Julkaistu: 2017-11-22 08:30:00 CET
Endomines AB
Sisäpiiritieto
Endomines suunnittelee merkintäoikeusannin ja suunnattujen antien järjestämistä. Antien yhteismäärä on 417 miljoonaa Ruotsin kruunua
ja niillä rahoitetaan TVL Goldin suunniteltu hankinta ja
järjestellään
pankkilainoja
Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää,
julkaista tai julkistaa,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa,
Japanissa, Yhdysvalloissa tai
missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän
tiedotteen julkistaminen tai
levittäminen voi olla lakien vastaista.
Lisätietoja on esitetty tiedotteen
lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.
Endomines
AB:n (publ) ("Endomines" tai "Yhtiö") hallitus on tänään 22.11.2017
päättänyt
järjestää määrältään noin 189 miljoonan Ruotsin kruunun
merkintäoikeusannin
("Merkintäoikeusanti"), joka on ehdollinen 8.1.2018 koolle
kutsuttavan
ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Eräät nykyiset
osakkeenomistajat ja
muut sijoittajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat
indikaationsa
halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin vähintään 60
miljoonalla
Ruotsin kruunulla. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkistetaan
tänään
erillisellä tiedotteella.

Lisäksi Endomines on tänään allekirjoittanut
aiesopimuksen koskien viiden
Idahossa, Yhdysvalloissa, sijaitsevan
kultamalmiprojektin hankintaa. Endominesin
tarkoituksena on hankkia
yhdysvaltalainen yhtiö TVL Gold 1 (“TVL Gold”), joka
omistaa kyseiset
projektit, 34 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (288 miljoonan
Ruotsin
kruunun[1]) kauppahinnalla.

Kolmasosa TVL Goldin kauppahinnasta maksetaan
käteisellä. Kaupan toteutuksen
yhteydessä, arviolta maaliskuussa 2018,
maksettava ensimmäinen
käteiskauppahinnan erä on määrältään noin 67 miljoonaa
Ruotsin kruunua, joka
vastaa kolmasosaa Merkintäoikeusannilla kerättävistä
varoista. Loppuosa
käteisellä maksettavasta kauppahinnasta maksetaan TVL Goldin
myyjälle
osoitettavalla lainalla, jonka juoksuaika on 18 kuukautta. Loput
kaksi
kolmasosaa kauppahinnasta maksetaan vaihtovelkakirjalainalla, jonka
juoksuaika
on kolme vuotta ja joka vaihdetaan juoksuaikana Yhtiön
osakkeiksi.

Endomines on myös sopinut velkojiensa kanssa, että 2 miljoonaan
euron (20
miljoonan Ruotsin kruunun) osuus Yhtiön nykyisestä 7,6 miljoonan
euron (76
miljoonan Ruotsin kruunun) velkasummasta annetaan anteeksi
edellyttäen, että
Yhtiö lyhentää velkasummaa 2 miljoonalla eurolla (20
miljoonalla Ruotsin
kruunulla) välittömästi Merkintäoikeusannin jälkeen
osakeannista saatavilla
varoilla ja että Joensuun Kauppa ja Kone Oy (”JKK”)
samassa yhteydessä hankkii
velkojilta loput Yhtiön veloista. Jäljelle jäävä
velkamäärä, 3,6 miljoonaa euroa
(36 miljoonaa Ruotsin kruunua), siirretään näin
ollen Yhtiön nykyisiltä
velkojilta JKK:lle, jonka pääomistaja on Kyösti
Kakkonen, joka tunnetaan muiden
muassa Tokmanni Oyj:n perustajana. JKK:n kanssa
on sovittu, että se käyttää koko
lainasaatavansa osakemerkintään Endominesin
järjestämässä suunnatussa
osakeannissa merkintähintaan 9,90 Ruotsin kruunua
osakkeelta, ehdollisena
Merkintäoikeusannin täysimääräiselle toteutukselle ja
TVL Goldin hankinnan
toteutumiselle. Sopimus JKK:n, ja siten myös Yhtiön
velkojien, kanssa on
ehdollinen sille, että TVL Goldin myyjän ja Yhtiön välinen
osakkeiden
kauppakirja allekirjoitetaan. Transaktion menestyksekkään
toteuttamisen jälkeen
Yhtiöllä ei olisi yhtään pankkilainaa.

