English Icelandic
Birt: 2023-05-03 18:30:00 CEST
Marel hf.
Árshlutareikningur (Q1 og Q3)

Marel: Tekjuvöxtur á milli ára 20,4%, skýrt markmið um 14-16% EBIT framlegð á fjórða ársfjórðungi 2023

Marel kynnir afkomu fyrsta ársfjórðungs 2023 (allar upphæðir eru í evrum)

 • Tekjuvöxtur var 20,4% á milli ára, þar af 13,0% vegna ytri vaxtar og EBIT framlegð var 9,0% samanborið við 8,4% á fyrsta ársfjórðungi í fyrra.
 • Mótteknar pantanir fyrir stærri verkefni voru lágar á fyrsta ársfjórðungi sem skýrist af hækkandi vöxtum og aukins kostnaðar viðskiptavina. Pípan af nýjum verkefnum er sterk sem gefur góð fyrirheit um pantanir fyrir næstu ársfjórðunga.
 • Gera má ráð fyrir breytilegri afkomu á milli ársfjórðunga á árinu vegna umróts á mörkuðum.
 • Marel stendur við markmið um að ná 14-16% EBIT framlegð frá og með fjórða ársfjórðungi 2023 og verður áhersla lögð á virka verðstýringu, aukinn afgreiðsluhraða og enn frekari hagkvæmni í rekstri.
 • Horfur til lengri tíma eru óbreyttar. Fyrirséð er að há verðbólga og skortur á vinnuafli komi til með að auka spurn eftir hátækni- og hugbúnaðarlausnum í matvælaiðnaðinum þar sem aukin áhersla er á sjálfvirkni, róbótatækni og stafrænar lausnir sem styðja við sjálfbæra vinnslu matvæla.

Helstu atriði í afkomu fyrsta ársfjórðungs 2023:

 • Pantanir námu 362,6 milljónum evra (4F22: 413,4m, 1F22: 421,7m).
 • Pantanabókin stóð í 590,4 milljónum evra (4F22: 675,2m, 1F22: 619,1m).
 • Tekjur námu 447,4 milljónum evra (4F22: 489,2m, 1F22: 371,6m).
 • Hlutfall pantana á móti tekjum (e. Book-to-bill) var 0,81 og hlutfall pantanabókar samsvarar 33,1% af tekjum síðustu tólf mánaða.
 • EBIT[1] nam 40,2 milljónum evra (4F22: 60,9m, 1F22: 31,3m), sem var 9,0% af tekjum (4F22: 12,4%, 1F22: 8,4%).
 • Hagnaður nam 9,1 milljónum evra (4F22: 18,5m, 1F22: 21,7m). 
 • Handbært fé frá rekstri fyrir fjármagnsliði og skatta nam 34,3 milljónum evra (4F22: 44,3m, 1F22: 32,7m).
 • Frjálst sjóðstreymi var neikvætt sem nam 0,3 milljónum evra (4F22: 10,0m, 1F22: 14,6m).
 • Skuldahlutfall (nettó skuldir/EBITDA) var 3,5x í lok mars (4F22: 3,6x, 1F22: 1,2x) eftir kaupin á Wenger á öðrum ársfjórðungi 2022. Áhersla lögð á að ná aftur markmiði félagsins um fjármagnsskipan sem er að halda skuldahlutfalli milli 2-3x.

Ítarlegri umfjöllun um rekstur og afkomu félagsins má finna í enskri útgáfu fréttatilkynningarinnar (íslenska útgáfan veitir aðeins yfirlit yfir helstu þætti uppgjörsins, horfur, fjárfestafund og fjárhagsdagatal).

Árni Oddur Þórðarson, forstjóri Marel:

Tekjur fyrsta ársfjórðungs námu alls 447 milljónum evra, sem er 20% tekjuvöxtur á milli ára, en voru þó lægri samanborið við metfjórðung í lok síðasta árs. Stöðugar tekjur frá þjónustu fara stighækkandi og voru 43% af heildartekjum fjórðungsins sem undirstrikar sterka stöðu Marel sem lykilþjónustuaðila í matvælaiðnaði.

Það er ánægjulegt að ný tekjustoð félagsins á sviði plöntupróteina og matvæla fyrir gæludýr, sem varð til með kaupunum á Wenger, skilar nú um 12% af tekjum félagsins. Með kaupunum á Wenger hefur náðst fram betri tekjudreifing eftir landsvæðum og aðgangur að breiðari hópi viðskiptavina. Við sjáum nú þegar aukin tækifæri til vaxtar í gegnum alþjóðlegt sölu- og þjónustunet félagsins.

