välja joonistuvate uute  
trendide
valguses hoida brutokasumlikkust selliselt, et oleks tagatud
positiivne
ärikasum aastas tervikuna. Kontserni juhtkond viib majandusaasta
lõppemisel (IV 
kvartali jooksul) läbi Kontserni vara hindamise, millise
tegevuse ühekordne mõju
on tõenäoliselt ärikasumit vähendav. Võimalike
allahindluste suurusjärgu osas ei
anna Kontserni juhtkond prognoose enne
hindamistulemuste selgumist.       

Kontserni rahavood        
                       
Kontserni rahavoog äritegevusest
moodustas 71,0 miljonit krooni (4,5 miljonit  
eurot), mis on oluliselt parem
majandusaasta I poolaastast, kui äritegevuse   
netorahavoog oli negatiivne
(-57,1 miljonit krooni / 3,6 miljonit eurot). Hetke 
turutingimustes toimub
projektidest raha laekumine vastavalt maksetähtpäevale  
reeglina tunduvalt
hilisemalt pärast lepinguliste tööde üleandmist tellijale.  
Kontsern on
sellel majandusaastal lõpetanud varasematel perioodidel alustatud  
suuremaid
projekte. Samuti mõjutab üldisi laekumisi ehituse sesoonse tsükli  

liikumine selle lõpu poole ning sellega seoses projektide lõppaktide
koostamine.
Äritegevuse positiivse rahavoo säilimine sõltub Kontserni
kohanemisvõimest   
uuenenud ärikeskkonnaga (nt maksetähtaegade pikendamine
allhankijatega). Samuti 
tegevuskulude kokkuhoiu ulatusest.          
             

Investeerimistegevuse rahavoog 2009. aasta 9 kuu
seisuga oli negatiivne 45,9  
miljonit krooni (2,9 miljonit eurot), kui
võrreldaval perioodil moodustas raha 
väljaminek 158,6 miljonit krooni (10,1
miljonit eurot). 9 kuu seisuga moodustas 
investeerimistegevus teistesse
ettevõtetesse (sh investeeringute müük)     
väljaminekuna netosummas
30,7 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) 2008. aasta 9
vastav näitaja oli
108,7 miljonit krooni (6,9 miljonit eurot).         


Finantseerimistegevuse rahavoog oli negatiivne 79,8 miljonit krooni (5,1  
  
miljonit eurot). Võrreldaval perioodil oli vastav näitaja negatiivne 35,8
   
miljonit krooni (2,3 miljonit eurot). Finantseerimistegevuse
struktuurimuutuse 
on põhjustanud võõrkapitali märksa vähesem kaasamine ning
olemasolevate     
laenukohustuste täitmisega seotud tagasimaksed.
Intressikandvate        
finantskohustustega seotud rahavoog (ilma
intressikuludeta) 9 kuu seisuga oli  
negatiivne 24,2 miljonit krooni (1,5
miljonit eurot) (9 kuud 2008: positiivne  
97,6 miljonit krooni/6,2 miljonit
eurot). Ülejäänud osa finantseerimistegevusest
moodustasid dividendimaksed
summas 31,9 miljonit krooni (2,0 miljonit eurot) (9 
kuud 2008: 104,1 miljonit
krooni/6,7 miljonit eurot).              


Olulisemad
suhtarvud ja näitajad                        
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Suhtarv / näitaja       | 9k 2009 | 9k 2008 |  9k 2007 |   2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaalutud keskmine aktsiate   |  30 756 |  30 756 |  30 756 |  30 756
|
| arv*, tk            |   728 |   728 |    728 |   
728
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |   2,13 |   5,06 |   6,38 |   4,73
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), |   0,14 |   0,32 |   0,41 |   0,30
|
| eurot             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu kasv         |  -32,7% |   9,9% |   50,7% |   3,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskmine töötajate arv     |  1 110 |  1 267 |   1 113 |   1 232
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |  1 773 |  2 306 |   2 389 |   3 140
|
| krooni             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu töötaja kohta, tuhat |   113 |   147 |    153 |    201
|
| eurot             |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööjõukulude määr müügitulust, |  14,2% |  12,4% |   11,2% |   12,7%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulude määr      |   4,9% |   4,7% |   4,4% |   4,7%
|
| müügitulust, %         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
EBITDA, tuhat krooni      |  97 471 | 234 230 |  277 622 |  281 161
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA, tuhat eurot      |  6 230 |  14 970 |  17 743 |  17 969
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
EBITDA määr müügitulust, %   |   5,0% |   8,0% |   10,4% |   7,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasumi määr müügitulust, |   8,4% |  10,7% |   13,0% |   9,3%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr müügitulust, % |   2,3% |   6,1% |   8,7% |   5,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasumi määr ilma varamüügi |   2,1% |   6,0% |   8,4% |   5,3%
|
| kasumita, %          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasumi määr müügitulust, |   2,4% |   6,3% |   7,9% |   4,4%
|
| %               |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Investeeritud kapitali     |   5,3% |  18,9% |   26,3% |   19,1%
|
| tootlus, %           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Vara tootlus, %        |   1,9% |   7,7% |   13,4% |   9,1%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali tootlus, %     |   5,5% |  21,7% |   35,8% |   20,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Omakapitali osakaal, %     |  36,9% |  35,5% |   32,6% |   36,5%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantsvõimendus        |  25,7% |  28,7% |   23,2% |   18,2%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajaliste kohustuste    |   1,43 |   1,42 |   1,38 |   1,33
|
| kattekordaja          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 30.09.20 | 30.09.20 | 30.09.200 | 31.12.200
|
|                |    09 |    08 |     7 |    
8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   |  1 612 |  3 042 | 3 161 956 | 2 220 748
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |   160 |   654 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata   | 103 036 | 194 461 |  202 086 |  141 932
|
| tööde mahud, tuhat eurot    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
kaalutud keskmiseks aktsiate arvuks on võrreldavuse tagamiseks loetud
aktsiate
arv pärast fondiemissioone 
                    
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS) =   | Puhaskasumi määr müügitulust =    
|
| Emaettevõtte aktsionäride osa    | Aruandeperioodi puhaskasum /    
 |
| puhaskasumist/Kaalutud keskmine   | Müügitulu            
  |
| aktsiate arv             | Investeeritud kapitali tootlus
=   |
| Müügitulu töötaja kohta = Müügitulu | (Kasum enne tulumaksustamist
+    |
| / Keskmine töötajate arv       | intressikulud) / Perioodi
keskmine  |
| Tööjõukulude määr müügitulust =   | (intressi kandvad
kohustused +    |
| Tööjõukulud / Müügitulu       | omakapital)  
           |
| Üldhalduskulude osakaal müügitulust | Vara tootlus
= Ärikasum / Perioodi  |
| = Üldhalduskulud / müügitulu     | keskmine
vara kokku          |
| EBITDA = Ärikasum + Kulum      |
Omakapitali tootlus = Aruandeperioodi |
| EBITDA määr müügitulust = EBITDA / 
| puhaskasum / Perioodi keskmine    |
| Müügitulu             
 | omakapital kokku           |
| Brutokasumi määr müügitulust = 
  | Omakapitali osakaal = Omakapital   |
| Brutokasum / Müügitulu    
   | kokku / Kohustused ja omakapital   |
| Ärikasumi määr müügitulust =
    | kokku                 |
| Ärikasum / Müügitulu   
     | Finantsvõimendus = (Intressikandvad  |
| Ärikasumi määr ilma
varamüügi    | kohustused - raha ja raha       |
| kasumita =
(Ärikasum - põhivara   | ekvivalendid) / (Intressikandvad   |
|
müügikasum - kinnisvara müügikasum) | kohustused + omakapital)       
|
| / Müügitulu             | Lühiajaliste kohustuste
kattekordaja |
|                   | = Käibevara kokku /
Lühiajalised   |
|                   | kohustused kokku 
          
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Majandustegevus
geograafiliste turgude lõikes                  
Kontserni
poolt teenitud müügitulu väljaspool Eestit moodustas 2009. aasta 9 kuu
seisuga
ligikaudu 15% kogu müügitulust. Samal perioodil aasta tagasi oli see  

ligikaudu 20%.                                
 