Yllä kuvatun
lisäksi noin 30 prosenttia Merkintäoikeusannilla kerättävistä
varoista, 55
miljoonaa Ruotsin kruunua, tullaan käyttämään yhden TVL Goldin
projektin,
Friday-nimisen kaivoksen, tuotannon pikaiseen käynnistämiseen.
Tavoitteena
onkin käynnistää tuotanto vuoden sisällä kaupan toteuttamisesta.
Loput
Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista, 39 miljoonaa Ruotsin
kruunua,
tullaan käyttämään malminetsintään Karjalan kultalinjan alueella sekä
Yhtiön
muihin yleisiin toiminnan tarpeisiin.

TVL Goldin hankinta sekä Yhtiön
lainoja koskeva sopimus ovat ehdollisia
Endominesin osakkeenomistajien
Merkintäoikeusantia ja TVL Goldin hankintaa
koskevalle hyväksynnälle sekä
Yhtiön hallitukselle annettavalle valtuutukselle
koskien JKK:lle suunnattavaa
osakeantia ja TVL Goldin myyjälle suunnattavan
vaihtovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskua. Tämän lisäksi JKK:n kanssa tehtävä
järjestely on ehdollinen
sille, että Merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti, ellei muuta sovita
JKK:n kanssa.

Yhteenveto – Merkintäoikeusanti

 · Endominesin
osakkeenomistajille annetaan kullakin yhdellä (1) osakkeella
oikeus merkitä
kaksi (2) uutta osaketta
 · Osakkeen merkintähinta on 9,00 Ruotsin kruunua
 ·
Merkintäoikeusannilla kerättävät varat ovat 189 miljoonaa Ruotsin kruunua
ennen
transaktiokustannuksia olettaen, että Merkintäoikeusanti
merkitään
täysimääräisesti
 · Merkintäoikeusantia koskeva listalleottoesite
arvioidaan julkistettavan
9.1.2018
 · Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä on
8.1.2018
 · Merkintäoikeusannin merkintäaika on 10. – 24.1.2018
 · Eräät
nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat antaneet
alustavat
ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua
Merkintäoikeusantiin
vähintään 60 miljoonalla Ruotsin kruunulla.

Taustaa

TVL
Goldin (Yhdysvallat) hankinta

Endomines on tänään allekirjoittanut
aiesopimuksen koskien viiden Idahossa,
Yhdysvalloissa, sijaitsevan
kultamalmiprojektin hankintaa. Yhtiö aikoo hankkia
yhdysvaltalaisen yhtiön TVL
Goldin, joka tällä hetkellä omistaa alla kuvaillut
kultamalmiprojektit, Gregory
Smithiltä, joka on toiminut mm. energia-,
yrityspankki- ja
luonnonvaratoimialoilla yli 20 vuotta (”Myyjä”). Yhtiöllä on
yksinoikeus
31.3.2018 asti neuvotella lopullisen kaupan ehdoista ja toteuttaa
kauppa
sovitun aiesopimuksen pohjalta. Aiesopimuksen mukaisesti
osakkeiden
kauppakirjan on tarkoitus kattaa tämän tyyppiselle transaktiolle
tyypilliset
ehdot, ja osakkeiden kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa tämän
vuoden
aikana. Kaupan toteutus on ehdollinen muiden muassa due diligence
-prosessille
ja osakkeenomistajien ylimääräisessä yhtiökokouksessa antamalle
hyväksynnälle.

Transaktio koskee viittä kultamalmiprojektia Orogranden
kaivosalueella Idahossa,
Yhdysvalloissa. Alueella on kaivettu kultaa yli 140
vuoden ajan ja varannot
alueella ovat edelleen huomattavat.

Yksi
avainkriteereistä TVL Goldin hankinnalle on ollut mahdollisuus
aloittaa
tuotanto suhteellisen nopeasti ja rajallisella investointimäärällä.
Endomines
arvioi pystyvänsä aloittamaan tuotannon ensimmäisellä alueella,
nimeltään
Friday, vuoden sisällä transaktion toteutuksesta.
Käynnistämiskustannuksen on
arvioitu olevan 55 miljoonaa Ruotsin
kruunua.

Tuotantomäärän Friday-kaivoksella on arvioitu olevan noin 9 000
unssia (n.
290kg) kultaa vuodessa, lähes seitsemän vuoden ajan. Nykyisin
tunnettujen
varantojen lisäksi muiden tutkittavien varantojen arvioidaan olevan
huomattavia.
Nykyisen kaivuusuunnitelman mukainen malmin keskimääräinen
kultapitoisuus on yli
8 g/t.

