Avaldatud: 2020-11-05 08:30:00 CET
Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedas 2020. aasta kolmandas kvartalis 1,3 miljonit reisijat, mida on 55,8% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv langes eelmise aastaga võrreldes 1,9% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu langes 50,0% ehk 144,0 miljoni euro võrra 143,7 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 5,7 miljonit eurot (2019. aasta kolmandas kvartalis 83,2 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum 23,9 miljonit eurot (2019. aasta kolmanda kvartali puhaskasum oli 54,6 miljonit eurot).

Kolmandas kvartalis mõjutasid kontserni müügitulu ja majandustulemust järgmised äritegevusega seotud tegurid:

 • Covid-19 ja sellega seotud reisipiirangud;
 • sõidugraafikute muudatuste tõttu 7% võrra vähenenud reiside arv;
 • maksimaalset täituvust sätestavad piirangud kruiisilaevadel.

Koroonaviiruse haiguse mõju (Covid-19) ja reisipiirangud

Kolmanda kvartali tegevustele avaldasid ulatuslikku mõju Covid-19 kaasnenud olukord, rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt. Olgugi, et piirangud enamustel turgudel olid varasemast leebemad kuni
septembri keskpaigani, kehtisid Rootsiga seonduvad rahvusvahelist reisijatevedu puudutavad piirangud terve kvartali vältel.

Kolmandas kvartalis kehtisid mitmed muutused äritegevuses.

 • Alates 15. märtsist on peatatud Tallinn-Stockholmi liini igapäevane opereerimine laevadega Baltic Queen ja Victoria I.
 • Alates 16. märtsist on peatatud Riia-Stockholmi liini igapäevane opereerimine laevadega Romantika ja Isabelle.
 • Alates 19. märtsist on peatatud Helsingi-Stockholmi liini opereerimine laevadega Silja Serenade ja Silja Symphony.
 • Tallink City Hotel on suletud alates 18. märtsist ja läbib septembris alanud kapitaalremondi.

Kvartali jooksul suunati laevu paindlikult teistele liinidele.

 • Kruiisilaev Victoria I suunati Tallinn-Helsingi liinile. Laev tegi ka ühe erikruiisi Helsingist Saaremaale, Tallinnast Mariehamni ja Tallinnast Riiga ning neli edasi-tagasi reisi Riia-Stockholmi liinil. Kruiisilaev Baltic Queen tegi kaheksa erikruiisi Tallinnast Mariehamni ja 15 erikruiisi Tallinnast Turusse. Samuti tegi kruiisilaev kaks erakorralist edasi-tagasi reisi Tallinn-Stockholmi liinil ning neli erikruiisi Helsingi-Riia liinil.
 • Kruiisilaev Romantika tegi neli erikruiisi Riiast Mariehamni ja viis Riiast Helsingisse. Laev tegi ka kaheksa erakorralist edasi-tagasi reisi Riia-Stockholmi liinil kaubavedude liikumise tagamiseks. Kruiisilaev Isabelle opereeris Paldiski-Kapellskär liinil.
 • Kruiisilaev Silja Serenade opereeris Helsingi-Riia liinil. Kruiisilaev Silja Symphony tegi 16 erikruiisi Stockholmist Visbysse ja kuus Stockholmist Härnösandi.

Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star ning kaubalaev Seawind, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaev Regal Star ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy opereerisid oma tavapärastel liinidel. 2020. aasta juulist alates opereerib kaubalaevale Regal Star lisaks Paldiski-Kapellskär liinil ka kaubalaev Sailor.

Personali puudutavad muudatused
Covid-19-st põhjustatud olukorra tõttu kehtisid 2020. aasta kolmandas kvartalis järgmised personali puudutavad muudatused:

 • enamus Soome personalist olid ajutiselt koondatud, v.a töötajad, kes täitsid ülesandeid;
 • Rootsi personali töökoormus oli vähendatud varieeruvas ulatuses.

