English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-28 16:22:08 CEST
Atsinaujinancios energetikos investicijos UAB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Šaukiamas eilinis visuotinis uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB "Atsinaujinančios Energetikos Investicijos" akcininkų susirinkimas

Valdymo įmonės UAB „LORDS LB ASSET MANAGEMENT“ (toliau – Valdymo įmonė) iniciatyva ir vadovaujantis Valdymo įmonės 2023 m. kovo 28 d. sprendimu dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, 2023 m. balandžio 20 d. 11:00 val. šaukiamas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios Energetikos Investicijos", įmonės kodas 304213372, buveinės adresas Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau - Susirinkimas), kuris įvyks Bendrovės buveinėje.

Siūloma Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Grupės ir Bendrovės 2022 m. audituotųjų finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo tvirtinimas
  2. Bendrovės 2022 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
  3. Audito kompanijos rinkimas atlikti Bendrovės 2023 m. finansinės atskaitomybės auditą ir apmokėjimo sąlygų nustatymas

Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia nuo 10:00 val.

Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę asmenys, Susirinkimo dieną esantys Bendrovės akcininkais asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys,  su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Atvykstantiems į Susirinkimą dalyviams privaloma turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiems asmenims privaloma turėti įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ar kitą dokumentą.

Visą medžiagą šaukiamo Susirinkimo darbotvarkės klausimais, sprendimų dėl kiekvieno Susirinkimo darbotvarkės klausimo projektus, kitus dokumentus ir informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu galima gauti Bendrovės buveinėje.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:

Rūta Abromavičienė

Valdymo įmonės vyresnioji teisininkė 

Jogailos g. 4, 01116 Vilnius, Lietuva

+370 5 261 94 70

ruta.abromaviciene@lordslb.lt