Suunnitelmat muiden neljän hankittavan projektin
osalta tullaan tekemään
lähikuukausien aikana ja niiden arvioidaan valmistuvan
tulevien 1-2 vuoden
aikana. Tuotannon odotetaan alkavan 3-5 vuoden kuluessa.
Yhdellä mainituista
projekteista, Rescuella on mylly, joka siirretään
Friday-kaivokselle tuotannon
käynnistämisen mahdollistamiseksi.

Myyjän antaman
tiedon mukaan yllä mainittujen viiden projektin yhteenlaskettu
tunnettu
mineraalivaranto on yli 500 000 unssia kultaa. Osa varannoista
pohjautuvat
historiallisiin varantoraportteihin, jotka eivät ole
vertailukelpoisia
nykyisten standardien mukaisiin määritelmiin. Yhtiö aikoo
päivittää tiedot
mineraalivarannoista Canadian 43-101 National Instrument
-määritelmän
mukaisesti projektien tuotantosuunnitelmien valmistelun yhteydessä.

TVL Gold
hankintahinta ja ehdotetun vaihtovelkakirjalainan suunnatun
liikkeeseenlaskun
ehdot

TVL Goldin hankinnan kokonaiskauppahinta on 34 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria
(288 miljoonaa Ruotsin kruunua). Kauppahinta perustuu pääosin Myyjältä
saatuihin
tietoihin ja Myyjän arvioihin, jotka Yhtiö aikoo verifioida yhdessä
saatavilla
olevan tiedon kanssa.

Kahden viikon kuluessa aiesopimuksen
allekirjoittamisesta, Yhtiö maksaa
hankintahinnan ensimmäisen erän 250 000
Yhdysvaltain dollaria (2,1 miljoonaa
Ruotsin kruunua) Myyjälle, mikä takaa
Yhtiölle yksinoikeuden neuvotella
lopullisen kaupan ehdoista 31.3.2018 asti.
Kauppahinnasta, joka on yhteensä 34
miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (288
miljoonaa Ruotsin kruunua) sisältäen
ensimmäisen erän, maksetaan yksi
kolmasosa, eli 11,33 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria (96 miljoonaa Ruotsin
kruunua) käteisellä ja kaksi kolmasosaa, eli
22,67 miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria (192 miljoonaa Ruotsin kruunua)
vaihtovelkakirjalainalla.
Käteisosuudesta kahdeksan (8) miljoonaa Yhdysvaltain
dollaria (68 miljoonaa
Ruotsin kruunua) maksetaan transaktion toteutuksen
yhteydessä ja 3,33 miljoonaa
Yhdysvaltain dollaria (28 miljoonaa Ruotsin
kruunua) maksetaan Myyjälle
osoitettavalla lainalla, jonka juoksuaika on 18
kuukautta ja korko 3,0
prosenttia. Yhtiölle ei palauteta hankintahinnan
ensimmäistä erää, 250 000
Yhdysvaltain dollaria, sen maksamisen jälkeen
transaktion jäädessä toteutumatta
syystä riippumatta.

Vaihtovelkakirjalainan juoksuaika on kolme vuotta ja
kuponkikorko 6,0 prosenttia
ja se voidaan maksaa takaisin käteisellä tai vapaan
kaupankäynnin kohteena
olevilla osakkeilla. Vaihtovelkakirjalainan
konversiohinta perustuu
merkintäoikeuksien irtoamisen jälkeiseen teoreettiseen
Yhtiön osakkeen hintaan,
laskettuna Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärällä
painotetulla keskikurssilla 30
päivän ajan ennen tiedottamista, ja
Merkintäoikeusannin osakekohtaiseen
merkintähintaan (”Konversion Perushinta”).
21.11.2017 Konversion Perushinta on
11,60 Ruotsin kruunua.

Puolet
vaihtovelkakirjalainasta on konvertoitavissa vuosi liikkeeseenlaskun
jälkeen
konversiohinnalla Konversion Perushinta lisättynä 10 prosentilla ja
puolet on
konvertoitavissa kaksi vuotta liikkeeseenlaskun jälkeen
konversiohinnalla
Konversion Perushinta lisättynä 20 prosentilla.
Konversiohinta
erääntymishetkellä on Konversion Perushinta lisättynä 30
prosentilla.
Vaihtovelkakirjalainan konvertointi on pakollista.

Mikäli
konversio tehdään yhden vuoden ja kahden vuoden kuluttua
vaihtovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskusta edellä kuvatulla tavalla, Myyjä saisi
yhteensä 14 441 936
Yhtiön osaketta, mikä vastaa 29,2 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista
olettaen, että Merkintäoikeusanti ja suunnattu osakeanti JKK:lle
toteutetaan
onnistuneesti. Konversion seurauksena Myyjän osakeomistus Yhtiössä
ei voi
ylittää 29,9 prosenttia.

Sopimus Yhtiön velkojien ja Joensuun Kauppa ja Kone
Oy:n kanssa koskien
pankkilainaa

Endomines on sopinut Yhtiön velkojien kanssa,
että kaksi (2) miljoonaa euroa (20
miljoonaa Ruotsin kruunua) Yhtiön nykyisestä
7,6 miljoonan euron (76 miljoonan
Ruotsin kruunun) velkasummasta annetaan
anteeksi edellyttäen, että Yhtiö
lyhentää velkasummaa kahdella (2) miljoonalla
eurolla (20 miljoonalla Ruotsin
kruunulla) välittömästi Merkintäoikeusannin
jälkeen osakeannista saatavilla
varoilla ja, että samassa yhteydessä JKK
hankkii velkojilta loput Yhtiön
veloista.

Jäljelle jäävä 3,6 miljoonan euron
(36 miljoonan Ruotsin kruunun) velkamäärä
siirretään Merkintäoikeusannin
toteuttamisen jälkeen Yhtiön nykyisiltä
velkojilta JKK:lle, jonka pääomistaja
on Kyösti Kakkonen. Edellyttäen, että
Merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti ja, että TVL Goldin hankinta
toteutetaan viimeistään
31.3.2018, JKK on sitoutunut käyttämään koko
lainasaatavansa osakemerkintään
Yhtiön JKK:lle suuntaamassa osakeannissa
merkintähintaan 9,90 Ruotsin kruunua
osakkeelta. JKK merkitsisi näin ollen 3 571
959 Yhtiön osaketta, joka vastaa
10,2 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista
olettaen, että Merkintäoikeusanti
merkintään täysimääräisesti. Mikäli
Merkintäoikeusanti merkitään
täysimääräisesti, mutta TVL Goldin hankintaa ei
toteuteta, JKK:lla on oikeus
vaatia lainojen maksua käteisellä Yhtiön osakkeiden
sijasta. Yhtiö käyttäisi
tällöin osan Merkintäoikeusannista saaduista varoista
lainan
takaisinmaksuun.

Sopimukset Yhtiön ja JKK:n sekä Yhtiön velkojien kanssa ovat
ehdollisia sille,
että TVL Goldin osakkeiden kauppakirja on kaupan molempien
osapuolten
allekirjoittama.

Mineraalivarantojen ja toiminnan lisääminen
Karjalan kultalinjalla

Luodakseen perustan pitkäaikaiselle kannattavalle
kullan louhinnalle, yhtiö
suunnittelee merkittävää malminetsinnän lisäämistä
Karjalan kultalinjalla.
Endominesin valtaukset Karjalassa sijaitsevat
kultapotentiaalisella arkeeisella
vihreäkivivyöhykkeellä, jonka geologia ja
rakenteet ovat samankaltaisia kuin
Kalgoorlien vihreäkivivyöhykkeellä
Länsi-Australiassa. Alueen esiintymätyypit ja
kullan esiintymistä kontrolloivat
tekijät ovat jo tunnettuja, tätä tietoa
voidaan tehokkaasti hyödyntää tulevassa
malminetsintäohjelmassa. Lisäksi
välittömästi Pampalon eteläpuolella on laaja
rakenteellisesti monimutkainen
kivilajialue, jolla on suuri potentiaali
merkittävälle kultaesiintymälle.