Kontsern on 2009. aasta 9 kuu seisuga suurendanud varasemaga võrreldes
oma   
tegevust Läti turul. Kolmanda kvartali lõpu seisuga moodustab
Kontserni     
müügitulu Lätist ligikaudu 12% kui 2008. aastal tervikuna
oli see 6%. Samal ajal
on vähenenud Ukrainast teenitud müügitulu osakaal 2%-ni
Kontserni müügitulust. 
Ukraina müügitulu vähenemine on tingitud peamiselt
eelmisel perioodil alustatud 
suuremate projektide lõpetamisest ning Ukraina
majandustingimustes uute     
lepingute sõlmimise keerukusest. Leedus on
Kontsern hetkel oma aktiivse tegevuse
peatanud.                
          

           
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
           |  9k 2009 |   9k 2008 |   9k 2007 |    2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Eesti         |   84,9% |    80,1% |    88,1% |    80,3%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ukraina        |    2,2% |    13,4% |    11,9% |    11,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Leedu         |    0,5% |    2,4% |     0% |    2,4%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Läti         |   12,3% |    4,1% |     0% |    5,9%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

2009.
aasta 9 kuu majandustegevus tegevusvaldkondade lõikes          


Nordecon International kontsern on keskendunud hoonete ja rajatiste ehituse
  
projektijuhtimisele ja peatöövõtule ning tegutseb muuhulgas teedeehituse,
   
-hoolduse, keskkonnaehituse, betoonitööde ja kinnisvaraarenduse vallas.
    

Kontserni müügitulu 2009. aasta III kvartali lõpuks oli 1 967,6
miljonit krooni 
(125,8 miljonit eurot). Võrreldes eelmise perioodiga, mil
vastav näitaja oli  
2 921,7 miljonit krooni (186,7 miljonit eurot), on
müügitulu vähenenud 32,4%.  
Müügitulu vähenemist on mõjutanud eelkõige
ehitusturul toimunud nõudluse    
vähenemine kõikidel Kontserni
tegutsemisturgudel. Samuti on mõjutanud müügitulu 
absoluutnumbrit
konkurentsisurvest tulenev ehitushindade alanemine (vt täpsemaid
selgitusi ja
ootusi järgmiste perioodide osas tegevusaruande peatükis „    

Väljavaated Kontserni tegutsemisturgudele“).                 
 

Kontserni üheks eesmärgiks on hoida ärisegmentide (hooned ja rajatised) 
   
esindatus müügitulus tasakaalustatuna, kuna see võimaldab hajutada
riske ja   
tagada paremad võimalused ehitustegevuseks ka raskemates
turutingimustes, kus  
mõnda ärisegmenti on tabanud tegevusmahtude langus.
Arvestades hinnanguid    
korterite nõudlusele kinnisvaraturul ning
elamuarendusega seotud riske, jääb ka 
järgnevatel aastatel korterelamute
ehitamise osakaal (Kontsern arendajana või  
ehitajana) kogumüügist oluliselt
alla strateegiliselt määratud 20% piiri.    


Segmentide müügitulu   
                           
Erinevalt viimasest
paarist aastast on 2009. aasta 9 kuu seisuga rajatiste   
müügitulu
ületanud hoonete oma. Peamiselt on seda mõjutanud hetkel valitsev   
olukord
ehitusturul (eelkõige Eestis), kus rajatiste segmendi tööde osakaal  

teostamata tööde portfellis hakkas suurenema võrreldes hoonete omaga juba
2008. 
majandusaasta teisest poolest.                     
    

2009. aasta 9 kuu seisuga moodustas hoonete ja rajatiste segmentide
müügitulu  
kokku vastavalt 872,0 ja 1 075,9 miljonit krooni (55,7 ja 68,8
miljonit eurot). 
Aasta tagasi olid vastavad näitajad 1 642,2 ja 1 226,0
miljonit krooni (105,0 ja
78,4 miljonit eurot). Hoonete segmendi müügitulu
langus 47% peegeldab Kontserni 
juhtkonna arusaamasid turuolukorrast ning
langus on olnud selles osas     
ootuspärane.              
                    

Müügitulu jaotus segmentides*    
                     
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Ärisegmendid         | 9k 2009 |  9k 2008 |  9k 2007 |   2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Hooned            |   44% |    64% |    52% |    63%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rajatised           |   56% |    36% |    48% |    37%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
Tulenevalt rahvusvahelise finantsaruandluse standardi IFRS 8         

„Tegevussegmendid“ jõustumisega aruandeperioodil on Kontsern muutnud     
 
raamatupidamisaruandes segmentide käsitlust. Ukraina hoonete segment, mis 
  
raamatupidamise vahearuandes on esitatud eraldiseisvalt, kuulub
tegevusaruandes 
hoonete segmendi koosseisu. Tegevusaruande segmendiinfo ei
sisalda       
raamatupidamisaruande „muud segmendid“ müügitulu.    
            

Tulenevalt turuolukorrast on Kontserni juhtkonna
hinnangul põhisegmentide osas 
2009. majandusaastal jätkuvalt oodata
rajatiste segmendi osakaalu suurenemist  
võrreldes eelmise aastaga. Sellele
viitab ka Kontserni ehituslepingute     
teostamata tööde maht, kus
30.09.2009 seisuga ületavad rajatiste segmendiga   
seotud lepingud hoonete
omasid (vt tegevusaruande peatükk „Ehituslepingute   
teostamata tööde
mahud“). 
                           

Segmendisisene müügitulu                           
 
Hoonete ärisegmendis on müügitulu jaotus püsinud eelmiste perioodidega
sarnastes
vahemikes, kus ärihoonete osakaal moodustab üle 50% kogu segmendi
müügitulust. 
Oodatult on majandusolukorrast tingituna vähenenud müügitulu
osakaal tööstus- ja
laohoonete ehitusest. Tingituna soodsatest ehitushindadest
on näha ühiskondlike 
hoonete osakaalu mõningast kasvu segmendisiseselt tänu
omavalitsuste poolt   
tehtavatele investeeringutele koolimajadesse,
lasteaedadesse jms. avalikesse  
ehitistesse. Vaatamata soodsatele
ehitushindadele võib seejuures takistavaks  
teguriks osutuda aga
ehitusprojektide finantseerimise lahendamise keerukus.			 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus hoonete   | 9k 2009 |  9k 2008 |  9k 2007 |   2008
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärihooned           |   64% |    59% |    58% |    59%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tööstus- ja laohooned     |    9% |    16% |    9% |    16%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühiskondlikud hooned     |   23% |    14% |    19% |    14%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Korterelamud         |    4% |    11% |    14% |    11%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
Infra SIA alamkontserni lisandumine on toonud kaasa struktuurinihkeid 

müügitulu jaotumises rajatiste segmendi sees võrreldes eelmise aastaga. Nii
on 
segmendisiseselt võrreldes eelmise aastaga kasvanud muude rajatiste
osatähtsus, 
mis koosneb suures osas teostatud torustike ja välisvõrkude
töödest. Riigi- ja 
omavalitsustepoolsest investeeringute lisandumisest
ehitushindade alanedes annab
aimu keskkonnaehituse osakaalu suurenemine.   
               
