Avaldatud: 2020-06-15 17:00:00 CEST
PRFoods
Korporatiivne sündmus

AS PRFOODS VÕLAKIRJAOMANIKE KOOSOLEKU KUTSE

AS PRFoods (registrikood 11560713, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „Emitent“) teavitab käesolevaga isikuid (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad Emitendi võlakirjad lunastustähtajaga 22. jaanuar 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud Emitendi tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste, kuupäevaga 14. jaanuar 2020 (mida on muudetud 25. veebruaril 2020) (edaspidi „Tingimused“), Võlakirjaomanike koosoleku (edaspidi „Koosolek“) kokkukutsumisest.

Koosolek toimub 30. juunil 2020 algusega kell 13:00 (EET) Emitendi asukohas, aadressil Pärnu mnt 141 (Delta Plaza), 11314 Tallinn, Eesti. Koosolekule registreerumine algab Koosoleku toimumiskohas kell 12:00 ja lõpeb kell 12:45 (EET).

TAUST

Tulenevalt COVID-19 pandeemiast ning erakordsetest mõjudest, mis pandeemia ja selle tõkestamiseks rakendatud meetmed on toonud kaasa majanduskeskkonnale ja Emitendi äritegevusele, on Emitent otsustanud kutsuda kokku Koosoleku ning paluda Võlakirjaomanikel loobuda Tingimustes sisalduvatest Emitendi finantskinnituste täitmise nõudest Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2019 – 30.06.2020).

COVID-19 pandeemia on toonud kaasa erakordse olukorra enamikes maailma riikides, muuhulgas ka kõikides riikides, kus Emitent ja selle tütarettevõtjad tegutsevad. Pandeemiaga võitlemiseks on kõik riigid, kus Emitent ja selle tütarettevõtjad tegutsevad kehtestanud erimeetmeid (muuhulgas on ajutiselt sulgetud riigipiire ning kehtestatud muid kaupade impordi- ja ekspordivõimalusi puudutavaid piiranguid), mis on omanud negatiivset mõju nii vastavate riikide majanduskeskkonnale  üldiselt (näiteks on vähenenud tarbimine) kui ka Emitendi ja selle tütarettevõtete tegevusele.

Muuhulhas on eelpool kirjeldatud asjaolud avaldanud ajutist negatiivset mõju Emitendi käesoleva majandusaasta kolmanda ja neljanda kvartali majandustulemustele, sh Emitendi EBITDA’le, ning raskendanud ka nimetatud perioodidel Emitendile Tingimustes sätestatud finantskinnituste täitmist. Kuigi Emitendi täpsed majandustulemused käesoleval majandusaasta lõppemisel ning nende mõju Tingimustes sätestatud finantskinnituste täitmisele selgub Emitendi auditeeritud majandusaasta aruande valmimisel, kujuneb Emitendi esialgsetel arvutustel 30.06.2020 lõppeval majandusaasta  Emitendi Netovõlgnevuse ja EBITDA suhtarv (arvutatuna vastavalt Tingimustele) eelduslikult kõrgemaks Tingimuste punkti 5.2.1 alapunktis (a) sätestatud tasemest 5,0 ning Emitendi DSCR (arvutatuna vastavalt Tingimustele) jääb eelduslikult allapoole Tingimuste punkti 5.2.2 sätestatud taset 1,2.

Samas kinnitab Emitent, et eelpool toodud ajutised negatiivsed mõjud ei mõjuta Emitendi võimet täita Tingimustest tulenevaid rahalisi kohustusi (muuhulgas võimet teostada Võlakirjadega seonduvaid makseid).

Sellest tulenevalt soovib Emitent kutsuda kokku Koosoleku ning palub Võlakirjaomanikel loobuda Tingimuste punktis 5.2 sisalduvatest finantskinnituste täitmise nõudest Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2019 – 30.06.2020) ja otsustada, et Tingimuste punktis 5.2 toodud finantskinnituste mittetäitmist Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2019 – 30.06.2020) ei loeta Emitendi poolseks Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuseks (nagu defineeritud Tingimustes).

PÄEVAKORD

Koosoleku päevakord on järgmine:

  1. Koosolekuga seotud korralduslikud küsimused.
  2. Hääletamine Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste täitmise nõudest loobumise kohta Emitendi 2019/2020 majandusaastal (s.o majandusaastal 01.07.2019 – 30.06.2020).

KOOSOLEKUL OSALEMINE JA HÄÄLETAMINE
         
Koosolekul on õigus osaleda ja hääletada üksnes isikutel, kes kajastuvad Võlakirjaomanikuna Eesti väärtpaberite registris (edaspidi „Register“), Registri arvelduspäeva lõpu seisuga, seitse (7) pangapäeva enne Koosolekut.

Võlakirjaomanikud, kes on Võlakirjade otsesed omanikud, võivad Koosolekul osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juhul, kui Võlakirju hoitakse esindajakontol, peab esindajakonto omaja väljastama Võlakirjaomanikule Koosolekul osalemiseks volituse. Nimetatud volituse vorm on lisatud käesolevale teatele Lisana 1. Koosolekul osalemiseks tuleb Koosolekule registreerimisel esitada Emitendile volituse käsitsi allkirjastatud või digitaalselt allkirjastatud originaaldokument.

Lisaks on Emitent leppinud kokku Võlakirjade tagatisagendiga, et tagatisagendi esindajad on valmis esindama Koosolekul Võlakirjaomanikke, kes ei saa Koosolekul ise osaleda või kedagi teist esindajaks nimetada. Kui Võlakirjaomanik soovib volitada tagatisagendi esindajad ennast Koosolekul esindama, peab Võlakirjaomanik edastama tagatisagendile käesolevale teatele Lisana 2 lisatud vormil volituse kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel (aadressile: cas@tgsbaltic.com) või käsitsi allkirjastatuna posti teel (aadressile: Advokaadibüroo TGS Baltic, Ahtri 6a, Tallinn 10151, Eesti) koosolekule eelnevaks päevaks.

KVOORUM JA HÄÄLTEENAMUSE NÕUDED
         
Vastavalt Tingimuste punktile 12.2.1 on Koosolek otsusevõimeline, kui Koosolekul osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab rohkem kui 50% kõigi Võlakirjade nominaalväärtusest.

Vastavalt Tingimuste punktidele 5.5, 12.2.2 ja 16.1.3 on Koosoleku päevakorras toodud otsused Tingimuste muutmiseks võetud vastu juhul, kui selle poolt hääletavad Võlakirjaomanikud, kelle Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab rohkem kui 50% kõigi Koosolekul osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtusest.

Emitendil ja Seotud Isikutel (nagu on defineeritud Tingimustes) Koosolekul hääletamise õigust ei ole ning Emitendile ja Seotud Isikutele kuuluvaid Võlakirju kvoorumi- ja häälteenamuse nõude täitmise hindamisel arvesse ei võeta.

Kui Võlakirjaomanikud võtavad eelpool nimetatud häälteenamusega vastu otsuse Tingimuste punktis 5.2 sätestatud finantskinnituste täitmise nõudest loobumiseks, on nimetatud loobumine siduv kõigi Võlakirjaomanike suhtes.
         
LISAD

Lisa 1 – vorm Võlakirjaomaniku valitud esindaja volitamiseks.

Lisa 2 – vorm tagatisagendi volitamiseks.


Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee 

Manused


Lisa 2 - vorm tagatisagendi volitamiseks.docx
Lisa 1 - vorm Volakirjaomaniku valitud esindaja volitamiseks.docx