Merkintäoikeusannin
ehdot

Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä Yhtiön osakkeenomistajat saavat
kutakin
yhtä (1) omistamaansa Yhtiön osaketta kohden kaksi (2)
merkintäoikeutta. Yksi
(1) Merkintäoikeus oikeuttaa yhden (1) osakkeen
merkitsemiseen 9,00 Ruotsin
kruunun osakekohtaiseen merkintähintaan.
Merkintäoikeusanti käsittää yhteensä
enintään 20 972 550 osaketta.
Merkintähinta tullaan muuttamaan euroiksi Nasdaq
Helsingissä kaupankäynnin
kohteena olevien osakkeiden osalta. Euromääräinen
merkintähinta esitetään
Merkintäoikeusantia koskevassa listalleottoesitteessä,
jonka odotetaan
julkaistavan 9.1.2018.

Merkintäajan arvioidaan olevan 10.-24.1.2018, tai
mahdollisesti myöhemmin
ilmoitettava Yhtiön hallituksen päättämä aika.

Yhtiön
osakkeiden määrä nousee 20 972 550 osakkeella 31 458 825
osakkeeseen
edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti.
Niiden
osakkeenomistajien, jotka päättävät olla osallistumasta
Merkintäoikeusantiin,
omistusosuus tulee laimentumaan noin 67 prosentilla
olettaen, että
Merkintäoikeusanti merkitään täysmääräisesti. Merkintäoikeuksia
voi kuitenkin
myydä ja näin ollen kompensoida omistuksen laimentumisen
taloudellista
vaikutusta.

Kuten aiemmin tässä tiedotteessa on kuvattu, yksi
kolmasosa
Merkintäoikeusannista saatavista varoista on tarkoitus käyttää TVL
Goldin
hankinnan rahaosuuteen, 30 prosenttia on tarkoitus käyttää
kaivoksen
käynnistämiseen Yhdysvalloissa ja loput varoista käytetään
malminetsintään,
pankkilainojen osittaiseen takaisinmaksuun sekä Yhtiön muihin
yleisiin toiminnan
tarpeisiin.

Mikäli TVL Goldin hankintaa ei jostain syystä
toteuteta onnistuneesti, Endomines
aikoo suorittaa muiden lupaavien
ostokohteiden hankintoja, joten
Merkintäoikeusannin koko säilyy 189 miljoonassa
Ruotsin kruunussa.

Mikäli lainojen järjestely Yhtiön, Yhtiön velkojien ja
JKK:n välillä ei jostain
syystä toteutuisi, aikoo Yhtiö neuvotella
jatkorahoituksesta nykyisten velkojien
kanssa.

Ehtona Merkintäoikeusannille,
Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle
yhtiökokoukselle päätettäväksi
osakkeiden nimellisarvon alentamista 25,00
Ruotsin kruunusta 8,00 Ruotsin
kruunuun osakepääoman alentamisella, mikä
puolestaan edellyttää
yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Lisätietoja tästä löytyy tänään erillisellä
tiedotteella julkaistusta kutsusta
ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiö kerää
Merkintäoikeusannilla noin 189 miljoonaa Ruotsin kruunua ennen
transaktiokuluja
edellyttäen, että Merkintäoikeusanti merkintään
täysimääräisesti.

Yhtiö arvioi
transaktion kuluiksi yhteensä noin 8 miljoonaa Ruotsin
kruunua.

Lisätietoja

Merkintäoikeusanti ja suunnatut annit ovat ehdollisia
ylimääräisen
yhtiökokouksen hyväksynnälle. Ylimääräinen yhtiökokous
järjestetään Ruotsissa
Tukholmassa 8.1.2018 kello 16:00 UTC+1 Konferens
Spårvagnshallarna -keskuksessa
osoitteessa Birger Jarlsgatan 57 A. Kutsu
ylimääräiseen yhtiökokoukseen
tiedotetaan tänään erillisellä Ruotsinkielisellä
tiedotteella ja se on myös
nähtävissä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.endomines.com. Virallinen kutsu
ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan
Post- och Inrikes Tidningar
-sanomalehdessä maanantaina 27.11.2017 ja tiedote
kutsun julkistamisesta
julkaistaan samana päivänä Svenska Dagbladet
-sanomalehdessä.

Eräät nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat
antaneet alustavat ei
-sitovat indikaatiot halukkuudestaan osallistua
Merkintäoikeusantiin vähintään
60 miljoonalla Ruotsin kruunulla, mikä vastaa
noin 30 prosenttia
Merkintäoikeusannista.