Tulenevalt erinevast tööseadusandlusest kontserni tegutsemisriikides, sai kõige efektiivsemalt reageerida ärikeskkonnas toimunud muudatustele Soome lipu all opereerivatel laevadel. Olukord tööjõu vähendamisega on kõige keerulisem Eestis ja Lätis, kuna seadusandlus ei näe ette palgata puhkusele saatmise võimalust selliselt, et töötajatele rakenduksid ka teised toetusmeetmed. Sellest tulenevalt on Eestis ja Lätis vajalik läbi viia aeganõudev koondamisprotsess, mille positiivne mõju finantstulemustele ilmneb 2021. aasta alguses.

Aruandeperioodi vältel toimusid varasemalt alustatud kollektiivsed koondamised. Kolmandas kvartalis alustati kollektiivsete koondamistega, mis võib neljanda kvartali lõpu seisuga hõlmata potentsiaalselt täiendavat kuni 1 500 töötajat. Aruandekuupäeva seisuga on koondatud enam kui 900 töötajat.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid töötajate keskmine arv kvartali jooksul ning töötajate arv kvartali lõpu seisuga, vastavalt 18,8% ja 19,9%.

Toetusmeetmed
Kontsern on kvartali jooksul saanud otseseid rahalisi toetusi kokku summas 3,8 miljonit eurot Rootsi riigi ajutise töötasu kompsenseerimise abimeetme näol.

2020. aasta teises kvartalis kiitis Eesti Vabariigi Riigikogu heaks seaduse muudatuse, millega vabastatakse laevad alates käesoleva aasta aprillist kaheteistkümneks kuuks veeteetasu maksmise kohustusest. Veeteetasu maksmise kohustusest vabastamise mõju kolmandas kvartalis oli kokku 1,1 miljonit eurot.

Tegevused likviidsuse parandamiseks
30. juulil 2020 otsustas aktsionäride üldkoosolek 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Covid-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel maksude tasumist edasi lükata. Kolmanda kvartali lõpu seisuga ulatus edasilükatud maksukohustus 9,5 miljoni euroni, mille tasumine toimub kuni 2021. aasta sügiseni.

Lisameetmena pikendas kontsern oma tarnijate arvete maksetähtaegasid.

Müügitulu ja segmendid

2020. aasta kolmandas kvartalis vähenes kontserni kogu müügitulu 144,0 miljoni euro võrra 143,7 miljoni euroni. 2019. aasta kolmandas kvartalis oli kogu müügitulu 287,8 miljonit eurot ja 2018. aastal 283,6 miljonit eurot.

Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) vähenes 136,2 miljoni euro võrra 132,2 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv Covid-19 viirusest tulenev eriolukord ning kehtestatud reisipiirangud. 

Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes 39,3%, ent veetud kaubaveoühikute maht kasvas 7,4% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 32,0 miljoni euro võrra ja oli 70,2 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 29,7 miljoni euro võrra 3,3 miljoni euroni. Eesti-Soome liini tulemused sisaldavad ka Tallinn-Turu ja Tallinn-Mariehamn liinide opereerimist.

Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv langes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 61,0% võrra ja transporditud kaubaveoühikute maht 10,4% võrra. Liinide müügitulu vähenes 52,1 miljoni euro võrra 54,3 miljoni euroni ja segmendi tulem vähenes 30,7 miljoni euro võrra -10,1 miljoni euroni. Soome-Rootsi liini tulemused sisaldavad ka Helsingi-Riia liini opereerimist ning erikruiise Stockholmist Visbysse ja Härnösandi.  

Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel vähenes veetud reisijate arv 95,7% võrra, transporditud kaubaveoühikute maht langes seevastu vaid 6,8% võrra. Segmendi müügitulu langes 31,0 miljoni euro võrra 5,0 miljoni euroni ning segmendi tulem vähenes 10,6 miljoni euro võrra -3,5 miljoni euroni. Eesti-Rootsi liinide tulemused kajastavad Paldiski-Kapellskäri liini opereerimist ning Tallinn-Stockholmi liini piiratud opereerimist septembris.

Läti-Rootsi liinil igapäevast opereerimist kvartali jooksul ei toimunud. Kvartali jooksul veetud reisijate arv ja kaubaühikute maht vähenesid vastavalt 90,0% ja 84,7% võrra, peegeldades liini piiratud mahus opereerimist. Laevaliini müügitulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 21,1 miljoni euro võrra ja oli 2,7 miljonit eurot. Segmendi tulem vähenes 8,8 miljoni euro võrra -3,5 miljoni euroni. Läti-Rootsi liini tulemused kajastavad Riia-Stockholmi liini piiratud opereerimist ning erikruiise Riiast Helsingisse ja Mariehamni kruiisilaevaga Romantika.