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Müügitulu jaotus rajatiste  | 9k 2009 |  9k 2008 |  9k 2007 |   2008
|
| segmendis           |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Teedeehitus ja -hooldus    |   43% |    52% |    37% |    45%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sadamaehitus         |   16% |    19% |    39% |    24%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud rajatised        |   31% |    23% |    12% |    6%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Keskkonnaehitus        |   10% |    6% |    12% |    25%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Ehituslepingute
teostamata tööde mahud                     
Kontserni
ettevõtete poolt sõlmitud ehituslepingute teostamata tööde maht    
seisuga
30.09.2009 oli 1 612 miljonit krooni (103 miljonit eurot), mis on   

ligikaudu poole vähem võrreldes aastataguse 3 043 miljoni krooniga (194
miljoni
euroga).                               
    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
               | 30.09.20 | 30.09.200 | 30.09.200 | 31.12.200
|
|                |    09 |     8 |     7 |    
8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  |  1 612 | 3 042 654 | 3 161 956 | 2 220 748
|
| tööde mahud, tuhat krooni   |   160 |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ehituslepingute teostamata  | 103 036 |  194 461 |  202 086 |  141 932
|
| tööde mahud, tuhat eurot   |     |      |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Seejuures
on Kontserni ehituslepingute teostamata tööde mahud kasvanud
rajatiste
segmendi osas võrreldes eelmise perioodiga. Seisuga 30.09.2009
moodustas    
rajatiste tööde osakaal 66% kogu portfellist (30.09.2008:
rajatiste osakaal   
52%). See viitab ehitusturgudel hetkel valitsevale
olukorrale, kus hoonete   
segmendis on ehitusmahtude vähenemine olnud
märgatavalt kiirem kui rajatiste  
segmendis nende lisandumine.
Ehituslepingute teostamata tööde mahtude      
absoluutnumbritele on
märkimisväärset mõju avaldanud lisaks ehitusmahtude    
vähenemisele ka
ehitushindade oluline langus võrreldava perioodi suhtes.    

Perioodil
bilansipäevast (30.09.2009) kuni käesoleva vahearuande        

avalikustamiseni on Kontserni ettevõtted sõlminud täiendavalt ehituslepingud 
 
ligikaudu 180 miljoni krooni väärtuses (11,5 miljonit eurot).       
  


Töötajad                               
     
Nordecon peab oma suurimaks väärtuseks siin töötavaid inimesi ning
on      
ettevõttena väärt nii palju kui professionaalsed, motiveeritud
ja lojaalsed on 
tema töötajad. Kontserni juhtkonna üks selgeid eesmärke on
luua Nordeconi    
töötajatele kaasaegne ja professionaalset arengut toetav
töökeskkond, seda nii 
töötingimuste, karjäärivõimaluste kui töö sisu osas. 
             

Töötajad ja tööjõukulud              
               
2009. aasta III kvartali lõpu seisuga töötas
Kontserni emaettevõttes ja     
tütarettevõtetes kokku keskmiselt 1 110
inimest. Nendest insenertehniline    
personal moodustab ligikaudu 450
inimest. 2009. aastal on lisandunud Läti    
tütarettevõtte SIA LCB
soetamisega üle 100 töötaja. Siiski on töötajate arvu  
kasvukõver 2008.a.
lõpust pöördunud langusele seoses töötajate koondamistega,  
mille on kaasa
toonud töömahtude märkimisväärne vähenemine.           
Töötajate
keskmine arv kontserni ettevõtetes (emaettevõte ja tütarettevõtted): 
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
   Aasta   |    ITP     |   Töölised   |  Keskmine kokku 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  9k 2009   |    456     |    654    |    1 110    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  9k 2008   |    525     |    742    |    1 267    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
  9k 2007   |    413     |    657    |    1 088    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
   2008    |    511     |    721    |    1 232    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
Kontserni
2009. aasta 9 kuu tööjõukulud koos kõikide maksudega moodustasid
279,9
miljonit krooni (17,9 miljonit eurot), mis on 23% vähem kui eelmise   
    
majandusaasta võrreldavas perioodis, millal tööjõukulud olid kokku
363,7    
miljonit krooni (23,2 miljonit eurot).             
        

Tööjõukulude vähenemine on tingitud nii Kontserni töötajate
koondamisest kui ka 
põhipalkade vähendamisest võrreldes eelmise perioodiga.
Kontserni ettevõtetes on
läbiviidud töötajate töötasude vähendamine, sh on
insenertehnilise personali  
(ITP) töötasusid vähendatud keskmiselt 15%.
Samuti on vähenenud projektpersonali
töötasude osana arvestatavad
tulemustasud, mis on otseselt sõltuvad       
ehitusprojektide
kasumlikkusest.                        

2009. aasta
9 kuuga on tingituna üldisest majandusolukorrast ja ehitusturul   
toimunud
langusest Kontserni ettevõtetes töösuhe lõpetatud ligikaudu 675    

töötajaga, sealhulgas koondatud ja poolte kokkuleppel lõpetatud töösuhted  
 
ligikaudu 450 töötajaga. Samas ei mõjuta see koheselt samas summas perioodi
  
keskmist töötajate arvu. Arvestada tuleb seejuures ka töötajate
lisandumisi   
tütarettevõtete soetamise kaudu ning tähtajaliste lepingutega
tööle võetud   
inimeste arvu.                       
          

Nordecon International AS nõukogu liikmetele on 2009.
aasta 9 kuuga arvestatud 
tasusid koos sotsiaalmaksuga 1 077 tuhat krooni (69
tuhat eurot). Eelmisel   
aastal oli vastav näitaja 1 084 tuhat krooni (69
tuhat eurot). Nordecon     
International AS juhatuse liikmetele on 2009.
aasta 9 kuuga arvestatud tasusid 
ja preemiahüvitisi koos sotsiaalmaksuga 2
701 tuhat krooni (173 tuhat eurot)  
ning 2008. aastal võrreldava perioodi
kohta 13 550 tuhat krooni (866 tuhat   
eurot). Erinevused juhatuse tasudes
tulenevad asjaolust, et alates 5. jaanuarist
2009 on Nordecon International AS
juhatuses kolm liiget, kui 2008. aastal oli  
juhatuses viis liiget (vt
peatükk „Toimunud muudatused Kontserni        
juhtimisstruktuuris ja
äritegevuses 2009. aastal“). Samuti on mõju avaldanud  
kontserni ettevõtete
juhatuse liikmete teenistustasu vähendamine sarnaselt   
töötajatega 15%
võrra.                             


Aktsia ja
aktsionärid                             


Aktsiainformatsioon                            
  
ISIN     EE3100039496 
Väärtpaberi lühinimi 	NCN1T (kuni 03.04.2009
EEH1T)               
Nominaalväärtus	10,00 EEK / 0,64 EUR   
                   
Emiteeritud väärtpabereid 	30 756 728  
                    
Noteeritud väärtpabereid 	30 756 728 
                     
Noteerimise kuupäev 	18.05.2006   
                      

Nordecon International AS
aktsiakapital koosneb 30 756 728 lihtaktsiast     
nimiväärtusega 10 Eesti
krooni aktsia. Lihtaktsia omanikel on õigus saada    
dividende kui
ettevõte neid jagab. Iga lihtaktsia annab ühe hääle Nordecon   

International AS üldkoosolekul.                       
 

