Paskelbta: 2016-04-29 15:10:29 CEST
Vilkyskiu Pienine
Pranešimas apie esminį įvykį

2016-04-29 įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Vilkyškių pieninė eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2016 m. balandžio 29 d., buvo priimti šie sprendimai:

1 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. konsoliduoto metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtintas bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už 2015 metus.

2 darbotvarkės klausimas – Auditoriaus išvados apie bendrovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Išklausyta.

3 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniai už 2015 metus.

4 darbotvarkės klausimas – Bendrovės 2015 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas paskirstytino pelno pagal TFAS paskirstymas taip:

  Tūkst. EUR
1) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2014 metų pabaigoje 10,518
2) Akcininkų patvirtinti dividendai už 2014 metus 836
3) Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 0
4) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 87
5) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 9,595
6) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas -83
7) Pervedimai iš rezervų 169
8) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 9,681
-           pelno dalis, paskirta į privalomuosius rezervus 0.454
-          pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
-          pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 0
-          pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0
-          pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0
9) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9,681

 5 darbotvarkės klausimas – Sprendimas dėl savų akcijų supirkimo.

Patvirtintas sprendimas dėl savų akcijų supirkimo:

  1. Supirkti iki 10 procentų savų akcijų.
  2. Savų akcijų supirkimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą.
  3. Laikotarpis per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – iki 2017 m. balandžio 28 d.
  4. Nustatyti įsigyjamų savų akcijų maksimalią vienos akcijos kainą – 2.10 EUR, o minimalią vienos akcijos įsigijimo kainą nustatyti lygią vienos akcijos nominaliai vertei, t.y. 0.29 EUR.
  5. Pavesti valdybai organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, laikantis šiame nutarime nustatytų sąlygų ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytų reikalavimų.

6 darbotvarkės klausimas – Dėl bendrovės audito įmonės rinkimo 2016, 2017 ir 2018 metams ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.  

1) Bendrovės 2016, 2017 ir 2018 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkta audito įmonė KPMG Baltics, UAB.
2) Bendrovės generalinis direktorius Gintaras Bertašius įgaliotas sudaryti audito paslaugų sutartį su KPMG Baltics, UAB ir nustatyti apmokėjimo už audito paslaugas sąlygas.

7 darbotvarkės klausimas – Audito komiteto nepriklausomo nario rinkimas.

Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkta Aušra Lobinienė.

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         tel. 8-441-55 102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 2015.pdf