Muu segmendi müügitulu langes kokku 9,9 miljoni euro võrra ja oli 12,6 miljonit eurot. Languse tingisid peamiselt märkimisväärselt langenud majutuse müük ning väiksem hotellides pakutavate teenuste tulu. Segmendi müügitulule avaldasid positiivset mõju kasv veebipoe müügitulus, Burger King restoranide avamine ning tulu sildumisteenuse osutamisest Tallinna Vanasadamas.

Kasum

Kontserni 2020. aasta kolmanda kvartali brutokasum vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 89,7 miljoni euro võrra ja oli -3,0 miljonit eurot. EBITDA vähenes 77,5 miljoni euro võrra ja moodustas 5,7 miljonit eurot.

Kontserni majandustulemusi mõjutasid majandusaasta kolmandas kvartalis järgnevad asjaolud:

 • Tegevuskulude oluline vähenemine;
 • ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 3,1 miljonit eurot;
 • toetusmeetmete positiivne mõju, sisaldades ajutisi töötasu kompenseerimise abimeetmeid Rootsis ja laevade veeteetasude maksmise kohustusest vabastamist Eestis.

Kontserni varade amortisatsioonikulu kasvas eelmise aastaga võrreldes 1,6 miljoni euro võrra ja oli 25,4 miljonit eurot. Netofinantskulud vähenesid eelmise aastaga võrreldes 0,6 miljoni euro võrra.

Kontserni auditeerimata puhaskahjum oli 2020. aasta kolmandas kvartalis 23,9 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta. 2019. aasta samal perioodil oli puhaskasum 54,6 miljonit eurot ehk 0,082 eurot aktsia kohta võrreldes 2018. aasta kolmanda kvartali puhaskasumiga suuruses 46,1 miljonit eurot ehk 0,069 eurot aktsia kohta.

2020. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused

2020. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 3,3 miljonit reisijat, mida on 56,3% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 49,7% võrra ja oli kokku 363,6 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 6,9 miljonit eurot (2019. aasta esimesed 9 kuud: 137,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 81,5 miljonit eurot (2019. aasta esimesed 9 kuud: 44,2 miljonit eurot kasumit)

2020. aasta 9 kuu finantstulemust mõjutasid järgnevad asjaolud:

 • Muudatused laevade ja hotellide tegevuses Covid-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu;
 • kokku 79 päeva kestnud kuue laeva planeeritud hooldustööd (2019. aasta esimese 9 kuu jooksul 124 hooldustööde päeva);
 • ühekordsete koondamiskulude negatiivne mõju summas 5,1 miljonit eurot;
 • erinevad otsesed rahalised toetused.

Investeeringud

2020. aasta kolmandas kvartalis olid kontserni investeeringud kokku 53,8 miljonit eurot, millest suurem osa ehk 49,4 miljonit eurot oli seotud uue shuttle-laeva MyStar ehitusega.

Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti tehti investeeringuid seoses Burger King restoranide avamisega.

Dividendid

Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning ettevõtte pikaajalisi huve silmas pidades tegi aktsionäride üldkoosolek otsuse 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Finantsseisund

Kontserni netovõlg suurenes kolmandas kvartalis 46,7 miljoni euro võrra ja oli kokku 640,5 miljonit eurot. Netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 15,9.

Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 115,0 miljonit eurot (30. septembril 2019 108,1 miljonit eurot).

30. septembril 2020 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 30,7 miljonit eurot (30. septembril 2019 38,2 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti 84,3 miljonit eurot (30. septembril 2019 69,8 miljonit eurot).

Majanduskeskkond

Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas.

2020. aasta kolmandas kvartalis domineerisid majanduskeskkonda Covid-19 olukord ning sellest tulenevad piirangud ning reisimist mittesoodustav kommunikatsioon ametivõimudelt. Kvartali alguseks oli Covid-19 olukord paranenud ning enamus koduturgudel seatud piirangutest olid kaotatud, välja arvatud Rootsiga seonduvad. Septembri keskpaigas kehtestati uued reisijatevedu takistavad piirangud.

