Publicēts: 2020-04-06 14:50:28 CEST
Attīstības finanšu institūcija Altum
Akcionāru sapulces lēmumi

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmums

Iekšējā informācija, 2020-04-06 14:50 CEST -- AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” koncerna mātes sabiedrības AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulce notika 2020. gada 06. aprīlī pulksten 11.00.

Ārkārtas akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums:

palielināt AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālu un, izpildot 2020. gada 25. marta Ministru kabineta rīkojumu Nr. 122, ieskaitīt EUR 100 000 000 (viens simts miljoni euro) AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” rezerves kapitālā krīzes garantiju programmas un krīzes aizdevumu programmas finansēšanai, tai skaitā:

1.   EUR 50 000 000 paredzot programmai “Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”;

2.   EUR 25 000 000 paredzot programmai “Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”;

3.   EUR 25 000 000 paredzot programmai “Portfeļgarantijas Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai”.

ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's Investors Service 2019. gada 25. martā pārapstiprināja Altum ilgtermiņa kredītreitingu Baa1 ar stabilu perspektīvas novērtējumu. Savukārt bāzes kredītnovērtējums (baseline credit assessment) tika paaugstināts uz investīciju līmeņa reitingu baa3. Moody’s Altum piešķirtais reitings ir viens no augstākajiem Latvijas kapitālsabiedrībām piešķirtajiem kredītreitingiem. 2017. gada 24. oktobrī Altum obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā. ALTUM saņēma Nasdaq Baltic Awards 2019 balvu nominācijā “Biržas gada notikums Latvijā”.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv