Julkaistu: 2004-09-15 12:45:12 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄ
Citycon Oyj          Pörssitiedote   15.9.2004 klo
14.45

OSAKEANTI TOTEUTETAAN; MERKINTÄHINTA PÄÄTETTY

Citycon Oyj:n
("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 päättänyt 
varsinaisen
yhtiökokouksen sille 15.3.2004 myöntämän valtuutuksen 
nojalla korottaa Yhtiön
osakepääomaa 13.500.000 eurolla eli yhteensä 
10.000.000 osakkeella
toteuttamalla suunnatun osakeannin enintään 
sadalle valikoidulle
suomalaiselle ja kansainväliselle 
institutionaaliselle sijoittajalle.
Suunnatun osakeannin tarkoituksena 
on Yhtiön omistusrakenteen laajentaminen
Yhtiön tulevan kasvun 
tukemiseksi ja osakkeen vaihdon lisäämiseksi.


Hallituksen päätös osakepääoman korottamiseksi 10.000.000 uudella

osakkeella perustuu nk. tarjousmenettelyn kautta 13.9.2004 ja 
14.9.2004
välisenä aikana vastaanotettuihin merkintäsitoumuksiin. 
Osakeannin
pääjärjestäjä tulee tiedottamaan merkintäsitoumuksensa 
jättäneille
institutionaalisille sijoittajille heille suunnattujen 
uusien osakkeiden
määrän.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 15.9.2004 klo 14.00 ja päättyy
21.9.2004 
klo 16.00. Osakkeet merkitään maksamalla merkintähinta. Yhtiön

hallitus päätti osakkeen merkintähinnaksi 2,03 euroa osakkeelta ottaen

huomioon tehdyt tarjoukset ja osakkeen markkinahinnan kahden viikon

ajanjaksona ennen osakeannista tiedottamista. Osakeannin ehdot ovat 
tämän
tiedotteen liitteenä.

Osakeannissa sijoittajille tarjotut uudet osakkeet
vastaavat noin 9,45 
prosenttia Yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden
tuottamista äänistä 
ennen osakeantia ja noin 8,64 prosenttia osakeannin
jälkeen 
edellyttäen, että osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. Osakeantia

varten on vastaanotettu merkintäsitoumuksia määrä, joka vastaa noin

2,4-kertaista ylimerkintää. Merkintäsitoumuksia antoi 26 
instituutiota.
Uusista osakkeista allokoidaan 91 prosenttia 
ulkomaisille sijoittajille ja 9
prosenttia suomalaisille 
sijoittajille.

Yhtiön hallitus päättää
merkintöjen hyväksymisestä, kun osakkeiden 
merkintähinta on maksettu.
Pääjärjestäjä lähettää merkinnän tehneille 
sijoittajille vahvistuksen
osakemerkintöjen hyväksymisestä arviolta 
23.9.2004. Uusien osakkeiden
noteerauksen arvioidaan alkavan Helsingin 
Pörssin päälistalla 27.9.2004.
Rahoitustarkastus on myöntänyt Yhtiölle 
13.9.2004 poikkeusluvan
listalleottoesitteen julkistamisesta tämän 
suunnatun osakeannin
yhteydessä.

Yhtiön hallituksen mukaan Yhtiön 11.8.2004 julkistetun

osavuosikatsauksen jälkeen ei ole tapahtunut mitään, jolla voisi olla

merkittävää vaikutusta Yhtiön asemaan. Hallitus päätti kokouksessaan

11.8.2004 luovuttaa kaikki hallussaan olevat omat osakkeet, 3.874.000

kappaletta, julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä. 
Kokouksessaan
10.9.2004 hallitus päätti aloittaa valmistelut suunnatun 
annin
toteuttamiseksi ja samalla hallitus päätti ehdottaa vuoden 2005 
varsinaiselle
yhtiökokoukselle kyseisten omien osakkeiden 
mitätöimistä. 

Osakeannin
pääjärjestäjänä toimii Kempen & Co N.V., hollantilainen 
investointipankki,
kotipaikkana Amsterdam.


Helsinki 15.9.2004

CITYCON
OYJ
HALLITUS

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803
6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256


Liite

CITYCON OYJ:N SUUNNATTU
OSAKEANTI 2004
ANTIEHDOT

Citycon Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") hallitus on
kokouksessaan 15.9.2004 
päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 15.3.2004
antaman 
valtuutuksen nojalla, että Yhtiön osakepääomaa korotetaan

13.500.000,00 eurolla seuraavin ehdoin:

1. Osakkeiden
merkintä

Osakepääomaa korotetaan 13.500.000,00 eurolla antamalla
merkittäväksi 
kymmenen miljoonaa
(10.000.000) nimellisarvoltaan 1,35 euron
osaketta ("Osakkeet", kukin 
erikseen "Osake"). Kaikki Osakkeet tarjotaan
osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeudesta poiketen Kempen & Co N.V:n ja/tai
sen
nimeämien merkintäsitoumuksia antaneiden institutionaalisten

sijoittajien merkittäväksi.

2. Merkintähinta

Osakkeiden merkintähinta
on 2,03 euroa Osakkeelta.

3. Merkintäaika ja -paikka

Osakkeiden merkintä
tapahtuu maksamalla osakeyhtiölain 3a luvun 17 §:n 
mukaisesti Osakkeiden
merkintähinta kokonaisuudessaan Yhtiön 
osoittamalle pankkitilille.

4.
Maksuehdot

Osakkeiden merkintähinnan maksu on suoritettava viimeistään
21.9.2004 
klo 16.00 mennessä. Yhtiön hallitus voi päättää Osakkeiden
maksuajan 
pidentämisestä.

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Suunnatussa
osakeannissa annettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen 
osinkoon 1.1.2004
alkaneelta tilikaudelta edellyttäen, että Yhtiön 
yhtiökokous päättää jakaa
osinkoa. Osakkeet tuottavat muut oikeudet 
Yhtiössä osakepääoman korottamisen
rekisteröimisestä lukien.

Osakkeet lasketaan liikkeelle
arvo-osuusjärjestelmässä.

6. Syyt merkintäetuoikeudesta
poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska
osakeannin 
tarkoituksena on Yhtiön omistajapohjan laajentaminen Yhtiön
tulevan 
kasvun tukemiseksi ja osakkeiden vaihdon lisäämiseksi. Yhtiön
hallitus 
on päättänyt, että tulevan kasvun mahdollistaminen ja

omistajarakenteen laajentaminen ovat riittävän painavat syyt

osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.

7.
Alimerkintätilanteet

Mahdollisessa alimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus
voi päättää 
siitä, kenellä on oikeus ja millä menettelytavalla merkitä niitä

Osakkeita, joita ei ole merkitty. Tällaisia osakkeita ei voi 
kuitenkaan
tarjota osapuolelle, joka ei kuulu alkuperäiseen 
valikoitujen sijoittajien
joukkoon eikä osakeyhtiölain 1 luvun 3 ja 4 
pykälien määrittelemälle Yhtiön
lähipiiriin kuuluvalle.

8. Muut seikat

Yhtiön hallitus päättää tehtyjen
osakemerkintöjen hyväksymisestä 
kokouksessaan 22.9.2004. Hallitus on
oikeutettu hyväksymään kokonaan 
tai osittain tehdyt osakemerkinnät tai hylätä
ne.

Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä

seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön
toimenpiteistä.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset
tiedotusvälineet
www.citycon.fi