Kui paindlikum seadusandlus on võimaldanud Soome ja Rootsi töötajatel olla ajutiselt koondatud, on sarnaselt paljudele teistele äriühingutele kontserni Eesti ja Läti ettevõtetes toimunud ulatuslikud koondamisprotsessid. Säärased erinevused turgudel kajastuvad ka tarbija kindlusetundes, mis OECD andmete kohaselt taastus kvartali vältel Rootsis ja Soomes arvestataval määral, kuid jäi Eestis ja Lätis jätkuvalt madalale tasemele.

Kontserni jaoks väljendus tarbijate mõnevõrra taastunud kindlustunne Rootsis ja Soomes suurenenud nõudluses suvel toimunud erikruiiside järele. Üldine nõudlus reisimisele püsis aga erinevate takistavate tegurite tõttu madal. Rahvusvahelised reisimise piirangud ja vähenenud lennuliiklus tähendas ka väljastpoolt koduturge tulevate reisijate nõudluse sisulist puudumist ning tulenevalt riiklikest reisimise ja piiriületuse piirangutest oli Rootsi liinidel võimalik osutada sisuliselt vaid rahvusvahelist kaubaveo teenust.

Kaubaveo turul läks kolmandas kvartalis reisijate ärist paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine enamustel koduturgudel, välja arvatud Soomes. Sõidugraafikute muudatustest ning tihedast hinnakonkurentsist tingituna langesid aga nii kaubaveoühikute arv kui ka keskmine ühikutulu.

2020. aasta kolmandas kvartalis vähenes eurodes mõõdetud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 40%. Sama perioodiga võrreldes langes kontserni kütusekulu 36%. Lisaks turuhinna langusele mõjutasid kütusekulu ka muudatused sõidugraafikutes ning turuhinnast kõrgemal tasemel tehtud hinna fikseerimise kokkulepe.

Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige Covid-19 globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotud reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele.

Sündmused III kvartalis

Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks
Uue shuttle-laeva ettemaksu osamaksed, kokku summas 37,1 miljoni eurot, tehti 2020. aasta kolmandas kvartalis.

Dividendid
30. juulil 2020 otsustas aktsionäride üldkoosolek 2019. majandusaasta puhaskasumist dividende mitte maksta.

Arvelduskrediidi limiidi suurendamine
Kolmandas kvartalis suurendas kontsern oma olemasolevat SEB Pank AS-i arvelduskrediidi limiiti 20,0 miljoni euro võrra. Arvelduskrediidi limiidi suurendamine aitab parandada kontserni likviidsust.

Suuremahuline reorganiseerimine
2020. aasta septembris algatas kontsern täiendava kollektiivse koondamise protsessi erinevates kontserni kuuluvates ametiühingutes. Kollektiivse koondamise protsessid algatati Eestis ja Lätis.

Tallink City Hotel’i renoveerimine
Tallinnas asuv Tallink City Hotel läbib kapitaalremondi, mille tööd algasid 2020. aasta septembris. Hotelli uuendustööd kestavad kuni 2021. aasta mai lõpuni ning hotell plaanitakse taas avada järgmise aasta juunis.

Burger King restoranide avamine
Kontsern jätkas ettevalmistustega Burger Kingi restoranide avamiseks. Kvartali jooksul avati üks restoran Tartus. Kontsern on kindlustanud esimeste, 2020. aasta neljandas kvartalis, Lätis ja Leedus avatavate restoranide asukohad.

Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade

Uue shuttle-laeva MyStar ettemaks
Uue shuttle-laeva ettemaksu viimane osamakse summas 12,4 miljonit eurot tehakse 2020. aasta neljandas kvartalis.

Koostöö läbirääkimised ametiühingutega
2020. aasta oktoobris alustasid kontserni Soome ja Rootsi äriühingud koostöö läbirääkimisi ametiühingute esindajatega, millele võivad järgneda muudatused organisatsiooni struktuuris, koondamised, töötundide vähendamine ning ajutised koondamised.

