Paskelbta: 2019-04-19 16:03:10 CEST
AUGA group
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Pranešimas apie 2019 m. balandžio 30 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais papildymą

AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Bendrovė) 2019.04.08 paskelbė apie Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą ir paskelbė tokią jo darbotvarkę:

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2018 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
  2. Bendrovės 2018 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  3. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2019 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas.
  5. Naujos Bendrovės įstatų redakcijos tvirtinimas.
  6. Bendrovės valdybos narių nepriklausomumo kriterijų tvirtinimas.
  7. Valdybos narių rinkimas.
  8. Naujai išrinktos valdybos narių atlyginimo tvirtinimas.
  9. Esamos kadencijos stebėtojų tarybos narių atlyginimo už stebėtojų tarybos ir audito komiteto funkcijų atlikimą tvirtinimas.

Šiuo pranešimu Bendrovė papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo vyksiančio 2019 m. balandžio 30 d. darbotvarkės 7 klausimą sprendimo projektu.

Siūlomas toks visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas susirinkimo darbotvarkės 7 klausimu:

  1. Valdybos narių rinkimas

(a)      Atšaukti Bendrovės valdybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui;

(b)      Išrinkti naujos Bendrovės valdybos kadencijos nariais:

-         Murray Steele

-         Tomą Kučinską

-         Tomą Krakauską

-         Dalių Misiūną

-         Liną Strėlį

Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatai Murray Steele, Tomas Kučinskas ir Dalius Misiūnas laikytini nepriklausomais kandidatais. Informacija apie siūlomus kandidatus pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas pridedamą bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.auga.lt. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Generalinis direktorius
Linas Bulzgys
+370 5 233 5340

Priedai


P1. Bendrasis balsavimo biuletenis_AUGA_VAS_2019.04.30.pdf
P2. Informacija apie kandidatus i AUGA valdyba_2019.04.30.pdf