English Latvian
Publicēts: 2023-05-12 16:03:24 CEST
VIRŠI-A
Uzņēmuma paziņojums

Akciju sabiedrības VIRŠI-A 2023. gada 12. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

1. Valdes, padomes ziņojumi, zvērināta revidenta atzinums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana.  

1) Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērinātu revidentu atzinumu.
2) Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādītos un padomes izskatītos:

a) Akciju sabiedrības VIRŠI-A atsevišķo 2022. gada pārskatu;
b) Akciju sabiedrības VIRŠI-A Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu;    

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu  

2. Peļņas izlietošana.    

1) Izmaksāt no Sabiedrības 2022. gada peļņas dividendēs EUR 2 074 006.51, kas atbilst EUR 1 659 205.21 pēc uzņēmuma ienākuma nodokļa nomaksas jeb EUR 0.1097763 par vienu akciju;
2) Par Ex-datumu (diena, no kuras akcijas tiek tirgotas bez tiesībām uz dividendi) noteikt 2023. gada 1. jūniju, par dividenžu aprēķina datumu - 2023. gada 2. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu - 2023. gada 14. jūniju;
3) 2022. gada peļņas daļu EUR 3 789 602.37 apmērā ieskaitīt Sabiedrības nesadalītajā peļņā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu  

3. Revidenta ievēlēšana reorganizācijas līguma projekta pārbaudei un atlīdzības noteikšana revidentam.  

1) Par revidentu reorganizācijas līguma projekta pārbaudei, Sabiedrībai pievienojot meitas sabiedrību SIA Viršu nekustamie īpašumi, reģistrācijas numurs: 40103667340, ievēlēt KPMG Baltics SIA (reģistrācijas numurs 40003235171, komercsabiedrības licences Nr.55).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par reorganizācijas līguma projekta pārbaudi apmērā līdz 3’200 EUR, neskaitot PVN.
3) Uzdot Sabiedrības valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par reorganizācijas līguma projekta pārbaudi.  

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu  

4. Atlīdzības noteikšana padomei.  

Noteikt ikmēneša atlīdzības fondu Sabiedrībai padomei 13’800 EUR apmērā, pilnvarojot padomi noteikt atlīdzības sadalījumu starp padomes locekļiem.  

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. 

Rīgā, 2023. gada 12. maijā  

Akciju sabiedrības VIRŠI-A valde

 

AS VIRŠI-A akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.
AS VIRŠI-A sertificētais konsultants ir zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns.

Virši ir strauji augošs vietējais energoresursu tirgotājs un ērtas iepirkšanās veikalu tīkls ar 28 gadu pieredzi. Šobrīd Virši tīklā ir 70 degvielas uzpildes stacijas un tajā strādā vairāk nekā 740 darbinieki visos Latvijas reģionos. Kopš 2021. gada 11. novembra AS VIRŠI-A akcijas ir iekļautas Nasdaq Riga biržas alternatīvajā tirgū First North.

         Kontaktinformācija:
         AS VIRŠI-A
         Undīne Priekule
         E-pasts: undine.priekule@virsi.lv
         Telefons: +371 26141219
         
         Sertificētais konsultants:
         ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA
         Justīne Ignatavičute
         E-pasts: justine.ignatavicute@eversheds-sutherland.lv
         Tālrunis: +371 28665066