Avaldatud: 2020-11-27 22:59:00 CET
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2020.aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2020. aasta 9 kuu (võrrelduna 2019. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 9 kuud 2020 9 kuud 2019 Muutus
Müügitulu 29 759 44 811 -33,6%
Brutokasum 18 097 22 657                        -20,1%
Ärikasum 8 370 10 090 -17,0%
EBITDA 11 042 12 745 -13,4%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) 1 198 9 764 -87,7%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 1 000 9 292 -89,2%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,03 0,26 -88,5%
Äritegevuse rahavoog perioodil 6 620 12 856 -48,5%


tuhandetes eurodes 30.09.2020 31.12.2019 Muutus
Varad kokku 41 593 46 309 -10,2%
Käibevarad kokku 27 936 27 123 3,0%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 24 186 26 324 -8,1%
Raha ja raha ekvivalendid 9 856 5 152 91,3%


Rentaablusanalüüs, % 9 kuud 2020 9 kuud 2019 Muutus
Brutokasum 60,8 50,6 20,2%
Ärikasum 28,1 22,5 24,9%
EBITDA 37,1 28,4 30,6%
Puhaskasum (kahjum) 4,0 21,8 -81,7%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa 3,4 20,7 -83,6%


Finantssuhtarvud, % 30.09.2020 31.12.2019 Muutus
ROA 5,5 22,2 -75,2%
ROE 9,7 38,9 -75,1%
Hinna/ kasumi suhe 22,8 7,3 212,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 4,0 2,7 48,1%
Likviidsuskordaja 1,7 0,8 112,5%

Majandustulemused

Kontserni 2020. aasta 9 kuu käive moodustas 29 759 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 33,6%. Hulgimüügi käive vähenes 34,4% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2020. aasta 9 kuu brutokasum oli 18 097 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 20,1%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta 9 kuu jooksul 50,6%-lt 60,8%-le.

2020. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 17,0% ja ulatus 8 370 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta        9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 090 tuhat eurot. 2020. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 28,1% võrreldes 22,5%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 13,4% ja moodustas 2020. aasta 9 kuuga 11 042 tuhat eurot, mis tähendab 37,1% rentaablust (12 745 tuhat eurot ja 28,4% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 9 kuuga 1 000 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 9 292 tuhat eurot 2019. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta 9 kuul 3,4% võrreldes 20,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. september 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 41 593 tuhande euroni, vähenedes 10,2% võrreldes 31. detsembriga 2019.

Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 900 tuhande euro võrra ja moodustasid  2020. aasta 30. september seisuga 1 710  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 991 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 30. septembri seisuga moodustas 16 368 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 2 138 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 30. septembri seisuga 24 186 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta 9 kuuga 3 184 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2020. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 191 tuhat eurot, 1 143 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2020. aasta 30. september seisuga oli kontsernil 1 777 töötajat, neist 498 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2020. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 407  tuhat eurot (9 846 tuhat eurot 2019.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 556 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused peale 2020. aasta III kvartalit

30. juunil 2020 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

· Üldkoosolek kinnitas 2019. majandusaasta aruande.

· Üldkoosolek otsustas jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotama kasumi hulka;

· Üldkoosolek otsustas tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuse liiget ühiselt. Kinnitada seltsi uus põhikiri;
· Üldkoosolek otsustas kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja  Stephan David Balkin. Valida Toomas Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Mari Tool SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuni 2025.a. Valida Risto Mägi SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Triin Nellis SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. Valida Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeks järgnevaks 5-aastaseks perioodiks kuni 30. juuni 2025.a. ;

· Üldkoosolek otsustas nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn) 2020, 2021 ja 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.09.2020 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   9 856 5 152
Väljaantud laenud   2 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2                 1 710                 2 610
Varud 3 16 368 19 359
Käibevara kokku   27 936 27 123
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   235 334
Investeeringud sidusettevõtetesse   58 82
Müügiootel finantsvara   245 321
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 511 905
Immateriaalne põhivara   364 423
Kinnisvarainvesteeringud   648 869
Materiaalne põhivara 4 10 596 16 252
Põhivara kokku   13 657 19 186
VARAD KOKKU   41 593 46 309
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL      
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   581 2 362
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 4 985 6 899
Maksuvõlad   1 400 889
Lühiajalised kohustused kokku   6 966 10 150
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   0 14
Pikaajalised panga laenud   400 0
Pikaajalised kapitalirendikohustused   6 405 6 333
Pikaajalised eraldised   46 61
Pikaajalised kohustused kokku   6 851 6 408
Kohustused kokku   13 817 16 558
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -18 835 -15 697
Jaotamata kasum   32 793 31 793
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   24 186 26 324
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 590 3 427
Omakapital kokku   27 776 29 751
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   41 593 46 309

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad III kvartal           2020 III  kvartal 2019 9 kuud
2020
9 kuud 2019
Müügitulu 8 12 028 14 547 29 759 44 811
Müüdud toodangu kulu   -4 506 -7 383 -11 662 -22 154
Brutokasum   7 522 7 164 18 097 22 657
          
Turustuskulud   -2 161 -2 902 -6 608 -8 756
Üldhalduskulud   -935 -1 114 -2 868 -3 401
Muud äritulud   94 72 223 219
Muud ärikulud   -133 -191 -474 -629
Ärikasum   4 387 3 029 8 370 10 090
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -3 830 443 -6 386 2 913
Muud finantstulud/(kulud)   -111 -147 -345 -367
Finantstulud ja -kulud kokku   -3 941 296 -6 731 2 546
         
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   -3
3

-3

3
Kasum enne tulumaksu 443
3 328

1 636

12 639
Tulumaks   -115
-767

-438

-2 875
           
Aruandeperioodi kasum   328 2 561 1 198 9 764
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   255 2 370 1 000 9 292
   Mittekontrolliva osaluse osa   73 191 198 472
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,01


0,070,030,26
  Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad III kvartal 2020 III kvartal 2019 9 kuud
2020
9 kuud
2019
         
Aruandeperioodi kasum   328 2 561 1 198 9 764
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   -690 325
-2 749

336
Sealhulgas:          
    Emaettevõte omanike osa   -741 227 -3 138 34
    Mittekontrolliva osaluse osa   51 98 389 302
           
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   -362 2 886 -1 551 10 100
Sealhulgas:         
   Emaettevõte omanike osa   -486 2 597 -2 138 9 326
   Mittekontrolliva osaluse osa   124 289 587 774

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 9 kuud 2020 9 kuud 2019
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 1 198 9 764
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 2 672 2 655
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest 3 -3
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 3 23
  Finantstulud ja -kulud kokku 1 941 -2 546
  Varude eraldis 2 0
   Pikaajaliste hüvitiste eraldis 0 5
Tulumaksu kulu 438 2 875
Varude muutus 2 991 241
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes 769 1 211
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -2 255 -417
Kapitalirendikohustuste muutus 0 547
Makstud tulumaks - 1 142 -1 499
Kokku rahavood äritegevusest 6 620 12 856
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 10 9
Materiaalse põhivara müük 34 61
Antud laenude tagasimaksed 0 6
Materiaalse põhivara soetus -191 -1 143
Immateriaalse põhivara soetus -83 -165
Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine -26 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -256 -1 232
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenud 400 0
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -1 619 -1 646
Väljamakstud intressid -367 0
Väljamakstud dividendid -424 -7 730
Aktsiakapitali vähendamie 0 -10 800
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -2 010 -20 176
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus 4 354 -8 552
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 152 13 603
Valuutakursi muutuste mõju rahale 350  -95
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 9 856 4 956

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

ManusSFG 2020.a III kv ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne.pdf