Avaldatud: 2021-10-13 07:30:00 CEST
Ekspress Grupp
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Teade ASi Ekspress Grupp aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn; edaspidi Ekspress Grupp) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta otsused vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 alusel.

Aktsionärid saavad hääletada e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on lisatud sellele teatele nii Nasdaq Balti börsi (https://nasdaqbaltic.com/) kui ka Ekspress Grupi veebilehel. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb edastada e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 4. novembril 2021. aastal kella 9.00-ks (Eesti aja järgi) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.o 28. oktoobril 2021. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg 6 hiljemalt 11. novembril 2021. aastal.

Ekspress Grupi aktsiakapital on 13.10.2021. a seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 513 972 omaaktsiat.

Ekspress Grupi juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud.

  1. Erakorraline dividendide maksmine seoses ASi Printall müügiga

Maksta aktsionäridele dividendidena välja 3 028 287 eurot ehk 10 (kümme) senti ühe aktsia kohta.

  • Õigus dividendidele on 19. novembril 2021. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel.
  • Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 18. november 2021. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende saama.
  • Dividendid makstakse aktsionäridele välja 23. novembril 2021. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning kaasnevad dokumendid tuleb edastada e-postiga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 04.11.2021 kella 9.00-ks.

  • Hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil.
  • Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel skaneerida ja edastada see e-postiga koos aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega lehekülje koopiaga (näha peab olema ka dokumendi kehtivuskuupäev ja allkirjanäidis).
  • Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks lisadokumente edastama, kui isikusamasus on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
  • Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
  • Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Eesti äriregistris registreeritud juriidilisest isikust aktsionär registriväljavõtet esitama ei pea. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Ekspress Grupp võib pidada aktsionäri hääletusõiguse tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette, mis on lisatud ka otsuste vastuvõtmise teatele  Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com).

Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi lehel (https://nasdaqbaltic.com/).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine
Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.
Küsimused ja vastused avalikustatakse Ekspress Grupi veebilehel www.egrupp.ee.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp 
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

ManusedVolikiri EST- 04 11 2021.docx
volikirja tagasiv6tmine EST- 04 11 2021.docx
Haaletussedel 2021 11 04.docx
EG_otsuste eelnoud_EST 2021 11 04.pdf