Tallink Hotel Riga tegevuse peatamine
Tallink Hotel Riga tegevus peatati alates 18. oktoobrist 2020. Hotell on suletud kuni 2021. aasta kevadeni, kui tegevuskeskkond ei parane varem.

Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Juhatuse hinnangul kontsern 2020. majandusaastal kasumit ei teeni.

Tulenevalt Covid-19 põhjustatud oluolukorra jätkumisest on tulude teenimise väljavaade muutunud ebakindlaks ning sõltub suuresti välistest teguritest nagu riikide otsustest nii reisipiirangute kaotamise ajastuse osas, reisiliikluse lubamisest ning niisamuti turu taastumise pikkusest.

Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks.

Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogia uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Hetkel on koostöös Tallinna ja Helsingi sadamatega käimas Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) kaasabiga teostatav koostööprojekt laevadele kaldaelektri süsteemide installeerimiseks. Teine projekt, mis on käimas koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech), hõlmab targa autoteki lahenduste väljatöötamist.

Lisaks osaleb kontsern Euroopa Kosmoseagentuuri rahastatavas uurimisprojektis, mille eesmärk on töötada välja laevade autonoomse navigeerimise tehnoloogia, kasutades erinevaid sensorite kombinatsioone, masinõpet ja tehisintellekti.

Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele:

 • Covid-19-st põhjustatud olukord ja arengud
 • riiklikud piirangud ettevõtlusele
 • õnnetused, katastroofid;
 • makromajanduslikud sündmused;
 • õigusaktide muudatused;
 • suhted ametiühingutega;
 • kütusehindade ja intressimäärade tõus;
 • turu- ja kliendikäitumine


Põhinäitajad

Perioodi kohta
III KV 2020
III KV 2019
Muutus %
Müügitulu (miljonites eurodes)143.7287.8-50.0%
Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes)-3.086.7-103.5%
EBITDA¹ (miljonites eurodes)5.783.2-93.2%
EBIT¹ (miljonites eurodes)-19.759.4-133.1%
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes)-23.954.6-143.7%
    
Amortisatsioon (miljonites eurodes)25.423.86.6%
Investeeringud¹ ²(miljonites eurodes)53.87.1653.7%
Aktsiate kaalutud keskmine arv669,882,040669,882,0400.0%
Kasum/kahjum aktsia kohta¹-0.0360.082-143.7%
    
Reisijate arv1,314,3012,974,790-55.8%
Kaubaveoühikute arv
91,57893,329-1.9%
Keskmine töötajate arv
6,0317,425-18.8%
    
Perioodi lõpu seisuga
30.09.202030.06.2020Muutus %
Varad kokku (miljonites eurodes)1,542.91,505.92.5%
Kohustused kokku (miljonites eurodes)801.4740.58.2%
Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes)671.2615.79.0%
Netovõlg¹ (miljonites eurodes)640.5593.87.9%
Netovõla ja EBITDA suhe¹15.95.0215.3%
Omakapital kokku (miljonites eurodes)741.5765.3-3.1%
Omakapitali määr¹ (%)48%51% 
    
Lihtaktsiate arv
669,882,040669,882,0400.0%
Omakapital aktsia kohta¹1.111.14-3.1%
    
Suhtarvud¹III KV 2020III KV 2019 
Brutokasumi/-kahjumi marginaal (%)-2.1%30.1% 
EBITDA marginaal (%)4.0%28.9% 
EBIT marginaal (%)-13.7%20.6% 
Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%)-16.6%19.0% 
    
ROA (%)-3.9%4.5% 
ROE (%)-9.6%5.1% 
ROCE (%)-4.6%5.4% 

1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi.

EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA


Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes III KV2020III KV 20199K 20209K 2019
Müügitulu (lisa 3)143,747287,771363,639722,744
Müüdud kaupade ja teenuste kulud-146,771-201,089-388,730-564,929
Brutokahjum/-kasum-3,02486,682-25,091157,815
     
Müügi- ja turunduskulud-9,260-15,108-30,528-51,362
Üldhalduskulud-12,061-12,897-35,090-42,408
Muud äritulud4,69571322,3651,876
Muud ärikulud-142-93-23
Kahjum äritegevusest
-19,66459,392-68,43765,898
     
