Avaldatud: 2014-06-30 13:17:55 CEST
Nordic Fibreboard
Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Pärnu, 2014-06-30 13:17 CEST -- Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 30. juunil 2014. a. Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.30. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 878 473 häält, mis moodustab 64,0 % aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2013. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2013. a. oli 14 722 tuhat eurot  ning Seltsi puhaskahjum oli 706 tuhat eurot.

2. 2013.a. majandusaasta kahjumi katmine

Katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum summas 706 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. 2014. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida 2014. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

         Martin Kalle
         Juhatuse esimees
         447 8331
         martin.kalle@skano.com
         www.skano.com