Published: 2019-05-03 07:12:39 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Metinė informacija

Dėl „Energijos skirstymo operatorius“, AB, 2018 metų metinės informacijos

AB „Energijos skirstymo operatorius“, kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius (toliau – Bendrovė arba ESO). Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. balandžio 30 d. visuotinis ESO akcininkų susirinkimas pritarė Bendrovės 2018 m. metiniam pranešimui ir patvirtino 2018 m. auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers” audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

Pranešimas apie Bendrovės 2018 m. veiklos rezultatus:

ESO 2018 m. rezultatai: istorinės investicijos ir veiklos išgryninimas 

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ir Bendrovė), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

Didžiausios šalyje energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdoma elektros ir dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2018 m. ir toliau investavo į skirstomojo tinklo patikimumo didinimą. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus perkopė 271 mln., o tai lėmė žymiai išaugusios rangos darbų kainos ir daugiau nei šeštadaliu ūgtelėjęs naujų elektros energiją ar gamtines dujas naudojančių klientų skaičius.

Pastarųjų kelerių metų ESO investicijos duoda didžiulę naudą klientams, užtikrina tinklo patikimumą. 2018 m. vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) dėl priežasčių priskiriamų operatoriaus atsakomybei sutrumpėjo beveik 6 min: 2018 m. sudarė 40,5 min., kai 2017 m. buvo 46,2 min. Teigiamą pokytį lėmė ne tik investicijos į gamtos stichijoms atsparesnį požeminį elektros tinklą, bet ir sutrumpėjusi gedimų šalinimo trukmė, glaudesnis bendradarbiavimas su meteorologais ir efektyvesnis pačių gedimų tvarkymo darbų organizavimas.

 „2018 m. ESO užbaigė ne tik išgryninęs veiklą, bet ir koncentruodamasis į pagrindinę savo veiklą - skirstyti elektrą ir dujas, prižiūrėti skirstomuosius tinklus, rūpintis naujų klientų prijungimu. Tam įgyvendinome svarbų pokytį. Už daugiau nei 27 mln. eurų perleidome ESO visuomeninės tiekimo veiklos verslo dalį „Lietuvos energijos tiekimui“, su visu šiai veiklai priskirtu turtu, teisėmis bei pareigomis. ESO ir toliau planuoja kryptingai koncentruotis į tinklo patikimumo užtikrinimą, vykdys investicijas tinklo modernizavimui, automatizavimui, įgyvendins išmaniųjų apskaitų diegimo didelės apimties projektą, ESO ir toliau sieks racionaliais kaštais užtikrinti geriausią skirstymo kainą regione,“ – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Esminiai rodikliai:

• ESO pajamos per 2018 metus siekė 624 mln. eurų ir buvo 1,9 proc. didesnės nei 2017 m. Neigiamos įtakos Bendrovės pajamoms turėjo sumažintos reguliuojamų paslaugų kainos bei nuo ketvirto ketvirčio pradžios nebevykdoma visuomeninio elektros energijos teikimo veikla. Bendrą pajamų augimą padėjo išlaikyti augantys klientų elektros poreikiai bei visuomeninio tiekimo verslo dalies perleidimo sandoris, kurio vertė sudarė 27,4 mln. eurų. Pagrindinis ESO pajamų šaltinis – elektros energijos persiuntimas.

• Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 2018 m. siekė 411,8 mln. eurų ir buvo 9,1 proc. didesnės nei 2017 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo didesnė elektros energijos įsigijimo kaina.

• Per 2018 m. ESO grynasis pelnas siekė 15,7 mln. eurų arba beveik 80 proc. mažiau nei 2017 m. Šiam dydžiui įtakos turėjo vienkartinis Bendrovės ilgalaikio turto perkainavimo rezultatas. Atlikus elektros segmento ilgalaikio materialaus turto vertinimą buvo nustatytas vertės padidėjimas, tačiau dėl apskaitinių aspektų 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje buvo apskaitytas turto perkainavimo nuostolis, reikšmingai sumažinęs grynojo pelno rezultatą, o nuosavo kapitalo dalyje, perkainojimo rezerve buvo apskaitytas turto vertės padidėjimas. Elektros segmente ilgalaikio turto perkainavimas, įvertinant su turtu susijusių dotacijų koregavimo įtaką, Bendrovės pelną mažino  66,6 mln. eurų. Gamtinių dujų segmente buvo atstatytas ilgalaikio turto vertės sumažėjimas, kurio bendra įtaka sudarė 25,4 mln. eurų. Eliminavus vienkartinę ilgalaikio turto perkainojimo įtaką, Bendrovės grynasis pelnas siektų 56,9 mln. eurų.

• 2018 metais ESO uždirbo 169,5 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguota EBITDA*) – 18,6 mln. eurų arba 12,3 proc. daugiau nei 2017 metais, kai šis rodiklis buvo 150,9 mln. eurų. Augimą labiausiai lėmė išaugusios investicijos į Bendrovė tinklą bei nuolat efektyvinama Bendrovės veikla.

• 2018 m. ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 271,3 mln. eurų – 19,9 proc. daugiau nei 2017 m., kai investuota 226,2 mln. eurų. Didžiausia dalis investicijų – 121,5 mln. eurų – teko elektros skirstomajam tinklui atnaujinti, ši suma buvo 5,2 proc. mažesnė nei 2017 m.


*Bendrovės EBITDA ir grynojo pelno rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Atstovas ryšiams su visuomene Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@le.lt, tel. +370 617 51616.

Priedas


ESO_2018_audituotos_ataskaitos_ ir_metinis_pranesimas.pdf