Paskelbta: 2018-09-28 10:18:11 CEST
AB Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

2018 m. rugsėjo 28 d. AB „Novaturas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2018 m. rugsėjo 28 d. akcinės bendrovės „Novaturas“ neeiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime buvo nuspręsta:

  1. Akcinės bendrovės „Novaturas“ tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., paskelbimas:

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

  1. Bendrovės audituotų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d., tvirtinimas:

Patvirtinti auditoriaus UAB „DELOITTE LIETUVA” audituotą akcinės bendrovės „Novaturas“, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.

  1. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2018 m. birželio 30 d.,  skyrimas akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams:

Atsižvelgiant į akcinės bendrovės „Novaturas“ gautą informaciją apie galimus vieno iš akcinės bendrovės „Novaturas“ tiekėjų sunkumus bei būtinumą sudaryti finansinę atsargą šios galimos situacijos valdymui, akcinės bendrovės „Novaturas“ akcininkams skirti mažesnius 0,52 EUR dividendus vienai akcinės bendrovės „Novaturas“ akcijai už 2018 m. birželio 30 d. pasibaigusį 6 mėnesių laikotarpį ir atidėti sprendimą dėl klausimo dėl likusios dalies dividendų išmokėjimo, kol situacija su akcinės bendrovės „Novaturas“ tiekėju išsispręs.

  1. Auditoriaus Bendrovės įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų 2018 – 2019 m. sąlygų nustatymas:

Išrinkti audito įmonę UAB „DELOITTE LIETUVA” 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės įmonių grupės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir nustatyti, kad už Bendrovės audito paslaugas būtų mokama ne daugiau kaip 85 000 Eur be PVM už 2018 m ir ne daugiau nei 95 000 Eur be PVM už 2019 m.

AB „Novaturas“ dar kartą primena, kad paskirtus tarpinius dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2018 m. spalio 12 d. pabaigoje, bus bendrovės akcininkai, o dividendai tokiems asmenims bus išmokami vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 5 dalies nuostatomis, t. y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus priėmimo dienos.

Papildomą informaciją suteikti įgaliotas asmuo:
Finansų direktorius
Tomas Staškūnas
tomas.staskunas@novaturas.lt
+370 687 10426