Paskelbta: 2021-09-17 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl Tinklų segmento metodikos naujam reguliaciniam laikotarpiui viešosios konsultacijos

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) informuoja, kad 2021 m. rugsėjo 16 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) viešajai konsultacijai paskelbė Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos (toliau – Metodika) pakeitimo projektą (nuoroda).

Pabrėžtina, kad šiuo metu viešajai konsultacijai paskelbtas Metodikos pakeitimo projektas dar nėra patvirtintas – iki 2021 m. rugsėjo 23 d. VERT vykdo su suinteresuotosiomis šalimis konsultacijas, kurių eigoje gali keistis Metodikos pakeitimo projekto redakcija, todėl šiame etape toliau aprašoma Metodikos pakeitimo projekto įtaka Grupės dukterinės įmonės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) veiklai yra preliminari.

Grupės preliminariu vertinimu, Metodikos pakeitimo projektas galimai indikuoja šiuos svarbius reguliavimo aplinkos pokyčius, galinčius turėti įtakos ESO veiklai:

      (1)   Metodikos pakeitimo projekte numatoma keisti elektros sektoriuje taikomo Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (toliau – LRAIC) apskaitos modelio apimtį, modelį iš esmės priartinant prie investicijų grąžos ir nusidėvėjimo skaičiavimo remiantis ilgalaikio materialaus turto istorine įsigijimo verte (Metodikos pakeitimo projekto 11 punktas). Preliminariu vertinimu, šis pokytis lemtų ESO reguliuojamo turto (angl. regulated asset base (RAB)) vertės sumažėjimą 350–400 mln. eurų suma;

      (2)   Metodikos pakeitimo projekto nuostatos leidžia daryti preliminarią prielaidą, kad, vertinant 2016–2021 metų reguliavimo laikotarpio rezultatus, minėtuoju laikotarpiu apskaičiuota investicijų grąža ir nusidėvėjimas turėtų būti pakoreguoti iki sumos, apskaičiuotos atsižvelgiant į faktines minėto laikotarpio investicijų apimtis, t. y. iki turto istorinės įsigijimo vertės (Metodikos pakeitimo projekto 23 punktas). Preliminariu vertinimu, tokio perskaičiavimo įtaka (suma, kuria būtų mažinamas ESO ateityje nustatomas reguliuojamos veiklos pajamų lygis) sudarytų apie 160 mln. eurų;

      (3)   Metodikos pakeitimo projekto 14 punktu taip pat siūloma įvesti papildomą dedamąją, kuri gali būti skirta būtinai investicijų į esamų pagrindinių ir pagalbinių tinklo elementų atstatymą apimčiai užtikrinti. Preliminariu vertinimu, ši papildoma dedamoji galėtų atsverti apie pusę neigiamos įtakos, kylančios iš (1) ir (2) punktuose nurodytų pokyčių.

Metodikos pakeitimo projekte taip pat yra siūlomi ir kiti svarbūs, su LRAIC apskaitos modeliu nesusiję, pakeitimai, kurie turės būti detaliai įvertinti. Esant reikšmingai kitų pokyčių įtakai ESO veiklai, Grupė apie tai informuos atskirai.

Iki VERT nurodyto viešosios konsultacijos termino (2021 m. rugsėjo 23 d.) Grupė detaliai įvertins Metodikos pakeitimo projektą, pateiks pastabas ir pasiūlymus dėl Metodikos pakeitimo projekto tobulinimo, atsižvelgiant į siekį išlaikyti tvarų ir nuoseklų reguliavimą, užtikrinantį pakankamą ESO finansinį pajėgumą esamų bei suplanuotų projektų įgyvendinimui.

Pasibaigus viešosios konsultacijos terminui VERT įvertins gautas pastabas ir pasiūlymus bei viešame posėdyje priims sprendimą dėl Metodikos pakeitimo projekto tvirtinimo. Vadovaudamasi pakeista Metodika VERT ne vėliau nei iki 2021 m. spalio 15 d. priims sprendimą dėl viršutinės elektros skirstymo paslaugos kainos ribos ateinančiam reguliavimo periodui (2022–2026 m.).

Atkreipiame dėmesį, kad VERT organizuojamas Metodikos nuostatų, susijusių su LRAIC metodologinių gairių įgyvendinimu, LRAIC modelio ir jo pagrindu gautų rezultatų pristatymas suinteresuotoms šalims vyks 2021 m. rugsėjo 17 d., 13 val. Pristatymas vyks anglų kalba. Būtina registruotis el. paštu lina.bartkiene@vert.lt. Daugiau informacijos apie registraciją galima rasti čia (nuoroda).

Grupė apie su reguliavimo pokyčiais susijusias rizikas yra atskleidusi Grupės pirminio viešo akcijų siūlymo prospekte (20–21 psl.), Grupės (79 ir 193 psl.) ir ESO (35 psl.) finansinių ataskaitų pastabose.

Apie tolimesnius sprendimus informuosime teisės aktų numatytu būdu.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ Ryšių su visuomene vadovas
Arturas.ketlerius@ignitis.lt
Tel. +370 620 76076