Í fjórðungnum hægði á pöntunum fyrir stærri verkefni sem skýrist af óvissu í efnahagsmálum, hækkandi vaxtastigi og kostnaði viðskiptavina. Heildarpantanir námu 363 milljónum evra. Í þessum aðstæðum tekur fjármögnun verkefna mislangan tíma sem hefur áhrif á það hvenær þau verða að staðfestum pöntunum sem getur leitt til sveiflna í afkomu á milli ársfjórðunga þegar líður á árið. Pípan af nýjum verkefnum er áfram sterk og gert er ráð fyrir að markaðsaðstæður fari batnandi á komandi ársfjórðungum. Undirliggjandi spurn eftir sjálfvirkni, róbótatækni og stafrænum lausnum er enn mikil hjá viðskiptavinum okkar sem standa frammi fyrir áframhaldandi skorti á vinnuafli og hækkandi vaxta- og aðfangakostnaði.

Rekstur fyrsta ársfjórðungs skilaði 9% EBIT-framlegð. Framlegð (e. Gross Profit) helst stöðug í 36%, þrátt fyrir lækkun tekna á milli fjórðunga. Við stefnum að 38-40% framlegð í árslok 2023. Lykilstoðir til hækkunar á framlegð byggjast á betri samsetningu tekjustrauma, verðhækkunum á stærri verkefnum sem koma inn með seinkun á síðari helmingi ársins auk þess sem sjálfvirknivæðing og stafræn fjárfesting síðustu missera mun skila auknu hagræði. Aðfangakeðjur og vöruflutningar eru almennt að komast í jafnvægi sem mun leiða til lægri kostnaðar, aukins hraða og framleiðni.

Við höfum haldið áfram að kynna nýjar framsæknar lausnir á helstu vörusýningum um heim allan og viðhaldið markmiði okkar um 6% þróunarkostnað sem hlutfall af tekjum. Á sama tíma var sölu- og stjórnunarkostnaður 21% af tekjum á fyrsta ársfjórðungi, samanborið við markmið okkar um 18% í lok árs.

Á sama tíma og við munum viðhalda öflugri starfsemi í framlínu, eru nú ákveðin skref stigin til að straumlínulaga kostnað við stjórnun og bakvinnslu í sölu og þjónustu. Bæði framlegð og sölu- og stjórnunarkostnaður litast af einskiptiskostnaði í ársfjórðungnum sem ekki er leiðrétt fyrir og mun fara lækkandi.

Undirliggjandi sjóðstreymi frá rekstri fer batnandi, en litaðist af lægri innágreiðslum frá viðskiptavinum í ljósi hlutfalls pantana á móti tekjum (e. Book-to-bill) og áframhaldandi fjárfestingum í innviðum. Skuldahlutfall var 3,5x í lok fjórðungsins og markmið er um að skuldahlutfall verði milli 2-3x í upphafi næsta árs, þar sem vega þyngst bætt rekstrarafkoma og lækkun birgða eftir því sem aðstæður í aðfangakeðjum fara batnandi.

Við einsetjum okkur að ná fjárhagsmarkmiðum okkar fyrir árslok 2023. Jafnframt staðfestum við óbreytt vaxtarmarkmið fyrir lok árs 2026, þar sem áfram verður lögð áhersla á fjárfestingu í aukinni sjálfvirkni og stafrænni þróun sem styðja við markmið félagsins um að þjónustu- og hugbúnaðartekjur verði 50% af heildartekjum. Innleiðing á nýju skipulagi félagsins hefur gengið vel og tók gildi í apríl. Ég er þess fullviss að það muni skerpa viðskiptavinafókus, auka snerpu og skalanleika fyrir vaxtarfyrirtæki eins og Marel, og þar með skila meiri arðsemi.

Marel lýkur kaupum á E+V Technology

Þann 4. apríl síðastliðinn tilkynnti Marel um kaupsamning á öllum rekstrareiningum tengdum E+V Technology, alþjóðlegum framleiðanda á eftirlitskerfum fyrir kjöt- og alifuglaiðnaðinn þar sem notast er við háþróaða sjóntækni. Lausnir fyrirtækisins eru notaðar við flokkun á nauta-, svína, lamba- og alifuglakjöti og falla vel að núverandi vöruframboði Marel. E+V Technology var stofnað árið 1992 og er með höfuðstöðvar í Oranienburg í Þýskalandi. Starfsmenn eru 19 talsins og árstekjur nema um 5 milljónum evra.

Samstarfssamningur undirritaður við ADM um opnun rannsóknarmiðstöðvar

Þann 7. mars síðastliðinn tilkynnti Marel um undirritun samstarfssamnings við ADM, eitt stærsta fyrirtæki í heimi í matvælaframleiðslu til mann- og dýraeldis, um opnun háþróaðrar rannsóknarmiðstöðvar til nýsköpunar á sviði plöntupróteina þar sem áhersla verður lögð á bragð og áferð matvæla. Rannsóknarmiðstöðin mun gera framleiðendum kleift að efla samstarf við aðra framleiðendur og sérfræðinga á þessu sviði, allt frá hugmynd, framleiðslu og til markaðssetningar á nýjum vörum. Áætlað er að miðstöðin opni á síðari hluta árs 2024.

