English Estonian
Avaldatud: 2022-11-10 18:55:51 CET
PRFoods
Korralise üldkoosoleku kutse

AS PRFOODS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS PRFOODS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS PRFoods (registrikood 11560713; asukoht Tallinn, Eesti Vabariik) kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 5. detsembril 2022, algusega kell 12.00 aadressil Peetri tn 12, Tallinn 10411, II korrus.

Korralisel üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, st 28.11.2022 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).Teate avaldamise seisuga on AS-i PRFoods aktsiakapital 7 736 572 eurot. AS-il PRFoods on 38 682 860 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.  Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas koosoleku päeval st. 05.12.2022 kell 11.3ja lõpeb kell 11.55.

Registreerimisel palume esitada:

  • füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;
  • juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus) ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS PRFoods võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i PRFoods esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile investor@prfoods.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 10-16 aadressile Saare maakond, Saaremaa vald, Suure-Rootsi küla, Kärsa, hiljemalt 2. detsembril 2022. Aktsionär võib kasutada volikirja ja volituste tagasivõtmise blankette, mis on kättesaadavad AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee.

Vastavalt AS-i PRFoods nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud aktsionäridele järgmised: 

1. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine
 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek on kinnitada AS-i PRFoods 2021/2022. majandusaasta aruanne.
 2. AS-i PRFoods 2021/2022 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine
 AS-i PRFoods nõukogu ettepanek:
(a)   kinnitada 2021/2022. majandusaasta kahjum 8 143 000 eurot;
(b)   katta kahjum ülekursi arvelt summas 8 143 000 eurot.
3. Audiitori nimetamine 2022/2023 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2022/2023. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.
4. AS-i PRFoods uue nõukogu liikmete arvu määramine
AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku valida uus nõukogu viieliikmelisena.
5. AS-i PRFoods nõukogu liikmete valimine.
AS-i PRFoods nõukogu teeb aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku:
5.1. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Aavo Kokk (isikukood 36410042742) volituste alguskuupäeva 12.12.2022 senise kuutasuga 500 EUR bruto.
5.2. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Harvey Sawikin (sündinud 16.02.1960) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022.
5.3. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Jaakko Karo (sündinud 24.01.1962) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 500 EUR bruto.
5.4. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Kuldar Leis (isikukood 36805296534) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 senise kuutasuga 750 EUR bruto.
5.5. Valida AS-i PRFoods nõukogu liikmeks kolmeaastaseks perioodiks Lauri Kustaa Äimä (Soome isikukood 061271-081F) volituste alguskuupäevaga 12.12.2022 ja senise kuutasuga 1000 EUR bruto.

Üldkoosoleku materjalidega, otsuste eelnõudega ning muude üldkoosoleku dokumentidega on võimalik tutvuda alates 11. novembrist 2022 AS-i PRFoods kodulehel aadressil http://www.prfoods.ee ja tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Saare maakond, Saaremaa vald, Suure-Rootsi küla, Kärsa. Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e-posti aadressil investor@prfoods.ee
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet AS-i PRFoods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i PRFoods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. 
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad AS-ilt PRFoods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 21. novembril 2022 aadressil: AS PRFoods, Saare maakond, Saaremaa vald, Suure-Rootsi küla, Kärsa, 94129. Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i PRFoods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 2. detsembrini 2022, esitades selle aadressil: AS PRFoods, Saare maakond, Saaremaa vald, Suure-Rootsi küla, Kärsa. 

Indrek Kasela
Juhatuse liige
AS PRFoods


ManusedPRF aastaaruanne 2021_2022 FINAL auditeeritud 1.pdf
Noukogu aruanne majandusaasta aruande kohta.docx
VOLIKIRJA BLANKETT.pdf
VOLIKIRJA TAGASIVOTMISE BLANKETT.pdf
Uldkoosoleku otsuste projektid 1.pdf
Teave aktsiate ja aktsiatega seotud haaleoiguste koguarvu kohtarev 1.pdf