English Estonian
Avaldatud: 2020-04-02 14:54:57 CEST
Arco Vara
Majandusaasta aruanne

Arco Vara majandusaasta aruanne 2019


PÕHILISED NÄITAJAD

Grupi 2019. aasta müügitulu oli 13,1 miljonit eurot, mis on 3,6 korda suurem 2018. aasta jätkuvate tegevusvaldkondade müügitulust 3,6 miljonit eurot.

2019. aasta ärikasum oli 950 tuhat eurot ja puhaskasumiks kujunes 388 tuhat eurot, 2018. aasta lõppes ärikasumiga jätkuvatest tegevusvaldkondadest 101 tuhat eurot ja puhaskahjum 382 tuhat eurot. Lõpetatud tegevusvaldkond tõi 2018. aastasse täiendava ärikahjumi 161 tuhat eurot.

2019. aasta müüdi grupi poolt arendatavates projektides kokku 82 korterit, 2018. aastal 12 korterit, 3 äripinda ja 2 hoonestamata kinnistut. Enamus 2019. aasta müüke toimus Lahepea 9 arendusprojektis.

Grupi laenukoormus (netolaenud) langes 2019. aastal 2,8 miljoni euro võrra, tasemele 11,5 miljonit eurot 31.12.2019 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.12.2019 seisuga 4,2%, mis on 0,8% võrra madalam võrreldes 31.12.2018 seisuga.


JUHATAJA KOMMENTAARID

2019. aastal teenis Arco Vara grupp 13 miljoni eurose omakapitali investeeringuga 13 miljonit eurot müügitulu ning 400 tuhande eurose puhaskasumi. Tulemus peegeldab ettevõtte tundlikkust arendusprojektide teostus- ja realiseerimiskiirusele. Planeeritud tulemuste saavutamisel Bulgaarias Iztok Parkside arendusprojektis ületanuks 2019. a. müügitulu 22 miljonit eurot ning puhaskasum 2,2 miljonit eurot. Kapitali tootlikkuse aspektist on seega ettevõttel kõvasti arenemisruumi ning see peegeldus ka aktsiahinnas.

Sisemiselt korrastatuselt nii tööprotsesside, organisatsiooni struktuuri kui bilansi ja oodatud rahavoogude osas on ettevõte saavutanud aga piisava kvaliteedi, et võime julgelt jätkata kasvuplaani realiseerimist. Ettevõtte esmaseks põhivaraks on seejuures tema karastunud ja motiveeritud arendustiimid Eestis ja Bulgaarias ning kinnisvara valdkonnas tuntud kaubamärk, mille litsentsilepingutest maaklerfirmadega Eestis, Lätis ja Bulgaarias teenime täiendavat tulu. Ettevõtte kapital on paigutatud varadesse, mis on stabiliseeritud ning juhitavad. Meil on vabad valikud portfellis olevate Eesti ja Bulgaaria kinnisvaraarenduste alustamise, ajastamise ja hinnastamise suhtes ning meie renditulu tootev kinnisvarainvesteering Sofias Madrid Blvd-l on seotud uue pikaajalise pangalaenuga, mille teenindamiseks on vajalik hoone osaline täituvus rentnikega. Faktiliselt on täituvus aastalõpu seisuga ligi sajaprotsendiline.

2020. aastat jätkab grupp kahe poolelioleva ehitusega Tallinnas Kodulahes ja Tartus Kodukalda projektis, kus kokku on kraana all 80 korterit. Sõltuvalt turu konjunktuurist on mõeldav uute ehituste alustamine nii Sofias Botanica Lozen projektis, mille kogupotentsiaal on üle 600 ühiku, kui ka Tallinnas Kodulahe projektis, kus koos tänaseks kehtestatud detailplaneeringutega on võimalik rajada veel üle 200 korteri. Esimese poolaasta jooksul tuleks realiseerida Iztok Parkside projekt 68 korteriga (6553 m2 GSA), kus tänase vahekokkuvõttena kaks kolmandikku projekti ajast on kulunud bürokraatiale, ning üks kolmandik ehitusele ja müügile. Aasta lõpus tuleks realiseerida Tartu Kodukalda projekt 30 korteriga (1967 m2 GSA) ning otsustada, kas omandada maapanka Sofias Botanica Lozeni teine etapp. Samuti hoiame tihedat koostööd kinnisvara maaklerbüroodega, kes kasutavad Arco Vara kaubamärki ja osutavad hindamis- ja vahendusteenuseid, olles 2019. aasta vältel saanud klientidelt valdavalt kõrge hinnangu. Seega ühelt poolt jätkab Arco Vara kitsa fookusega elukondliku kinnisvara arenduses Eestis ja Bulgaarias, kuid teiselt poolt otsib jätkuvalt informatiivseid sünergiaid kinnisvarateenuseid osutavate Arco Vara maaklerite ja hindajatega.            


TEGEVUSTE ARUANNE                      

Grupi müügitulu oli 2019. aastal 13 109 tuhat eurot (2018: 6 632 tuhat eurot, sellest 3 635 tuhat eurot jätkuvatest tegevusvaldkondadest), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendusprojektides moodustas 12 152 tuhat eurot (2018. aastal 2 778 tuhat eurot).