Horfur

Tekjuvöxtur félagsins er háður hagsveiflum og þeim tækifærum sem eru í boði hverju sinni og því má gera ráð fyrir að hann verði ekki línulegur. Reikna má með breytilegri afkomu á milli ársfjórðunga vegna efnahagsþróunar, sveiflna í pöntunum og tímasetningu stærri verkefna.

Marel stefnir að 14-16% EBIT framlegð fyrir lok árs 2023 í stað 16% áður, í ljósi umróts í alþjóðlegu efnahagsumhverfi. Marel stefnir jafnframt að um 38-40% framlegð (e. gross profit), 18% sölu-, markaðs- og stjórnunarkostnaði og 6% þróunarkostnaði í árslok 2023.

Markaðsaðstæður eru áfram krefjandi sem veldur aukinni óvissu. Reikna má með bata í ytra umhverfi á komandi ársfjórðungum, samhliða hagræðingaraðgerðum og minni truflunum á aðfangakeðjunni sem muni leiða til batnandi afkomu á síðari helming ársins í átt að fjárhagslegum markmiðum félagsins fyrir árslok 2023.

Skortur á vinnuafli, há verðbólga og aukinn aðfangakostnaður viðskiptavina, samhliða aukinni áherslu á sjálfvirkni, róbótatækni og stafrænar lausnir sem tryggja örugg matvæli sem unnin eru á sjálfbæran hátt, munu halda áfram að styðja við vaxtarhorfur félagsins til lengri tíma litið.

Marel stefnir að 12% meðalvexti árlega yfir tímabilið 2017-2026 sem byggir á öflugri markaðssókn og nýsköpun, samstarfi við lykilaðila og yfirtökum á fyrirtækjum.

 • Gera má ráð fyrir að áframhaldandi traustur rekstur og sterkt sjóðstreymi geti stutt við 5-7% ytri meðalvöxt á ári.
 • Marel gerir ráð fyrir að almennur markaðsvöxtur nemi 4-6% til lengri tíma. Með sterkri markaðssókn og nýsköpun stefnir Marel að innri vexti umfram almennan markaðsvöxt.
 • Á undanförnum fimm árum hefur vöxtur markaða verið undir almennum langtíma markaðsvexti. Gert er ráð fyrir að vöxtur á fimm ára tímabili (2021-2026) verði 6-8% í ljósi uppsafnaðrar fjárfestingarþarfar og hröðun eftirspurnar.
 • Marel gerir ráð fyrir að stöðugar tekjur frá þjónustu og hugbúnaði muni nema um 50% af heildartekjum félagsins í árslok 2026.

Marel gerir ráð fyrir að hagnaður á hlut vaxi hraðar en tekjur.

Gert er ráð fyrir að fjárfestingar í rekstrarfjármunum, að frátöldum nýsköpunarverkefnum, muni aukast í að meðaltali 4-5% af tekjum á tímabilinu 2021-2026, en fari svo aftur í fyrra horf.

Afkomufundur með markaðsaðilum

Fimmtudaginn 4. maí 2023 kl. 8:30 verður haldinn afkomufundur fyrir fjárfesta og markaðsaðila en þar munu stjórnendur kynna afkomu félagsins og helstu atriði úr rekstri á fyrsta ársfjórðungi.

Afkomufundurinn verður haldinn í höfuðstöðvum félagins í Austurhrauni 9, Garðabæ. Boðið verður upp á morgunverð frá kl. 8:00.

Skráning á vefvarp fer fram hér. Fundinum verður streymt beint á Zoom og upptaka af fundinum verður aðgengileg á marel.com/ir eftir fundinn.

Fjárhagsdagatal

 • 2F 2023 – 26. júlí 2023
 • 3F 2023 – 23. október 2023
 • 4F 2023 – 7. febrúar 2023

[1] Rekstrarniðurstaða aðlöguð fyrir afskrift á óefnislegum eignum sem tengjast yfirtökum (PPA) og fyrir 
kostnaði tengdum yfirtökum. Á þriðja og fjórða ársfjórðungi 2022 er rekstrar-niðurstaða jafnframt leiðrétt fyrir kostnaði vegna endurskipulagningar tengdri fækkunar starfsfólks um 5%.


Marel Condensed Consolidated Interim Financial Statements Q1 2023.pdf
Marel Condensed Consolidated Interim Financial Statements Q1 2023 Excel.xlsx
Marel Q1 2023 Press Release.pdf