Aktsiatega kauplemise koondtulemused                   
   
Väärtpaberi kauplemisajalugu (EEK)                   
    
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |   9k 2009 |    9k 2008 |    9k 2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |    16,43 |     76,51 |    166,64
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |    25,97 |     76,51 |    224,53
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     8,61 |     37,55 |     79,8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |    23,78 |     41,78 |     86,06
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  7 157 618 |   5 402 797 |   4 863 307
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |    128,24 |    291,03 |    648,01
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    15 378
|
| (30.09.), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (30.09.), mln   |    731,40 |    1285,03 |    1323,43
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---

-------------------------------------------------------------------------
   -------
Väärtpaberi
kauplemisajalugu (EUR)                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Hind             |   9k 2009 |    9k 2008 |    9k 2007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Avamishind          |     1,05 |     4,89 |     10,65
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kõrgeim            |     1,66 |     4,89 |     14,35
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Madalaim           |     0,55 |     2,40 |     5,10
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Viimane sulgemishind     |     1,52 |     2,67 |     5,50
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kaubeldud aktsiaid (tk)    |  7 157 618 |   5 402 797 |   4 863 307
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käive, mln          |     8,20 |     18,60 |     41,42
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Noteeritud aktsiate arv    |    30 757 |    30 757 |    15 378
|
| (30.09.), tuhat tükki     |       |        |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Turuväärtus (30.09.), mln   |    46,75 |     82,13 |     84,58
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----

Aktsionäride
struktuur                             
Nordecon
International AS suurimad aktsionärid 30.09.2009 seisuga       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
Aktsionär                   | Aktsiate arv |  Osalus (%)
|
|                        |     (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
AS Nordic Contractors             |  16 507 464 |     53,67
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Clients   |  2 720 758 |     8,85
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ING Luxembourg S.A.              |  1 111 853 |     3,61
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp                   |   678 960 |     2,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
State Street Bank and Trust Omnibus Account A |   660 111 |     2,15
|
| Fund                     |       |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
ASM Investments OÜ              |   519 600 |     1,69
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
SEB Pank AS                  |   344 757 |     1,12
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aivo Kont                   |   339 480 |     1,10
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Skandinaviska Enskilda Banken         |   339 410 |     1,10
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
The Bank of New York Mellon          |   337 509 |     1,10
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raul Rebane                  |   316 104 |     1,03
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
4.
septembril 2009 teatas AS Nordic Contractors, et on müünud 2 300 000
Nordecon
International AS aktsiat (7,48% aktsiatest) institutsionaalsetele
investoritele.
Tehingu tagajärjel vähenes Kontserni tuumikaktsionäri osalus
Nordecon      
International AS-is 53,67%-ni. 16. septembril 2009 teatas
East Capital Asset  
Management AB, et East Capital grupi ettevõtete osalus
Nordecon International  
AS-is läbi esindajakontode on 5,04%.
       
               
Nordecon International AS aktsionäride struktuur
seisuga 30.09.2009:      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                       | Aktsionäride |  Osalus (%)
|
|                        |   arv (tk) |      
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega > 5%          |      1 |    53,67%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega 1%-5%          |      10 |    23,96%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsionärid osalusega < 1%          |    1 897 |    22,37%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku                     |    1 908 |    100,00%
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu liikmete poolt kontrollitud aktsiad
30.09.2009
seisuga:                              
      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Nõukogu            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                 |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Toomas Luman (AS Nordic     | Nõukogu    |   16 759 144 |   54,49
|
| Contractors, OÜ Luman ja    | esimees    |        |    
 |
| Pojad)*             |        |        |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ain Tromp            | Nõukogu liige |    678 960 |   2,21
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Alar Kroodo (ASM Investments  | Nõukogu liige |    519 600 |   1,69
|
| OÜ)*              |        |        |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Andri Hõbemägi         | Nõukogu liige |     40 000 |   0,13
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tiina Mõis           | Nõukogu liige |       0 |   0,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Meelis Milder          | Nõukogu liige |       0 |   0,00
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
*
eraisiku poolt kontrollitavad ettevõtted                   


Nordecon International AS juhatuse liikmete poolt kontrollitud aktsiad   
  
30.09.2009 seisuga:                           
   
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
 Juhatus            |         |  Aktsiate arv |  Osalus
|
|                |        |      (tk) |   
(%)
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaano Vink           | Juhatuse   |     34 000 |   0,11%
|
|                | esimees    |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sulev Luiga          | Juhatuse   |      1 000 |   0,00%
|
|                | liige     |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Priit Tiru           | Juhatuse   |        0 |   0,00%
|
|                | liige     |         |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International AS nõukogu ja juhatuse liikmetele ega nende poolt    

kontrollitavatele ettevõtetele ei ole väljastatud aktsiaoptsioone, mille
alusel 
oleks võimalik omandada tulevastel perioodidel Nordecon International
AS    
aktsiaid.                             
      


Info oluliste tehingutega kohta seotud osapooltega      
         
26.03.2009 soetas Nordecon Ehitus AS 50% OÜ Unigate
osadest. OÜ Unigate soetati 
Kontserni tuumikaktsionäri Nordic Contractors AS
tütarettevõttelt AS Arealis.  
OÜ Unigate on Eestis registreeritud ettevõte,
mis tegutseb kinnisvaraarenduse  
(elamuehitus) tegevusvaldkonnas. Ettevõtte
majandustegevus on seotud tema    
omandis olevate kinnistute
arendamistegevusega, mis asuvad Tallinnas Paekalda  
tänaval. Osalus OÜ-s
Unigate soetati vastavalt Kontserni strateegilistele    
eesmärkidele.
Strateegia kohaselt on Kontsern 2009-2010 aastal valmistumas ette 
Eesti
kinnisvaraturu uueks võimalikuks tõusuperioodiks peale 2010. aastat.   

Seetõttu luuakse Kontserni tütarettevõtetesse kinnistuportfell, mis võimaldab
 
õigeaegselt alustada elamuarendust turusentimendi muutumise korral.    
  

Tehingutingimuste kohaselt tasuti 20,0 miljonit krooni (1,3 miljonit
eurot):  
sellest 1,5 miljonit krooni (0,1 miljonit eurot) osaluse eest
osakapitalis ning 
18,5 miljonit krooni (1,2 miljonit krooni) AS Arealis
laenunõuete eest OÜ    
Unigate vastu. Sõltuvalt kinnistute arendamise
edukusest hakatakse AS-le Arealis
hiljem tasuma ka muutuvosa 450 krooni (28,8
eurot) müüdud ruutmeetri pealt.   
Veebruaris 2009 oli OÜ Unigate omandis
olevate kinnistuste turuväärtus (Nordecon
Ehitus AS-le kuuluv osa) ligikaudu
47,5 miljonit krooni (3,0 miljonit eurot).  


Väljavaated Kontserni
tegutsemisturgudele                    

Eesti      
                               
Eesti
ehitusturgu iseloomustavad 2009-2010 aastal Kontserni juhtkonna hinnangul

järgmised sündmused:                             
 
- Ehitusturu kogunõudluse erakordselt suur sõltuvus riigihangetest ning
Euroopa 
Liidu finantstoel alustatavatest (eelkõige infrastruktuuri-,
keskkonnaehituse- 
jms.) projektidest (sh oluliselt riigi ja kohalike
omavalitsuste        
haldussuutlikkusest) ning hinnakujundusest.
Siiski ei kompenseeri rajatiste   
ehitamise mahtude mõõdukas kahanemine
võrreldes eelmiste perioodidega järsku  
langust hoonete ehitusmahtudes,
kust hetkel on kadunud enamus eraettevõtetest ja
-isikutest kliente. Nii
prognoosib Kontserni juhtkond 2010. aastaks, et     
võrreldes 2008.
aastaga on ehitusturu kogumahud langenud üle 50%.        
-
Elamuarendusele ja -ehitusele spetsialiseerunud ettevõtete hulga vähenemine

(turu konsolideerumine). Jätkub 2008. aastal alanud suund, kus seni peamiselt
 
elamuehitusele keskendunud ettevõtted püüavad siirduda teistesse      
  
turusegmentidesse (sh infrastruktuuride ehitus) ning teravdavad seeläbi 
   
oluliselt konkurentsisurvet. Turu madalseisu jätkumine viib ettevõtete 
    
ühinemisteni, ülevõtmisteni ning pankrottideni.           
     
