Swedish
Publicerad: 2021-11-25 08:00:00 CET
Cortus Energy AB
Pressmeddelande

Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO8 i Cortus Energy AB är idag, den 25 november 2021

PRESSMEDDELANDE                                

Stockholm, torsdagen den 25 november 2021

Idag, torsdagen den 25 november, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO8 i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller "Bolaget"). Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO8 pågår till och med den 29 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO8 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO8 är 0,34 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptionerna av serie TO8:

Nyttjandeperiod: 16 november 2021 – 29 november 2021.

Teckningskurs: 0,34 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 80 960 124 teckningsoptioner av serie TO8. Vid fullt nyttjande nyemitteras 80 960 124 aktier och Bolaget kan tillföras upp till cirka 27,5 MSEK, före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO8: 25 november 2021.

Utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 2 428 803,72 SEK, från 48 708 136,50 SEK till 51 136 940,22 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 80 960 124 aktier till 1 704 564 674 aktier, motsvarande en utspädning om 4,75 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 29 november 2021, alternativt avyttras senast idag, den 25 november 2021, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 29 november 2021.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptioner ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Synch Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Cortus Energy i samband med teckningsoptionerna av serie TO8.

För frågor avseende teckningsoptionerna, vänligen kontakta:

Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5050 1595
E-post: emissioner@mangold.se  

För ytterligare information avseende Cortus Energy, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2022.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

BilagaCortus Energy - Sista dag for handel TO8.pdf