English Estonian
Avaldatud: 2022-11-18 08:00:00 CET
Clevon AS
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Cleveron Mobility AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Cleveron Mobility AS (registrikood 16472103, edaspidi „Selts“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuste eelnõud eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmised otsused:

Otsuse eelnõu 1

     1. Seltsi ärinime muutmine

 Aktsionärid otsustasid muuta Seltsi ärinime ja kinnitada uueks Seltsi ärinimeks Clevon AS.

Otsuse eelnõu 2

  1. Seltsi põhikirja muutmine

Aktsionärid otsustasid muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada uue Seltsi põhikirja redaktsiooni Lisas 1 toodud kujul.

Otsuse eelnõu 3

  1. Audiitori nimetamine 2022.- 2023. aasta majandusaastaks

Nimetada 2022. - 2023. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082).

Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.  

   

Hääletamise kord ja juhised

Otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud ka Seltsi kodulehel https://clevon.com/et.

Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Seltsi e-posti aadressile info@clevon.com hiljemalt 22.11.2022 kell 23:59.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18.11.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

(i) hääletada saab kuni 28.11.2022 kella 09:00-ni (Eesti aja järgi, st GMT+2);

(ii) hääletamiseks koostatud hääletussedel on lisatud käesolevale otsuste eelnõule ning  hääletussedeli vorm asub ka https://clevon.com/et, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

(iii) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile info@clevon.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;

(iv) paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile info@clevon.com ja hääletussedeli originaali postiga Seltsi peakontori aadressile Reinu tee 48, Viljandi linn, 71020, Viljandi maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 28.11.2022 kell 09:00 (GMT+2);

(v) kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm on lisatud käesolevale otsuste eelnõule ning see asub ka https://clevon.com/et, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

(vi) kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.  

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.  

Seltsi nõukogu on teinud ettepanekud kõigi otsuste vastuvõtmiseks.

Hääletustulemused avaldab juhatus Seltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 2991 lõikega 6.

 

Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – Seltsi põhikirja uus redaktsioon

Lisa 2 – Hääletussedel 

Lisa 3 – Volikirja vorm

 

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Tiia Toom

Seltsi juhatuse liige

info@clevon.com


2022.11.18_ Lisa 1- Clevon AS pohikiri.pdf
2022.11.18_Lisa 2 Cleveron Mobility Haaletussedel.docx
2022.11.18_Lisa 3 Cleveron Mobility Volikiri.docx