English Estonian
Avaldatud: 2022-05-17 08:15:00 CEST
LHV Group
Uute aktsiate emiteerimine

Parandusteade: AS LHV GROUP AKTSIATE AVALIKU PAKKUMISE, NOTEERIMISE JA KAUPLEMISELE VÕTMISE TEADE

- Teate tekstis on parandatud kuupäevi - 

AS LHV Group (registrikood 11098261, aadressiga Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; edaspidi LHV) kuulutab käesolevaga välja aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 16. mai 2022 registreeritud täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval LHV ja FI veebilehekülgedel (Prospekt). Prospekti eestikeelne tõlge on avalikustatud LHV veebileheküljel. Pakkumise täpsed tingimused on kirjeldatud Prospektis.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise aluseks on 30. märtsil 2022 toimunud LHV aktsionäride üldkoosoleku otsusega muudetud põhikirjast tuleneva õiguse alusel LHV nõukogu poolt 04. mail 2022 vastu võetud otsus suurendada LHV aktsiakapitali kuni 694 444 uue lihtaktsia (võimalusega suurendada pakkumise mahtu kuni 972 222 uue lihtaktsiani) nimiväärtusega 1 euro (Pakutavad Aktsiad) väljaandmise teel. Pakutavate Aktsiate märkimishind on 36 eurot, millest 1 euro on nimiväärtus ja 35 eurot ülekurss (Pakkumise Hind). 

LHV olemasolevatel aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks 13. mai 2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning selle kohaselt kuulub väljastamisele kokku 705 762 märkimise eesõigust (Märkimisõigus). Märkimisõigused kannavad ISIN koodi EE3700080742 ning need kantakse hiljemalt 17. mail 2022 üle aktsionäri samale väärtpaberikontole, kus hoiti aktsiaid.

LHV on esitanud taotluse Nasdaq Tallinna börsile Märkimisõiguste noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Märkimisõigustega kauplemine algab eelduslikult 18. mail ning lõppeb 30. mail 2022. Nasdaq Tallinna börsil saavad Märkimisõigusi soetada ka isikud, kes varem pole LHV aktsionärid olnud. Eeldusel, et Pakkumist ei tühistata, garanteerib iga Märkimisõigus investorile jaotusel ühe Pakutava Aktsia. Märkimisõiguse omamine ei tähenda Pakutava Aktsia märkimist ja Pakkumises osalemiseks tuleb investoritel esitada Pakutavate Aktsiate märkimiskorraldus. Soovi korral võib märkida rohkem Pakutavaid Aktsiaid, kui investoril on Märkimisõigusi. Ülemärkimise korral on nõukogul õigus pakkumise mahtu suurendada ning sellisel juhul jaotatakse üle märkinud investorite vahel Märkimisõigusi omanud investorite poolt mitte märgitud ja emissioonimahu suurenemist tulenevad Pakutavad Aktsiad kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

Pakutavate Aktsiate märkimisperiood algab 18. mail 2022 kell 10.00 Eesti aja järgi ning lõpeb 01. juunil 2022 kell 16.00 Eesti aja järgi (Märkimisperiood).

Pakkumine toimub ainult Eestis ning üheski teises jurisdiktsioonis avalikku pakkumist ei toimu. Pakkumine koosneb (i) pakkumisest Eesti jaeinvestoritele ning (ii) pakkumisest kutselistele investoritele nii Eestis kui ka mujal Euroopa Liidus prospektimääruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses ning teistele investoritele, tuginedes teatud eranditele, mis kohalduvad iga jurisdiktsiooni õiguses, kus Pakkumine toimub.

LHV otsustab Pakutavate Aktsiate jaotuse pärast Märkimisperioodi lõppu 02. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval.

Pakutavad Aktsiad kannavad pärast nende registreerimist Eesti äriregistris võrdseid õigusi olemasolevate LHV aktsiatega ning need registreeritakse Nasdaq CSD SE poolt peetavas Eesti Väärtpaberiregistris (EVK) ISIN koodi EE3100073644 all.

Investor, kes soovib Pakutavaid Aktsiaid märkida, peaks võtma ühendust tema EVK väärtpaberikontot haldava kontohalduriga ja esitama Märkimiskorralduse. Märkimiskorraldus tuleb esitada kontohaldurile Märkimisperioodi lõpuks. Investor võib Märkimiskorraldus esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt halduri klienditeeninduskontoris, interneti teel või muul moel). Märkimiskorraldus edastatakse EVK-le.

Aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

LHV plaanib esitada  Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse Pakutavate Aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks reguleeritud turul (Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas). Pakutavate Aktsiatega kauplemine algab eelduslikult 14. juunil 2022 või sellele lähedasel kuupäeval pärast Pakutavate Aktsiate registreerimist Eesti äriregistris ja EVK-s.  

Prospekti kättesaadavus

Inglise keelne prospekt on avalikustatud ning see on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil investor.lhv.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil fi.ee. Prospekti eestikeelne tõlge on elektroonilises vormis kättesaadav LHV veebilehel aadressil investor.lhv.ee. Lisaks eelnevale on prospekt kättesaadav Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu.

Pakkumise olulised kuupäevad

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

18. mai 2022 Märkimisperioodi algus, Märkimisõigustega Nasdaq Tallinna Börsil kauplemise algus
30. mai 2022 Märkimisõigustega Nasdaq Tallinna Börsil kauplemise lõpp
01. juuni 2022 Märkimisperioodi lõpp
02. juuni 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste väljakuulutamine
03. juuni 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise arveldamine (arveldamise ajal on Pakutavatel aktsiatel ajutine ISIN-kood)
10. juuni 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakutavate Aktsiate registreerimine Eesti äriregistris
14. juuni 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakutavatele Aktsiatele antakse alaline ISIN-kood EE3100073644
14. juuni 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakutavate Aktsiatega Nasdaq Tallinna Börsil kauplemise esimene päev

 

Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee

Oluline informatsioon

Käesolev teave on väärtpaberite reklaam EL-i määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast AS-i LHV Group aktsiate pakkumist ega üleskutset aktsiate ostmiseks. Pakkumine aktsiate omandamiseks tehakse prospekti alusel, mis on heaks kiidetud Finantsinspektsiooni poolt ja avalikustatud aktsiate avaliku pakkumise väljakuulutamise päeval. Prospekt on kättesaadav Finantsinspektsiooni ja AS-i LHV Group kodulehtedel aadressidel vastavalt fi.ee ja investor.lhv.ee. Investorid peaksid enne investeerimisotsuse tegemist tutvuma prospektis avaldatud informatsiooniga, et mõista kõiki investeeringuga seotud asjaolusid. Finantsinspektsiooni poolt prospekti heakskiitmine ei ole käsitletav AS-ile LHV Group ega pakutavatele väärtpaberitele heakskiidu andmisena. Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis.

ManusProspectus_2022-EN.pdf