- Üleilmalisest finantskriisist tingituna on majanduses ringleva
raha hulk 
oluliselt vähenenud ning üha suuremal osal erasektori ettevõtetel
on raskusi  
uute ehitusprojektide finantseerimisega võõrkapitali abil.
Nõudluse järsemat  
vähenemist võib aidata mingil määral siiski pehmendada
ehitusturu tihenevast  
konkurentsist tulenev hinnalangus, mis muudab
tellijatele investeerimise    
atraktiivsemaks võrreldes turuhindade
kõrgperioodiga aastatel 2006-2007.    
Ehitusturu kasvuperioodil
toodangumahtusid märkimisväärselt suurendanud     
ehitusmaterjalide
tootjad seisavad silmitsi nõudluse vähenemisega       

ehitusmaterjalide osas ning tootmisvõimsuse suurendamiseks võetud kohustuste 
 
täitmise raskemaks muutumisega.                      
  
- Kinnisvaraarendusega tegelevate ettevõtete olemasolevate laenude
teenindamise
ja tagasimaksevõime halvenemine ja uute laenude võtmisel
krediidikõlbulikkuse 
vähenemine. Ehituse peatöövõtu ja -projektijuhtimisega
tegelevatel       
ehitusettevõtetel ebatõenäoliselt laekuvate ja
lootusetute nõudesummade     
kasvamise suurenev tõenäosus.        
                  
- Infrastruktuuriobjektide tähtsustumise
kaudu kujunevad senisest olulisemateks 
eduteguriteks spetsiifiline
(insenertehniline) oskusteave ja kogemused koos   
vastavate ressursside
olemasoluga.                       
- Halvenev
majanduskliima ja suurenenud konkurents ehitusturul seoses mahtude

vähenemisega toob kaasa sektoris ehitustööliste tööpuuduse jätkuva kasvu, mis
 
läbi tööjõu pakkumise suurenemise viib ehitusettevõtete tööjõukulude    
  
vähenemiseni. Tööjõukulude alanemise mõju vähendab lühiajalises
perspektiivis  
koondamistasude maksmine.                  
         
- Ehitusprojektide finantseerimisskeemide muutumine (sh
tellija maksetähtaegade 
oluline pikendamine) ning täiendavad nõuded
projektide peatöövõtjapoolsele   
finantseerimisele ehitustegevuse
perioodil, mis kokkuvõttes avaldab survet   
ettevõtete likviidsusele.   
                         

Nordecon International
kontsern tegutseb pikaajalistele eesmärkidele tuginedes, 
mida korrigeeritakse
väliskeskkonna muutumisest tulenevate mõjudega. Vastav   
strateegilise
juhtimise protsess kuulub Kontserni juhtkonna töökohustuste hulka 
(vt
Kontserni strateegia kirjeldus vahearuande peatükis „Kontserni strateegia
ja
eesmärgid aastatel 2009-2013“). 

Kontsern on valmistunud senise
majanduskeskkonna muutumiseks järgmiselt:    
Kontserni eesmärk on
vähendada kulubaasi 30% võrra (sh tööjõukulude vähendamine 
läbi koondamiste
ja palkade alandamise, kaupade- ja teenuste sisseostukulude  
vähendamine
jne).                                
-
Kontserni restruktureerimine ärivaldkondade (hoonete ja infrastruktuuride

ehitamine) paremaks juhtimiseks ja konkurentsieeliste säilitamiseks.     
 
- Klientide makse- ja krediidivõime senisest kriitilisem eelanalüüs
ning
tähtaja 
ületanud nõuetega varasem ning aktiivsem tegelemine.      
        
- Riskide maandamine läbi projektiportfelli kujundamise. 
-
Tegevuse hajutamisega geograafiliselt ja segmenditi. 

Läti ja Leedu     
                             
Vaatamata Läti
poliitilises- ja rahandussüsteemis esinevatele probleemidele on 
seni
suhteliselt samal tasemelpüsinud riigi- ja kohalike omavalitsuste poolt  

Euroopa Liidu toetusfondide raha abil finantseeritavate mitmesuguste     
 
infrastruktuuriprojektide mahud (nt joogivee- ja keskküttetorustike    
  
renoveerimine jms). Ehitustegevusele avaldab survet eelkõige       
   
finantseerimisasutuste olukord ja tellimuste vähenemisest tulenev
konkurentsi  
teravnemine. Vähenenud on Läti riigi ja kohalike omavalitsuste
suutlikkus tagada
omafinantseering EL toetusfondide abil finantseeritavatesse
projektidesse. Selle
tagajärjeks on suurenevad viivitused tasumisel
ehitustööde teostajatele ja   
senisest suurem sõltuvus IMF-i poolt
antavast laenust riigile/omavalitsustele. 

Eelnevast tulenevalt on
Kontserni ettevõtte Nordecon Infra SIA likviidsus    
vähenenud tasemeni,
kus ettevõtte edasine tegevus sõltub suurel määral     
täiendavate
finantseerimisallikate kaasamisest ning olemasolevate       

refinantseerimisest. Vahearuande avalikustamise seisuga on Nordecon Infra SIA
 
majandustegevus jätkuv, kuid ettevõttevälise finantseerimistegevuse
peatumisel 
võib ettevõte sattuda tõsistesse raskustesse.          
       

Leedu majanduse viimase aja arengud on sarnased teiste Balti
riikide omadega.  
Investeeringute pidurdumine era- ja avalikus sektoris jms
tegurid mõjutavad   
otseselt ehitusturgu. Äripindade ja korterelamute
(Kontserni ettevõte kui    
peatöövõtja, mitte arendaja) ehitamise osas on
turg järsult kokku tõmbunud ning 
uute projektide algatamine eraettevõtetest
investorite poolt lähiajal ei ole  
tõenäoline.               
                    

Eelnevast tulenevalt on Kontsern
käesolevaks hetkeks Leedus tegutseva Nordecon 
Statyba UAB (endine UAB
Eurocon LT) aktiivse tegevuse sisuliselt peatanud ning 
jälgib turul
toimuvat. Tegevuse ajutise peatamisega ei kaasne Kontsernile    
olulisi
kulusid. Kontserni juhtkond ei välista, et Leedus on tegevus peatatud ka
peale
2010. aastat. See otsus ei muuda Kontserni strateegilisi eesmärke seoses 

osalemisega Leedu ehitusturul ega tähenda ettevõtte müümist ega
likvideerimist. 
Kontserni juhtkond on äraootaval seisukohal seoses Läti ja
Leedu ehitusturgude 
arengutega lähitulevikus, kuna sarnaselt Eestile on
nendes riikides raskustesse 
sattunud majandus tervikuna, mille mõju avaldub
teravalt ka ehitussektoris.   

Kontserni juhtkond analüüsib senist
tegevust Läti ja Leedu turul väliskeskkonna 
kiiretest muutustest tulenevaid
asjaolusid arvesse võttes ning on valmis    
vajadusel ka otsustavalt
seniseid plaane korrigeerima.             

Kontsern lähtub oma
tegevuse pikaajalisel kujundamisel Läti ja Leedu ehitusturul
vastavalt
vastuvõetud strateegiale välisturgudele laienemise osas (vt     

tegevusaruande peatükk „Kontserni strateegia ja eesmärgid aastatel
2009-2013“) 
ning peab Läti ja Leedu ehitusturge pikemat ajahorisonti silmas
pidades endiselt
loogiliseks jätkuks ettevõtte rahvusvahelistumisel.     
         

Ukraina                         
           
Kontsern jätkab Ukrainas eelkõige kui ehituse
peatöövõtu ja projektijuhtimisega 
tegelev ettevõtte äri- ja tootmishoonete
vallas. 2009. aastal on hoonete    
segmendis turul reaalselt alustatud
ehituslepingute hulk oluliselt vähenenud.  
Selles osas ei ole
märkimisväärset elavnemist oodata ka vähemalt 2010 aasta   
esimeses pooles.
                                

Mahukaid
investeeringuid nõudvad tegevused kinnisvaraarendusprojektiga     

(Kontsernil hetkel kaks konserveeritud arendusprojekti) on peatatud, et   
 
minimeerida riske ning oodata olukorra selginemist Ukraina ja maailma   
  
finantsturgudel.                             
   

Kohaliku ehitusturu põhilised riskid on seotud riigi- ja omavalitsuse
ning   
kohtusüsteemi nõrga toimimisefektiivsusega, inflatsiooni ja
kvaliteetsete    
ehitussisendite kättesaadavusega. Nõudlusele on hetkel
suurimat mõju avaldamas 
tellijate finantsvahendite puudumine ehitustegevuse
alustamiseks. Praeguseks  
hetkeks on 2008. aastal alanud kohaliku valuuta
odavnemine peatunud ning    
Kontserni avatus turust tulenevale
valuutariskile oluliselt vähenenud.     
Samas on 46 miljoni elanikuga
riigi ehitusturg pakkumas siiski võimalusi    
äritegevuse läbiviimiseks
ka tulevikus. Peamiseks eduteguriks Kontsernile turul 
tegutsemisel on vähene
konkurents ehituse projektijuhtimisfirmade hulgas    
(euroopalike
juhtimistavade- ja oskustega paindlik ehituse           

projektijuhtimisettevõte). Kontserni juhtkond on veendunud, et täna nähtav
kriis
Ukraina ehitusturul ja majanduses tervikuna korrigeerib oluliselt riigis
    
kehtinud arusaamu ning tõekspidamisi kaasaegset ehituse peatöövõtu- ja
     
projektijuhtimisettevõtet iseloomustavate põhimõtete osas ja
uuenenud mõtteviis 
parandab tuntavalt Kontserni positsiooni pikemas
perspektiivis.         


Peamiste riskide kirjeldus        
                   
Äririskid                
                    
Äritegevuse sesoonsusest (peamiselt
ilmastikutingimused talvekuudel) tulenevate 
riskide maandamiseks on Kontsern
muuhulgas sõlminud teehoolduslepinguid, kus on 
aastaringne hooldamiskohustus.
Samuti otsivad Kontserni ettevõtted jätkuvalt  
uusi tehnilisi lahendeid,
mis lubaksid senisest tõhusamalt töötada muutuvates  
ilmastikutingimustes. 
                            

Igapäevaste
ehitustegevuse riskide haldamiseks on kontserniettevõtted sõlminud 
ehituse
koguriskikindlustuse lepingud. Sõltuvalt konkreetse projekti iseloomust

kasutatakse nii üldiseid raamlepinguid kui ka konkreetse projekti eripära
ning 
tellija soove arvestavaid projektipõhiseid kindlustusi. Alltöövõtjatega
sõlmitud
töövõtulepingutest tulenevate alltöövõtjate kohustuste täitmise
tagamiseks   
esitatakse Kontserni ettevõtte kasuks reeglina pangagarantii.
Garantiiperioodil 
ilmneda võivate ehitajast tingitud puuduste kõrvaldamiseks
on kõigis      
kontserniettevõtetes loodud garantiikulude eraldis.
30.09.2009 seisuga moodustas
garantiieraldis (lühi- ja pikaajaline osa) kokku
15,2 miljonit krooni (1,0   
miljonit eurot). Võrreldava perioodi vastav
näitaja oli 10,3 miljonit krooni  
(0,7 miljonit eurot).          
                   

Krediidiriskid            
                     
Krediidiriski haldamisel
analüüsitakse juba pakkumistegevuse etapis tulevase  
võimaliku
lepingupartneri senist maksekäitumist ja -võimet. Lepingu sõlmimise 

järgselt toimub kliendi maksekäitumise pidev monitooring, alates ettemaksu  
 
lepingukohasest tasumisest kuni edaspidise lepingujärgsest maksegraafikust 
  
kinnipidamiseni, mis omakorda on reeglina sõltuvuses valminud ehitustööde
   
akteerimisest. Usume, et kirjeldatud viisil toimimine võimaldab
maksehäirete  
ilmnemisele piisava kiirusega reageerida. Aruandeperioodi
lõpu seisuga hindame 
oma klientide maksekäitumist valitsevas
majandusolukorras heaks, kuid esineb ka 
suuremahulisi probleemseid kliente.
Tähtaja ületanud nõuete osakaal on kasvanud,
mis suurendab krediidikahjumite
tekkimise võimalust ka järgmistel perioodidel. 
Kontserni arvestuspõhimõtete
kohaselt kajastatakse kuludes kõik nõuded, mis on 
ületanud maksetähtaja
rohkem kui 180 päeva või mille osas puuduvad täiendavad  
kokkulepped
klientidega võlgnevuste tasumiseks.                 

2009.
aasta 9 kuu seisuga moodustas netokahjum ebatõenäoliselt laekuvatest   

nõuetest 18,6 miljonit krooni (1,2 miljonit eurot). Eelmisel perioodil
ületasid 
varasemalt alla hinnatud nõuetest tulenevad laekumised  perioodil
tehtud nõuete 
allahindamise kulusid 0,2 miljoni krooni võrra (o miljonit
eurot).        
Kontserni tütarettevõte AS Eston Ehitus on kohtule
esitanud avaldused      
pankrotimenetluse alustamiseks Peterburi
ärikvartali ehitamise tellinud     
ettevõtte Peterburi Ärikvartal OÜ ning
selle ehitust osaliselt finantseerinud  
Kobe Investments AS vastu summas
ligikaudu 25 miljonit krooni (1,6 miljonit   
eurot). Kontserni juhtkond
teeb nende nõuete allahindamise vajaduse ja ulatuse 
osas otsuse IV kvartalis
sõltuvalt pankrotimenetluse kulgemisest.        

Likviidsusriskid  
                              
Vabu rahalisi
vahendeid hoiab ettevõte tegutsemisturgude suurimates pankades  
üleöö- või
fikseeritud intressiga tähtajalistel hoiustel. Kohustuste tähtaegse 
täitmise
tagamiseks hoitakse arveldus- või üleöödeposiidi kontodel ligikaudu  
kahe
nädala käiberaha ning vajadusel kasutatakse arvelduskrediiti. Kontserni  

käibevara ületab lühiajalisi kohustusi 1,43 kordselt (30.09.2008: 1,42
korda). 
Bilansipäeva seisuga oli Kontsernil vabu rahalisi vahendeid 241,4
miljonit   
krooni (15,4 miljonit eurot) (30.09.2008: 296,2 miljonit krooni
/ 18,9 miljonit 
eurot), mis moodustab piisava likviidsusvaru Kontserni
äritegevuse läbiviimiseks
võrreldes eelmise aastaga keerulisemates
majandustingimustes.          

Intressiriskid           
                      
Kontserni intressikandvad
võlakohustused pankade ees on peamiselt fikseeritud  
intressimääradega.
Kapitalirendi lepingud on ujuva intressimääraga ja põhinevad 
EURIBOR-il.
Kontserni intressikandvad võlakohustused on võrreldes varasema   

perioodiga vähenenud 9,2 miljoni krooni võrra (0,6 miljonit eurot). Seisuga 
 
30.09.2009 on Kontsernil intressikandvaid kohustusi summas 610,5 miljonit
krooni
(39,0 miljonit eurot). Intressikulud olid 2009. aasta 9 kuu seisuga
moodustasid 
22,0 miljonit krooni (1,4 miljonit eurot) ning võrreldes 2008.
aasta 9 kuuga on 
intressikulud vähenenud 6,2 miljonit krooni (0,4 miljonit
eurot), tulenevalt  
EURIBOR-i baasintressi langemisest ning võlakohustuste
vähenemisest.      

