Publicēts: 2018-06-19 10:42:06 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

Paziņojums par kreditoru pieteikšanos

Rīga, Latvija, 2018-06-19 10:42 CEST -- Likvidējamā ABLV Bank, AS, reģistrācijas numurs 50003149401, turpmāk – Banka, paziņo, ka ar 2018. gada 26. februāra akcionāru sapulces lēmumu nolemts apstiprināt Bankas pašlikvidācijas uzsākšanu. Par likvidatoriem iecelti Eva Berlaus, Arvīds Kostomārovs, Andris Kovaļčuks un Elvijs Vēbers. Finanšu un kapitāla tirgus komisija 2018.gada 12.jūnijā ir akceptējusi Bankas akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidāciju, kas uzskatāms par Bankas pašlikvidācijas uzsākšanas dienu.   

Lai nodrošinātu visu kreditoru interešu aizsardzību un saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 211.pantu ar šo paziņojumu likvidatori uzaicina Bankas kreditorus ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. septembrim (ieskaitot) pieteikt savus prasījumus (vai sūdzības) pret Banku, iesniedzot tos Bankas Likvidācijas komitejai Elizabetes ielā 23, Rīgā, LV-1010 Latvijas Republikā. Sīkāka informācija pieejama www.ablv.com.  

Institūcija, kura ir tiesīga izskatīt sūdzības par likvidāciju: Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Kungu iela 1, Rīga, LV-1050, Latvijas Republika.  

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com