Avaldatud: 2021-04-12 06:00:00 CEST
Tallinna Sadam
Korralise üldkoosoleku kutse

AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Hea aktsionär!

ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Ettepanek otsuste vastuvõtmiseks ilma aktsionäride üldkoosolekut kokku kutsumata on tingitud COVID-19 pandeemiast tulenevatest koosviibimiste korraldamisele kehtivatest piirangutest Eestis.

Otsustamisele pandavate küsimuste osas teabe jagamiseks korraldab Tallinna Sadam 18.05.2021 kell 13.00 veebiseminari, kus Tallinna Sadama nõukogu esimees Aare Tark, juhatuse esimees Valdo Kalm ja juhatuse liige / finantsjuht Marko Raid teevad kokkuvõtte 2020. aastast, tutvustavad aktsionäride otsuste eelnõude sisu ning vastavad küsimustele. Veebiseminarist võivad Tallinna Sadama youtube’i kanali kaudu osa võtta kõik soovijad. Veebiseminarile saab esitada küsimusi, saates need eelnevalt e-mailile investor@ts.ee hiljemalt seminari alguseks või kirjalikult läbi rakenduse veebiseminari ajal. Seminar toimub eesti keeles koos ingliskeelse sünkroontõlkega.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.05.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on Tallinna Sadama aktsiakapital 263 000 000 eurot. Tallinna Sadamal on 263 000 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab otsuste hääletamisel 1 (ühe) hääle.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil 18.–24.05.2021 (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

  1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e-maili teel aadressile investor@ts.ee hääletusperioodi jooksul.
  2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal saatmisega Tallinna Sadama peakontorisse aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 24.05.2021 kell 16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Juhatuse ettepanekud aktsionäridele otsuste vastuvõtmiseks on järgmised:

1.     2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1.1.  Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2.     Kasumi jaotamine
2.1.  Kinnitada 2020. aasta majandusaasta kasum 28 518 457 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2020. aasta kasumiga) 47 794 087 eurot.
2.2.  Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 008 654 eurot.
2.3.  Maksta aktsionäridele dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 251 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 10.06.2021.

3.      Audiitori valimine

2018. aastal korraldatud audiitorteenuse osutamise hankel (riigihange 196191) küsiti pakkumisi kolmeks aastaks võimalusega pikendada lepingut järgnevaks kaheks aastaks. Hanke võitis KPMG Baltics OÜ, kellega sõlmiti leping aastateks 2018-2020. ASi Tallinna Sadam nõukogu ettepanek on lepingut pikendada ja jätkata koostööd KPMG Baltics OÜga.
3.1.    Nimetada ASi Tallinna Sadam 2021. ja 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt 2018. aastal läbiviidud hankel (riigihange 196191) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud materjalidega (sh majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruandega) ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida Tallinna Sadama veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/. Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil investor@ts.ee.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Tallinna Sadama veebilehel hiljemalt 31.05.2021 vastavalt äriseadustiku § 2991 lg-le 6.

Lugupidamisega
ASi Tallinna Sadam juhatus


 

ManusedNoukogu aruanne 2021 EST.pdf
Nimetamiskomitee aruanne 2020-2021 EST.pdf
Haaletussedel 2021 voting ballot EST ENG.docx
Volikiri EST.docx
Haaletamise kord 2021 EST.pdf