Valuutariskid                   
               
Ehituslepingud ja allhankelepingud on reeglina
sõlmitud asukohamaa valuutas,  
Eesti kroonides (EEK), Läti lattides (LVL),
Leedu littides (LTL) ja Ukraina   
grivnades (UAH). Välisriikidest
sisseostetud teenused on olulises osas eurodes, 
mille osas valuutarisk
kontserni Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetele puudub.   
Kontserni
kursikasumid ja -kahjumid tekivad peamiselt Ukraina äritegevusest, kus
kohalik
valuuta on ujuvkursiga võrreldes euro ja seega ka Eesti krooniga.   

Praeguseks on 2008. aasta viimases kvartalis alanud Ukraina grivna kursi   
 
nõrgenemine euro suhtes peatunud. Kontserni kursikasumid ja -kahjumid kokku
  
moodustasid 2009. aasta 9 kuu seisuga kahjumi 0,9 miljonit krooni (0,06
miljonit
eurot). Võrreldaval perioodil oli kursierinevuste tulemuseks kasum
summas 0,7  
miljonit krooni (0,04 miljonit eurot).             
        


Raamatupidamise vahearuanne                
           

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne        
            
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000                  |   30.09.2009 |   31.12.2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                    |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid         |    241 426 |    296 184
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu            |    455 890 |    473 935
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed         |    359 150 |    408 541
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks           |      776 |      776
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksu nõuded              |       0 |     3 207
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                   |    433 402 |    386 733
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara            |     4 484 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku              |   1 495 129 |   1 569 376
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud     |    126 554 |    112 605
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud          |    116 783 |    116 783
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara            |    221 847 |    263 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara           |    279 335 |    305 188
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku               |    744 519 |    797 871
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                 |   2 239 648 |   2 367 247
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused          |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused              |    241 478 |    235 948
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele             |    390 226 |    439 615
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                 |     38 971 |     65 760
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed          |    356 273 |    423 270
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised           |     13 826 |     11 600
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku       |   1 040 776 |   1 176 193
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused          |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused        |    369 004 |    318 578
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad          |     3 035 |     2 534
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised           |     1 367 |     6 630
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku       |    373 406 |    327 742
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU              |   1 414 182 |   1 503 935
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital               |    307 567 |    307 567
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital         |     40 012 |     34 800
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed         |     -4 298 |     -4 106
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)          |    456 453 |    426 995
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv     |    799 734 |    765 256
|
| omakapital                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus           |     25 733 |     98 056
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU              |    825 467 |    863 312
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       |   2 239 648 |   2 367 247
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----


---------------------------------------------------------------------
   -----------
|
EUR`000                   |  30.09.2009 |   31.12.2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA                    |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid          |    15 430 |     18 930
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Nõuded ostjate vastu            |    29 137 |     30 290
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud nõuded ja ettemaksed          |    22 954 |     26 110
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Edasilükkunud tulumaks           |      50 |       50
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaksu nõuded              |       0 |      205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Varud                    |    27 699 |     24 717
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügiootel põhivara             |      287 |       0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Käibevara kokku               |    95 556 |    100 301
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara                  |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud     |     8 088 |     7 197
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringud          |     7 464 |     7 464
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalne põhivara            |    14 179 |     16 828
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalne põhivara           |    17 853 |     19 505
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara kokku               |    47 583 |     50 993
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
VARA KOKKU                 |    143 140 |    151 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused           |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laenukohustused               |    15 433 |     15 080
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Võlad hankijatele              |    24 940 |     28 096
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksuvõlad                 |     2 491 |     4 203
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud võlad ja ettemaksed          |    22 770 |     27 052
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised eraldised           |      884 |      741
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lühiajalised kohustused kokku        |    66 518 |     75 172
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused           |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised laenukohustused        |    23 584 |     20 361
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud pikaajalised võlad           |      194 |      162
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised eraldised           |      87 |      424
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Pikaajalised kohustused kokku        |    23 866 |     20 947
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED KOKKU              |    90 384 |     96 119
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL                 |        |        
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Aktsiakapital                |    19 657 |     19 657
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kohustuslik reservkapital          |     2 557 |     2 224
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed          |     -275 |      -262
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Jaotamata kasum (kahjum)          |    29 173 |     27 290
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv     |    51 112 |     48 909
|
| omakapital                 |        |       
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Mittekontrolliv osalus           |     1 645 |     6 267
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
OMAKAPITAL KOKKU              |    52 756 |     55 176
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU       |    143 140 |    151 295
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
koondkasumiaruanne                       
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
EEK`000          | III kv | III kv |  9k  |  9k  |   2008
|
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu         | 742 546 |  1 051 |  1 967 |  2 921 |  3 867
|
|              |     |   062 |   640 |   697 |   
917
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | 661 677 | 977 791 |  1 802 |  2 609 |  3 510
|
|              |     |     |   418 |   689 |   
006
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        | 80 869 | 73 271 | 165 222 | 312 008 | 357 911
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud       |  2 427 |  2 810 |  6 790 |  6 212 |  8 007
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      | 30 532 | 44 266 | 95 882 | 137 354 | 182 526
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud       |  2 279 |   105 | 22 177 | 18 525 |  63 947
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud       | 10 745 | -7 622 | 40 118 |  8 068 |  22 845
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)     | 39 444 | 33 922 | 44 609 | 178 899 | 208 480
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud       |  4 907 | 53 760 | 35 809 | 77 187 |  96 877
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |  3 933 |  4 751 | 26 845 | 29 886 |  68 019
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |   974 | 49 009 |  8 964 | 47 301 |  28 858
|
| kokku           |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil |   738 |  2 198 |  1 515 |  2 198 |    17
|
| arvestatud kasum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   155 |   746 |  3 038 |  1 093 |  24 770
|
| arvestatud kahjum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   583 |  1 452 | -1 523 |  1 105 | -24 753
|
| arvestatud kasum/kahjum  |     |     |     |     |    
 |
| kokku           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum  | 41 001 | 84 383 | 52 050 | 227 306 | 212 585
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |  -578 | 11 622 |  5 317 | 43 772 |  41 269
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)   | 41 579 | 72 761 | 46 733 | 183 534 | 171 316
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum): |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed |  -769 | -1 619 | -2 480 | -3 108 |  -6 371
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum   |  -769 | -1 619 | -2 480 | -3 108 |  -6 371
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum     | 40 810 | 71 142 | 44 253 | 180 426 | 164 945
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
     -----
-------------------------------------------------------------------------
   -------
|
 Puhaskasum (-kahjum):  |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | 42 260 | 51 204 | 65 436 | 155 476 | 145 580
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   | -2 681 | 21 557 | -18 703 | 28 058 |  25 736
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             | 41 579 | 72 761 | 46 733 | 183 534 | 171 316
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum     |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      | 42 776 | 50 140 | 65 245 | 151 165 | 139 120
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   | -1 966 | 21 002 | -20 992 | 29 261 |  25 825
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             | 40 810 | 71 142 | 44 253 | 180 426 | 164 945
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Aruandeperioodi      |     |     |     |     |     
|
| puhaskasum aktsia kohta  |     |     |     |     |    
 |
| emavõtte aktsionäridele: |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia   |  1,44 |  1,66 |  2,13 |  5,05 |   4,73
|
| kohta (EEK/aktsia)    |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum   |  1,44 |  1,66 |  2,13 |  5,05 |   4,73
|
| aktsia kohta (EEK/aktsia) |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---


