English Estonian
Avaldatud: 2022-09-06 07:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Bigbank AS-i tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

 

Bigbank AS (registrikood 10183757, aadress Riia tn 2, Tartu, 51004; Bigbank) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Bigbanki poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 5. septembril 2022 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Bigbanki ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis, Lätis ja Leedus ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Bigbank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja „EUR 8.00 Bigbank allutatud võlakiri 22-2032” nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 21.09.2032 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 8% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Bigbankil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 20 000 võlakirjani. Samuti on Bigbankil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata allutatud võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1000 ühe võlakirja kohta.

Allutatud võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300002690 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 6. septembril 2022 kell 10.00 ja lõpeb 16. septembril 2022 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Bigbanki tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Bigbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus 6. september 2022 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp 16. september 2022 kell 15:30
Pakkumise tulemuste avalikustamine 19. september 2022 või sellele lähedane kuupäev
Pakkumise arveldus 21. september 2022 või sellele lähedane kuupäev
Esimene kauplemispäev Börsil 22. september 2022 või sellele lähedane kuupäev

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsi börsi (Börs) liige.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade ostmiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: EUR 8.00 Bigbank allutatud võlakiri 22-2032
ISIN kood: EE3300002690
Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta): 1000 eurot
Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Hinnaga (võlakirja kohta)
Tehingu vastaspool: Bigbank AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99000870377   
Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS SEB Pank
Tehingu väärtuspäev: 21. september 2022
Tehingu liik: „märkimiskorraldus“

Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Bigbank on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 22. september 2022 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Bigbank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et ja FI veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos Prospekti kokkuvõtte ja kokkuvõtte tõlgetega eesti, läti ja leedu keelde kättesaadavad Börsi infosüsteemi kaudu. Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Bigbanki veebilehel aadressil https://investor.bigbank.eu/et.

Enne Bigbanki tagamata allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Argo Kiltsmann
juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-mail:
Argo.Kiltsmann@bigbank.ee

www.bigbank.ee

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast  Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bigbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

 


Bigbank Base Prospectus.pdf
Bigbank Prospectus Summary First tranche.pdf
Bigbank Prospectus Summary First trancheEST.pdf
Bigbank Prospectus Summary First trancheLT.pdf
Bigbank Prospectus Summary First trancheLV.pdf