Published: 2020-05-20 15:23:57 CEST
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2020.gada 3 mēnešiem.

Neto apgrozījums par periodu 01.01.2020.-31.03.2020. sastāda  210 490 EUR un ir palielinājies par 79,6% , salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Neto rezultāts ir zaudējumi 16 674 EUR.

  Rādītāja nosaukums 31.03.2020. 31.03.2019.
                  EUR                 EUR
1. Neto apgrozījums 210 490 117 207
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas           (148 614) (75 818)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 61 876 41 389
4. Pārdošanas izmaksas             (64 558) (66 898 )
5. Administrācijas izmaksas             (20 059) (19 572)
6. Pārējie uzņ. saimnieciskās darbības ieņēmumi 8 596 20 319
7. Pārējās uzņ. saimnieciskās darbības izmaksas (2 529) (3 730)
8. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem (16 674) (28 492)
9. Pārskata perioda peļņa/zaudējumi (16 674) (28 492)
10. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju par gadu -0,004 -0,006
11. Peļņa vai zaudējumi uz VIENU akciju no darbības sākuma -1,17 -1,17

 

 

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs
tālr. 67272790
e-pasts: info@rigagold.lv

 


AS_RJR_parskats_31_03_2020_lv.pdf