Paskelbta: 2016-10-28 09:33:52 CEST
Linas Agro Group
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „LINAS AGRO GROUP“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, ĮVYKUSIO 2016 M. SPALIO 27 D., SPRENDIMAI

2016 m. spalio 27 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 157 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 782 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 11 Susirinkimo apskaitos dienos (2016 m. spalio 20 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 125 644 648 akcijų balsų, tai sudarė 79,44 procentus visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 6 (šeši) tinkamai užpildyti bendrieji balsavimo biuleteniai.

Susirinkime dalyvavo keturi Bendrovės valdybos nariai: Darius Zubas (Bendrovės valdybos pirmininkas, kartu ir Bendrovės vadovas – generalinis direktorius), Tomas Tumėnas (kartu ir Bendrovės finansų direktorius), Dainius Pilkauskas ir Vytautas Šidlauskas (Bendrovės valdybos pirmininko pavaduotojas).

Susirinkimo kvorumas yra.

 

Susirinkimo priimti sprendimai:

 

1.     BENDROVĖS AUDITO KOMITETO VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 

2.     NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADOS PRISTATYMAS.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 

3.     2015–2016 FINANSINIŲ METŲ BENDROVĖS KONSOLIDUOTOJO METINIO PRANEŠIMO PRISTATYMAS.

Sprendimas. Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

 

4.     FINANSINIŲ METŲ, PASIBAIGUSIŲ 2016 M. BIRŽELIO 30 D., KONSOLIDUOTŲ IR BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMAS.

Sprendimas. Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2016 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 125 473 320 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 101 732 789 balsai).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktame balsavimo biuletenyje – 171 328 balsai).

 

5.     TANTJEMŲ BENDROVĖS VALDYBOS NARIAMS SKYRIMO PATVIRTINIMAS.

Sprendimas:

5.1. Paskirti 245 000,00 Eur (du šimtus keturiasdešimt penkis tūkstančius eurų) grynojo Bendrovės pelno Bendrovės valdybos nariams tantjemoms už 2015–2016 finansinius metus išmokėti, kiekvienam Bendrovės valdybos nariui po 35 000 Eur (trisdešimt penkis tūkstančius eurų);

5.2. Pavesti Bendrovės finansų skyriui, išskaičiavus mokėtinus mokesčius, sumokėti tantjemas Bendrovės valdybos nariams iki 2016 m. lapkričio 30 d.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 125 473 320 balsų (iš jų balsavo iš anksto – 101 732 789 balsai).

PRIEŠ – 171 328 balsai (iš jų iš anksto pateiktuose balsavimo biuleteniuose – 171 328 balsai).

NEBALSAVO – nėra.

 

6.     BENDROVĖS PELNO PASKIRSTYMO TVIRTINIMAS.

Sprendimas. Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:

1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 27 169 093 Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 4 993 774 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) (62 131 Eur)
4) pervedimai iš rezervų 105 000 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 32 205 736 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 250 000 Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
9) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
10) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti* 1 201 996 Eur
11) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 245 000 Eur
12) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 30 508 740 Eur

* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2016 m. birželio 30 d., paskirta 1 201 996 Eur, tai sudaro 0,0076 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 125 644 648 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 101 904 117 balsų).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 

7.     BENDROVĖS AUDITO ĮMONĖS BENDROVĖS 2016–2017 FINANSINIAIS METAIS RINKIMAS IR PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMAS.

Sprendimas:

7.1. Bendrovės audito įmone išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442, buveinė Subačiaus g. 7, Vilnius, Lietuva);

7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 30 000,00 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės ir konsoliduotų 2016–2017 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;

7.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 125 644 648 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 101 904 117 balsų).

PRIEŠ – nėra.

NEBALSAVO – nėra.

 

8.     BENDROVĖS VALDYBOS NARIŲ RINKIMAI.

Sprendimas. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės einamosios valdybos kadencija pasibaigė 2016 m. spalio 24 dieną, į Bendrovės valdybą ketverių metų valdybos kadencijai išrinkti:

1.     Andrių Pranckevičių

2.     Artūrą Pribušauską

3.     Arūną Zubą

4.     Dainių Pilkauską

5.     Darių Zubą

6.     Tomą Tumėną

7.     Vytautą Šidlauską

Balsavimo rezultatai:

Visi kandidatai surinko po vienodą rinkimų balsų skaičių:

UŽ – 125 644 648 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 101 904 117 balsų).

PRIEŠ – 0 balsų.

NEBALSAVO – 0 balsų.

 

 Pagarbiai,
         Valdybos pirmininkas Darius Zubas


CV_Andrius_Pranckevicius.pdf
LNA_2015-2016_IFRS_LT.pdf
LNA_2015_2016_Atsakingu_asmenu_patvirtinimas.pdf
CV_Darius_Zubas.pdf
CV_Dainius_Pilkauskas.pdf
CV_Vytautas_Sidlauskas.pdf
CV_Tomas_Tumenas.pdf
2016-10-27_VAS.pdf
LNA_2015-2016_Audito_komiteto_veiklos_ataskaita.pdf
CV_Arunas_Zubas.pdf
LNA_2015-2016_Konsoliduotasis_metinis_pranesimas_Bendroviu_VK_laikymasis.pdf
CV_Arturas_Pribusauskas.pdf