Merkintäoikeusannin alustava
aikataulu

8.1.2018  Ylimääräinen yhtiökokous hallituksen antipäätöksen
hyväksymiseksi
4.1.2018  Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia
sisältävillä
      osakkeilla
5.1.2018  Ensimmäinen kaupankäyntipäivä
osakkeilla ilman merkintäoikeuksia
8.1.2018  Merkintäoikeusannin
täsmäytyspäivä. Tällä päivämäärällä
      osakasrekisteriin rekisteröidyt
osakkeenomistajat saavat
      merkintäoikeuksia, jotka oikeuttavat
osallistumaan
      Merkintäoikeusantiin
9.1.2018  Merkintäoikeusantia
koskeva listalleottoesite julkaistaan (arvio)
10.     Kaupankäynti
merkintäoikeuksilla Tukholman ja Helsingin pörsseissä
-22.1.2018

10.    
Merkintäaika
-24.1.2018

29.1.2018  Tiedote Merkintäoikeusannin alustavasta
tuloksesta
(Arvio)

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja

Evli Pankki
Oyj toimii taloudellisena neuvonantajana ja Hannes Snellman
Attorneys toimii
oikeudellisena neuvonantajana Yhtiölle Merkintäoikeusannissa ja
suunnatuissa
anneissa.

Lisätietoja antaa:
Saila Miettinen-Lähde
Toimitusjohtaja
Endomines
Puh: +358-40 548 3695
Tai vieraile osoitteessa:
www.endomines.com

Tämän tiedotteen sisältämä tieto on tietoa, jonka Endomines
AB on velvollinen
julkaisemaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla.
Tieto on
toimitettu julkaistavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden toimesta
kello
08:30 Keski-Euroopan aikaa 22.11.2017.

Endomines AB:stä

Endomines AB on
kaivosyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö
harjoittaa
kaivostoimintaa Pampalossa ja kullanetsintää laajemmalla alueella
Karjalan
kultalinjalla Itä-Suomessa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän
aikavälin
kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä
yritysostoin.
Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla
alueilla olevia
esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja
rajoitetuin
investoinnein.

Osakkeet ovat kaupan käynnin kohteena Nasdaq
Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq
Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa

Tämä
tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa,
merkitä
tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai
muilla
arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden
merkintä
koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines arvioi
julkaistavan noin
9.1.2018.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai
levittää, suoraan tai
välillisesti, Australiassa, Japanissa, Kanadassa,
Yhdysvalloissa tai missään
muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi
lisäksi muita kuin Ruotsin lain
edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai
muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta
ei myöskään saa levittää tällaisiin
maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai
jurisdiktioon, jossa levittäminen
edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi
soveltuvan lainsäädännön
vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta
jättäminen voi johtaa
soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia,
maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei
ole rekisteröity eikä niitä
tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen
(”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään
Yhdysvaltain osavaltion tai muun
jurisdiktion arvopaperilainsäädännön
mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia,
maksettuja merkittyjä osakkeita tai
osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää,
pantata, myydä, uudelleenmyydä,
myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan
tai välillisesti, Yhdysvaltoihin
tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin
soveltuu poikkeus
rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei
kohdistu
rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti
sekä
Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun
jurisdiktion
arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei
tulla tarjoamaan
yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen
arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange
Commission) tai
minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu
viranomainen
Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä
tiedotteessa
viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen
ole
arvioinut tai hyväksynyt merkintäoikeusannin perusteita tai tämän
ilmoituksen
täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on
rikos
Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa
tietoa, joka ilmentää
Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista
tapahtumista sekä taloudellisesta
ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset,
kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”,
”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut
ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai
ennusteita tulevasta kehityksestä tai
trendeistä ja jotka eivät perustu
historiallisiin tosiseikkoihin, ovat
tulevaisuutta koskevaa tietoa.
Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti
liitoksissa sekä tunnettuihin että
ei-tunnettuihin riskeihin ja
epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista
tapahtumista ja olosuhteista.
Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan
liiketoiminnan tuloksesta tai
kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota
olennaisesti tulevaisuutta
koskevaan tietoon liittyvistä lausumista.

Jos tämän tiedotteen suomen- ja
ruotsinkielisen version välillä on eroja, on
ruotsinkielinen versio
   määräävä.

---------------------------------------------------------------------
   -

[1]
Tiedotteessa käytetyt valuuttakurssit: SEK/USD 8,46 ja SEK/EUR 9,95

 


11221139.pdf