Paskelbta: 2018-11-30 08:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Metinė informacija

AB "VILNIAUS BALDAI" 2018 metų audituota metinė informacija

Pateikiamos AB "VILNIAUS BALDAI" audituotos konsoliduotos ir bendrovės 2018 metų, pasibaigusių 2018 m. rugpjūčio 31d., finansinės ataskaitos.

Pridedama:

1. Atsakingų asmenų patvirtinimas;

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis konsoliduotas pranešimas, konsoliduotos ir bendrovės 2018 metų, pasibaigusių 2018 m. rugpjūčio 31 d., finansinės ataskaitos.


Kontaktinis asmuo:
Vyr. finansininkė
Renata Banevičiūtė
Tel +370 5 2525700

Priedas


AB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2018 m. pasibaigusius 2018 m. rugpjucio 31 d.pdf