-----------------------------------------------------------------------
   ---------
|
EUR`000          | III kv | III kv |  9k  |  9k  |   2008
|
|              |  2009 |  2008 |  2009 |  2008 |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müügitulu         | 47 457 | 67 175 | 125 755 | 186 730 | 247 205
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Müüdud toodangu kulu   | 42 289 | 62 492 | 115 196 | 166 790 | 224 330
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Brutokasum        |  5 168 |  4 683 | 10 560 | 19 941 |  22 875
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Turustuskulud       |   155 |   180 |   434 |   397 |   512
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Üldhalduskulud      |  1 951 |  2 829 |  6 128 |  8 779 |  11 666
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud äritulud       |   146 |    7 |  1 417 |  1 184 |  4 087
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud ärikulud       |   687 |   487 |  2 564 |   516 |  1 460
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ärikasum (kahjum)     |  2 521 |  2 168 |  2 851 | 11 434 |  13 324
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Finantstulud       |   314 |  3 436 |  2 289 |  4 933 |  6 192
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantskulud       |   251 |   304 |  1 716 |  1 910 |  4 347
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Finantstulud ja -kulud  |   63 |  3 132 |   573 |  3 023 |  1 844
|
| kokku           |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kapitaliosaluse meetodil |   47 |   140 |   97 |   140 |    1
|
| arvestatud kasum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   10 |   48 |   194 |   70 |  1 583
|
| arvestatud kahjum     |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitaliosaluse meetodil |   37 |   93 |   -97 |   71 |  -1 582
|
| arvestatud kasum/kahjum  |     |     |     |     |    
 |
| kokku           |     |     |     |     |   
  
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Maksustamiseelne kasum  |  2 620 |  5 393 |  3 326 | 14 528 |  13 587
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tulumaks         |   -37 |   743 |   340 |  2 798 |  2 638
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Puhaskasum (-kahjum)   |  2 657 |  4 650 |  2 986 | 11 730 |  10 949
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Muu koondkasum (-kahjum): |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Realiseerumata kursivahed |   -49 |  -103 |  -159 |  -199 |   -407
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku muu koondkasum   |   -49 |  -103 |  -159 |  -199 |   -407
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kokku koondkasum     |  2 608 |  4 547 |  2 828 | 11 531 |  10 542
|
| (-kahjum)         |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
 Puhaskasum (-kahjum):  |     |     |     |     |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      |  2 828 |  3 273 |  4 182 |  9 937 |  9 304
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   |  -171 |  1 378 | -1 195 |  1 793 |  1 645
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             |  2 657 |  4 650 |  2 986 | 11 730 |  10 949
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Kokku koondkasum     |     |     |     |     |     
|
| (-kahjum):        |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- emaettevõtte      |  2 734 |  3 205 |  4 170 |  9 661 |  8 891
|
| aktsionäridele kuuluv osa |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
- mittekontrollivale   |  -126 |  1 342 | -1 342 |  1 870 |  1 651
|
| osalusele kuuluv osa   |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
             |  2 608 |  4 547 |  2 828 | 11 531 |  10 542
   |
-----------------------------------------------------------------------------
     ---
---------------------------------------------------------------------------
   -----
|
Puhaskasum aktsia kohta  |     |     |     |     |     
|
| emavõtte aktsionäridele: |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tavapuhaskasum aktsia   |  0,09 |  0,11 |  0,14 |  0,32 |   0,30
|
| kohta (EUR/aktsia)    |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Lahustatud puhaskasum   |  0,09 |  0,11 |  0,14 |  0,32 |   0,30
|
| aktsia kohta (EUR/aktsia) |     |     |     |     |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---


Konsolideeritud
rahavoogude aruanne                      
   
------------------------------------------------------------------------------
   --
|
                |    EEK`000    |    EUR`000    
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                | 9k 2009 | 9k 2008 |  9k 2009 |  9k 2008
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood äritegevusest     |     |     |      |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Laekumised ostjatelt      |  2 581 |  3 521 |  164 968 |  225 085
|
|                |   192 |   815 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed hankijatele       |  -2 168 |  -2 912 | -138 606 | -186 128
|
|                |   718 |   266 |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Maksed töötajatele ja     | -331 652 | -430 106 |  -21 196 |  -27 489
|
| töötajate eest         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud tulumaks        |  -9 867 | -36 959 |   -631 |  -2 362
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog äritegevusest   |  70 955 | 142 484 |   4 535 |   9 106
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Materiaalse põhivara soetamine |  -1 317 |  -9 845 |    -84 |   -629
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Immateriaalse põhivara     |  -7 588 |   -929 |   -485 |    -59
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Põhivara müük         |  5 118 |  10 753 |    327 |    687
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kinnisvarainvesteeringute   |   -200 |    0 |    -13 |     
|
| soetamine           |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete soetamine,   | -11 688 | -202 800 |   -747 |  -12 962
|
| netorahavoog          |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Tütarettevõtete müük      |    0 |  2 063 |     0 |    132
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete soetamine   |  -6 000 | -10 842 |   -383 |   -693
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Sidusettevõtete müük      |  7 024 | 102 927 |    449 |   6 578
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Ühisettevõtete soetamine    | -20 000 |    0 |  -1 278 |     0
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenud          | -84 843 | -118 454 |  -5 422 |  -7 571
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Antud laenude laekumised    |  61 040 |  56 562 |   3 901 |   3 615
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud dividendid       |    61 |   122 |     4 |     8
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud intressid        |  12 524 |  11 794 |    800 |    754
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -45 869 | -158 649 |  -2 931 |  -10 140
|
| investeerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavood            |     |     |       |     
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenud         | 193 432 | 405 466 |  12 427 |  25 914
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Saadud laenude tagasimaksed  | -179 952 | -265 443 |  -11 501 |  -16 965
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud dividendid       | -31 933 | -104 130 |  -2 041 |  -6 655
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Kapitalirendi maksed      | -37 648 | -42 387 |  -2 406 |  -2 709
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Makstud intressid       | -23 344 | -29 053 |  -1 492 |  -1 857
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Muud maksed          |   -307 |   -301 |    -20 |    -19
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Netorahavoog          | -79 752 | -35 848 |  -5 033 |  -2 291
|
| finantseerimistegevusest    |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Rahavoog kokku         | -54 666 | -52 013 |  -3 494 |  -3 324
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
                |     |     |       |     
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 296 184 | 236 112 |  18 930 |  15 090
|
| perioodi algul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Valuutakursimuutused      |   -92 |   -15 |    -6 |    -1
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha jäägi muutus       | -54 666 | -52 013 |  -3 494 |  -3 324
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---
|
Raha ja raha ekvivalendid   | 241 426 | 184 084 |  15 430 |  11 765
|
| perioodi lõpul         |     |     |      |    
 
   |
-----------------------------------------------------------------------------
   ---

Nordecon
International kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete
ja
rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule.
Geograafiliselt
tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja
Ukrainas. Eestis on
täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedeehituse ja
-hoolduse ning
keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni
emaettevõte on Nordecon
International AS, mis on registreeritud ja asub
Tallinnas, Eestis. Kontserni
kuulub lisaks emaettevõttele üle 20
tütarettevõtte. Kontserni 2008. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 3,9
miljardit krooni (247 miljonit eurot) ja
konsolideeritud puhaskasum 171
miljonit krooni (11 miljonit eurot). Nordecon
International kontsern annab
tööd rohkem kui 1 000 inimesele. Alates 18.05.2006
on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 

1 euro = 15,6466
krooni


Raimo Talviste
Nordecon International AS
Finants- ja
investorsuhete juht
Tel: +372 615 4445
Email: raimo.talviste@nordecon.com

http://www.nordecon.com
 


ncn_3q_2009.pdf