Finantstulud (lisa 4)0-1041991
Finantskulud (lisa 4)-4,160-4,609-12,860-14,446
Kahjum/kasum enne tulumaksu-23,82454,679-81,29652,443
     
Tulumaks
-64-70-161-8,199
     
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum-23,88854,609-81,45744,244
Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum-23,88854,609-81,45744,244
     
Muu koondkasum    
Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse    
Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed4634127456
Perioodi muu koondkasum kokku4634127456
     
Perioodi koondkahjum/-kasum kokku-23,84254,643-81,33044,700
Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/-kasum kokku-23,84254,643-81,33044,700
     
Kahjum/kasum aktsia kohta (eurodes, lisa 5)-0.0360.082-0.1220.066


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodes30.09.202030.09.201931.12.2019
VARAD
   
Raha ja raha ekvivalendid
30,67138,23738,877
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
25,69048,27137,606
Ettemaksed
10,66412,7756,805
Tulumaksu ettemakse
224467
Varud
32,50640,44037,255
Käibevara
99,553139,767120,610
    
Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud
403407403
Muud finantsvarad ja ettemaksed
2,2283261,619
Edasilükkunud tulumaksu vara
18,67417,93418,674
Kinnisvarainvesteeringud
300300300
Materiaalne põhivara (lisa 6)
1,380,1541,360,6191,347,093
Immateriaalne vara (lisa 7)
41,62044,84444,264
Põhivara
1,443,3791,424,4301,412,353
VARAD KOKKU
1,542,9321,564,1971,532,963
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)
145,54794,42189,198
Võlad tarnijatele ja muud võlad
102,92399,10798,926
Võlad omanikele 646,8766
Tulumaksukohustus3000
Ettemakstud tulud
27,31435,73533,314
Lühiajalised kohustused
275,820276,139221,444
    
Intressikandvad võlakohustused (lisa 8)
525,605470,400488,682
Pikaajalised kohustused
525,605470,400488,682
Kohustused kokku
801,425746,539710,126
    
Aktsiakapital (lisa 9)
314,844314,844314,844
Ülekurss
663663663
Reservid
70,68570,41569,608
Jaotamata kasum
355,315431,736437,722
Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital
741,507817,658822,837
Omakapital kokku
741,507817,658822,837
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
1,542,9321,564,1971,532,963


Konsolideeritud rahavoogude aruanne

Auditeerimata, tuhandetes eurodesIII KV 2020III KV20199K 20209K 2019
     
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST    
Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum-23,88854,609-81,45744,244
Korrigeerimised29,64628,45588,11793,832
Muutused:    
Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes-3,4225,1537,872-10,368
Varudes4,529-1,1144,749-4,699
Äritegevusega seotud kohustustes-6,419-18,535-13,9643,169
Muutused varades ja kohustustes-5,312-14,496-1,343-11,898
Äritegevusest teenitud raha44668,5685,317126,178
Makstud tulumaks-66-70-86-288
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU38068,4985,231125,890
     
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST    
Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7)-41,447-7,138-82,861-50,856
Laekumised materiaalse põhivara müügist317078212
Saadud intressid0011
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU-41,416-7,068-82,782-50,643
     
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST    
Saadud laenud (lisa 8)40,000055,0000
Laenude tagasimaksed (lisa 8)0-25,041-14,667-56,375
Arvelduskrediidi muutus (lisa 8)18,668-13,85250,6735,157
Tuletisinstrumentidega seotud maksed000-1,029
Rendimaksete tasumine (lisa 8)-3,947-3,800-8,861-10,934
Makstud intressid-4,479-5,214-12,168-13,648
Laenudega seotud tehingukulude tasumine-427-795-632-795
Makstud dividendid (lisa 10)0-33,4580-33,458
Tulumaks makstud dividendidelt0-8,1030-8,103
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU49,815-90,26369,345-119,185
     
RAHAVOOD KOKKU8,779-28,833-8,206-43,938
     
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses21,89267,07038,87782,175
Raha ja raha ekvivalentide muutus8,779-28,833-8,206-43,938
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus30,67138,23730,67138,237

 


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee


Manused


Tallink Grupp 2020 Q3 Presentation.pdf
Tallink Grupp 2020 Q3 EST.pdf
Tallink Grupp 2020 Q3 Financial Data.xlsx