Muust müügitulust moodustas suurema osa kaubandus- ja kontoripindade renditulu Madrid Blvd hoonest Sofias, mis oli 2019. aastal 696 tuhat eurot (2018. aasta 586 tuhat eurot). 2019. aasta lõpus olid praktiliselt kõik kaubandus- ja kontoripinnad koos kaasnevate parkimiskohtadega välja renditud.

Grupi ärikasumiks kujunes 2019. aastal 388 tuhat eurot, 2018. aasta oli jätkuvatest tegevusvaldkondadest ärikasum 101 tuhat eurot.

2019. aasta jõudsid lõpule ehitustööd Kodulahe kvartali II etapis ning 2019. aastal anti võtmed kätte 65 korteriomanikule 68st. Aruande avaldamise päevaks on müümata 1 korter ja äripind.

2019. aastal algasid Kodulahe III etapi ehitustööd. Kodulahe kvartali III etapis rajatakse 50 korteriga eluhoone aadressile Soodi 4 Merimetsas. IV-V etapi ühist ehitust on soodsate turutingimuste korral plaanis alustada 2020. aastal. Lõppmüügi faasi jõuavad kortermajad umbes poolteist aastat pärast ehituse alustamist. Aruande avaldamise kuupäevaks oli Kodulahe III etapi hoones eelmüüdud 19 korterit.

2019. aasta algasid ka 4 väiksema kortermaja ehitus Kodukalda projektinime all Oa tänava kinnistutel Tartus. Ehitus peaks plaanide kohaselt lõppema 2020. aasta IV kvartalis. Vahearuande avaldamise ajaks on eelmüüdud 12 korterit.

Iztok Parkside projekti realiseerimine Sofias algas 2019. aasta IV kvartali lõpus, kuid on suuremas osas planeeritud 2020. aastasse peale kasutusloa saamist. Aruande avaldamise päevaks on eelmüügi lepinguta 10 korterit. Projekt koosneb kolmest kortermajast kokku 67 korteriga.

Madrid Blvd hoones varasemalt majutusteenuseid osutanud korteritest on aruande avaldamise kuupäevaks kõik korterid müüdud.

Botanica Lozeni projekti projekteerimistööd Bulgaarias Sofia lähedal on lõppenud ning 1. etapi ehitaja on välja valitud. Ehitusluba oodatakse 2020. aasta 3. kvartalis. Projekti raames on plaanis rajada 179 kodu (korterid ja eramud), kaubanduspinnad ja lasteaed. Ehitus võiks soodsate turutingimuste jätkudes alata 2020. aasta kolmandas kvartalis, jaotatuna väiksemateks etappideks. Arvestades maastiku eripära –  paiknemist mäenõlval – on oodatavaks ehitusajaks vähemalt 2 aastat.

Lätis oli 31.12.2019 ja vahearuande avaldamise kuupäeva seisuga müümata veel 4 Marsili elamukrunti.KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR tuhandetes 20192018
   
Jätkuvad tegevusvaldkonnad  
Müügitulu enda kinnisvara müügist12 1522 778
Müügitulu teenuste müügist957857
Müügitulu kokku13 1093 635
   
Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu-11 295-2 446
Brutokasum1 8141 189
   
Muud äritulud137135
Turustuskulud-96-133
Üldhalduskulud-777-1 224
Muud ärikulud-121-108
Kasum (kahjum) kinnisvarainvesteeringute ümberhindlusest-714
Kasum tütarettevõtte müügist 0228
Ärikasum950101
   
Finantstulud- ja kulud-562-482
Kasum (-kahjum) enne tulumaksu388-381
Tulumaksukulu0-1
Puhaskasum (-kahjum) jätkuvatest tegevusvaldkondadest388-382
   
Puhaskahjum lõpetatud tegevusvaldkondadest0-162
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)388-544
   
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum)388-544
   
   
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (eurodes)  
- tava0,04 -0,04
- lahustatud0,04 -0,04
Puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (eurodes)  
- tava0,04-0,06
- lahustatud0,04-0,06
      


KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR tuhandetes 31.12.201931.12.2018
   
Raha ja raha ekvivalendid8702 327
Finantsinvesteeringud069
Nõuded ja ettemaksed544739
Varud15 80717 482
Käibevara kokku17 22120 617
   
Nõuded ja ettemaksed025
Kinnisvarainvesteeringud11 05112 344
Materiaalne põhivara 265267
Immateriaalne põhivara217262
Põhivara kokku11 53312 898
VARAD KOKKU28 75433 515
   
Laenukohustused6 41612 547
Võlad ja saadud ettemaksed3 1353 982
Lühiajalised kohustused kokku9 55116 529
   
Laenukohustused5 9043 985
Pikaajalised kohustused kokku5 9043 985
KOHUSTUSED KOKKU15 45520 514
   
Aktsiakapital6 2996 299
Ülekurss2 2852 285
Kohustuslik reservkapital2 0112 011
Muud reservid245245
Jaotamata kasum2 4592 161
OMAKAPITAL KOKKU13 29913 001
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU28 75433 515


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
E-mail: info@arcovara.com
www.arcovara.comManus


AVG AA 2019 EST.pdf