English Estonian
Avaldatud: 2024-05-07 07:45:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Liven AS-i rohevõlakirjade avaliku pakkumise teade

 

Liven AS (registrikood 12619609, aadress Telliskivi tn 60/5, 10412, Tallinn, Eesti; Liven) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata rohevõlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Liveni poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 6. mail 2024 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Liveni ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Pakkumine hõlmab avalikku pakkumist jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Huvilistele korraldab Liven ettevõtet ja pakkumist tutvustava seminari 8. mail kell 18:00 Liveni salongis aadressil Telliskivi 60 / 5, Tallinn (esimene korrus). Seminar on eesti keeles ja vajalik on eelnev registreerimine.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Liven kuni 4 000 tagamata võlakirja „EUR 10,5% Liven rohevõlakiri 24-2028 nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtpäevaga 23.05.2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Livenil õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 7 000 võlakirjani. Samuti on Livenil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1 000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE3300004332 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 7. mail 2024 kell 10.00 ja lõpeb 16. mail 2024 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Võlakirjade näol on tegemist Liveni tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjadest tulenevad kohustused on vähemalt samal järjekohal Liveni kõigi muude tagamata võlakohustustega.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus 7. mai 2024 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp 16. mai 2024 kell 16.00
Pakkumise tulemuste avalikustamine 20. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev
Pakkumise arveldus 23. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev
Esimene kauplemispäev Börsil 24. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik: investori nimi
Väärtpaberikonto: investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur: investori kontohalduri nimi
Väärtpaber: EUR 10,5% Liven rohevõlakiri 24-2028
ISIN kood: EE3300004332
Väärtpaberite arv: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta): 1 000 eurot
Tehingu summa: Võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna Hinnaga (võlakirja kohta)
Tehingu vastaspool: Liven AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: 99112753984
Tehingu vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev: 23. mai 2024
Tehingu liik: „märkimiskorraldus“ või „ost“

Rohevõlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

Liven on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 24. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Liven teeb kõik jõupingutused võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks, ei saa Liven võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist tagada.

Prospekti kättesaadavus

Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Liveni veebilehel aadressil https://www.liven.ee/investor ja FI veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega kättesaadav Börsi infosüsteemi kaudu. Liveni võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Liveni veebilehel aadressil https://www.liven.ee/investor.

Enne võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti ja pakkumise tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Joonas Joost
Finantsjuht
e-mail:
joonas.joost@liven.ee

https://liven.ee/

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja Prospekti kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Liveni võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Liveni võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

 


Loplikud tingimused 1. seeria.pdf
Pohiprospekt.pdf
Prospekti kokkuvote 1. seeria.pdf