Avaldatud: 2021-06-18 16:22:48 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods allutatud konverteeritavate võlakirjade mitteavaliku pakkumise ja tagatud võlakirjade mitteavaliku pakkumise märkimistulemused / tehingud seotud isikutega

TEADE EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS, JAGAMISEKS VÕI EDASTAMISEKS, OSALISELT VÕI TERVIKUNA, OTSESELT VÕI KAUDSELT, AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES, AUSTRAALIAS, KANADAS, HONGKONGIS, JAAPANIS, UUS-MEREMAAL, SINGAPURIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI MUJAL, KUS ANTUD INFO AVALDAMINE VÕI EDASTAMINE EI OLE LUBATAV.

AS PRFoods (edaspidi „PRFoods“) teavitas investoreid 04.06.2021 börsiteatega, et on viimas läbi allutatud konverteeritavate võlakirjade emissiooni , mille raames emiteerib PRFoods kuni 350 allutatud konverteeritavat võlakirja, maksimaalse kogunimiväärtusega kuni 3 500 000 EUR, nimiväärtusega 10 000 EUR allutatud konverteeritava võlakirja kohta, intressimääraga 7% kalendriaastas ja lunastustähtajaga 01.10.2025 (edaspidi „Konverteeritavad võlakirjad“). Konverteeritavate võlakirjade märkimisperiood lõppes 14.06.2021. Mitteavaliku pakkumise raames märkisid investorid kokku 237 Konverteeritavat võlakirja, kogunimiväärtusega 2 370 000 EUR, ehk ligikaudu 67% pakkumise maksimaalsest mahust. Pakkumise tulemusena otsustas PRFoods jaotada investoritele kokku 237 Konverteeritavat võlakirja, kogunimiväärtusega 2 370 000 EUR. PRFoods kavatseb pakkumise tulemusena investoritele jaotatavad Konverteeritavad võlakirjad emiteerida ligikaudu 22.06.2021 pärast Konverteeritavate võlakirjade märkimishinna tasumist investorite poolt.

Siinkohal teavitab PRFoods, et Konverteeritavate võlakirjade mitteavaliku pakkumise raames esitasid märkimisavaldused teiste investorite seas ka PRFoods aktsionärid Amber Trust II S.C.A., SICAR (edaspidi „Amber Trust“), KJK Fund SICAV-SIF (edaspidi „KJK“) ja Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ (edaspidi „LBK “), kes märkisid kokku 217 Konverteeritavat võlakirja, kogunimiväärtusega 2 170 000 EUR. Konverteeritavate võlakirjade märkimine viidatud PRFoods aktsionäride poolt toimus ühetaolistel tingimustel kõigi Konverteeritavate võlakirjade mitteavalikus pakkumises osalenud investoritega. Märkimise tulemusena jaotas PRFoods aktsionärile Amber Trust 171 Konverteeritavat võlakirja, kogunimiväärtusega 1 710 000 EUR, mille märkimishinna tasub Amber Trust PRFoods-ga 01.03.2021 sõlmitud 1,000,000 EUR suurusest laenulepingust tuleneva nõude ning osaliselt ka 14.07.2017 sõlmitud 1 500 000 EUR suurusest laenulepingust tuleneva nõude tasaarvestamise teel. KJK-le ja LBK OÜ-le jaotas PRFoods vastavalt 36 ja 10 Konverteeritavat võlakirja, kogunimiväärtusega vastavalt 360 000 EUR ja 100 000, mille märkimishinna tasuvad viidatud aktsionärid täies ulatuses rahas vastavalt Konverteeritavate võlakirjade 24.05.2021 kinnitatud tingimustele ja 04.06.2021 kinnitatud lõplikele tingimustele.

Lisaks teavitas PRFoods investoreid 07.05.2021 börsiteatega (mida on parandatud vastavalt 18.05.2021 parandusteatele), et on kavandamas võlakirjade, ISIN-koodiga EE3300001577 (edaspidi „Tagatud võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020) kohaselt, lisaemissiooni mahus kuni 1 000 000 EUR.

Kooskõlas PRFoods nõukogu 14.05.2021 otsustega, otsustas PRFoods juhatus oma 10.06.2021 otsusega läbi viia Tagatud võlakirjade suunatud mitteavaliku pakkumise aktsionärile Amber Trust. Tagatud võlakirjade märkimisperiood lõppes 14.06.2021 ning selle tulemusena märkis Amber Trust kõik suunatud mitteavaliku pakkumise raames pakutud 10 000 Tagatud võlakirja, nimiväärtusega 100 EUR Tagatud võlakirja kohta, lunastustähtajaga 22.01.2025, ennetähtaegse lunastamise õigusega ning fikseeritud intressimääraga 6,25% kalendriaastas. Muus osas vastavad Tagatud võlakirjade põhitingimused 07.05.2021 börsiteates (mida on parandatud vastavalt 18.05.2021 parandusteatele) toodule. Tagatud võlakirjade väljalaskehinna, milleks PRFoods juhatus määras 100,25 EUR Tagatud võlakirja kohta, tasub Amber Trust täielikult enne Tagatud võlakirjade emiteerimist, tasaarvestades vastava väljalaskehinna PRFoods-ga 14.07.2017 sõlmitud 1 500 000 EUR suurusest laenulepingust tuleneva tasumata põhinõude ja osaliselt ka intressinõudega.

Kuivõrd aktsionärid Amber Trust ja KJK omavad PRFoods-s väärtpaberituru seaduse tähenduses olulist osalust, ning LBK OÜ on PRFoods juhatuse liikme Indrek Kaselaga seotud äriühing, on ülalkirjeldatud Konverteeritavate võlakirjade märkimine Amber Trust, KJK ja LBK OÜ poolt, Tagatud võlakirjade märkimine Amber Trust poolt, ja selle tulemusel võlakirjade emiteerimine nimetatud isikutele, samuti kirjeldatud tasaarvestuse tehingud tehinguteks seotud isikuga Nasdaq Tallinna Börsi reglemendi „Nõuded emitentidele“ mõistes.

PRFoodsi nõustab Võlakirjade mitteavaliku pakkumise ja Võlakirjade emissiooni läbiviimisel juriidilistes küsimustes Advokaadibüroo COBALT OÜ ja finantsküsimustes Redgate Capital AS.

Oluline teave:

Käesolev teade ei ole käsitletav müügipakkumisena või kutsena Võlakirjade omandamiseks, samuti ei toimu Võlakirjade müüki ega pakkumist üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee